Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRADZOT


  БРÁДЗÓТ (норвечъя брад – гяфилдян, ани вя сотт – хястялик) – гойун вя кечилярин гурсаьы вя оникибармаг баьырсаьынын селикли гишасынын илтищабы, гара ъийяр, бюйряк вя диэяр дахили органларынын зядялянмяси иля сяъиййялянян кяскин йолухуъу хястялийи. Тюрядиъиси илк дяфя 1888 илдя Норвеч алими И. Нилсен тяряфиндян ашкар едилмишдир. Артыг 2004 илдя гойун йетишдирилян бцтцн юлкялярдя гейдя алынмышды. Б.-у, хястялийин инкишафында ясас рол ойнайан токсини ифраз едян чубугшякилли анаероб щяряки Ълостридиум септиъум вя Ъл. оедематиенс бактерийалары тюрядир. Хястя гойунларда чох вахт хястялийи аьырлашдыран Ъл. Эиэас бактерийасы ашкар едилир. Инфексийанын тюрядиъиси хястя щейванлардан вя басилдашыйыъыларындан ятраф мцщитин обйектляри (ясасян, йем вя су) васитясиля кечир. 90–100 % юлцмля нятиъялянир. Б. заманы щейван чох сцрятля йолухур, мядяси шишир, аьызындан кюпцк эялир, гыъ олур вя бир нечя дягигя ярзиндя юлцр. Узунчякян Б. 3–5 эцн олур. Диагноз бактериоложи тядгигатларла тястиглянир, тясяррцфат перспективсиз елан едилир; антибиотиклярля мцалиъя апарылыр. Профилактикасы: йемлярин дяйишдирилмяси вя щейванларын ваксинасийасы. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRADZOT


  БРÁДЗÓТ (норвечъя брад – гяфилдян, ани вя сотт – хястялик) – гойун вя кечилярин гурсаьы вя оникибармаг баьырсаьынын селикли гишасынын илтищабы, гара ъийяр, бюйряк вя диэяр дахили органларынын зядялянмяси иля сяъиййялянян кяскин йолухуъу хястялийи. Тюрядиъиси илк дяфя 1888 илдя Норвеч алими И. Нилсен тяряфиндян ашкар едилмишдир. Артыг 2004 илдя гойун йетишдирилян бцтцн юлкялярдя гейдя алынмышды. Б.-у, хястялийин инкишафында ясас рол ойнайан токсини ифраз едян чубугшякилли анаероб щяряки Ълостридиум септиъум вя Ъл. оедематиенс бактерийалары тюрядир. Хястя гойунларда чох вахт хястялийи аьырлашдыран Ъл. Эиэас бактерийасы ашкар едилир. Инфексийанын тюрядиъиси хястя щейванлардан вя басилдашыйыъыларындан ятраф мцщитин обйектляри (ясасян, йем вя су) васитясиля кечир. 90–100 % юлцмля нятиъялянир. Б. заманы щейван чох сцрятля йолухур, мядяси шишир, аьызындан кюпцк эялир, гыъ олур вя бир нечя дягигя ярзиндя юлцр. Узунчякян Б. 3–5 эцн олур. Диагноз бактериоложи тядгигатларла тястиглянир, тясяррцфат перспективсиз елан едилир; антибиотиклярля мцалиъя апарылыр. Профилактикасы: йемлярин дяйишдирилмяси вя щейванларын ваксинасийасы. 

  BRADZOT


  БРÁДЗÓТ (норвечъя брад – гяфилдян, ани вя сотт – хястялик) – гойун вя кечилярин гурсаьы вя оникибармаг баьырсаьынын селикли гишасынын илтищабы, гара ъийяр, бюйряк вя диэяр дахили органларынын зядялянмяси иля сяъиййялянян кяскин йолухуъу хястялийи. Тюрядиъиси илк дяфя 1888 илдя Норвеч алими И. Нилсен тяряфиндян ашкар едилмишдир. Артыг 2004 илдя гойун йетишдирилян бцтцн юлкялярдя гейдя алынмышды. Б.-у, хястялийин инкишафында ясас рол ойнайан токсини ифраз едян чубугшякилли анаероб щяряки Ълостридиум септиъум вя Ъл. оедематиенс бактерийалары тюрядир. Хястя гойунларда чох вахт хястялийи аьырлашдыран Ъл. Эиэас бактерийасы ашкар едилир. Инфексийанын тюрядиъиси хястя щейванлардан вя басилдашыйыъыларындан ятраф мцщитин обйектляри (ясасян, йем вя су) васитясиля кечир. 90–100 % юлцмля нятиъялянир. Б. заманы щейван чох сцрятля йолухур, мядяси шишир, аьызындан кюпцк эялир, гыъ олур вя бир нечя дягигя ярзиндя юлцр. Узунчякян Б. 3–5 эцн олур. Диагноз бактериоложи тядгигатларла тястиглянир, тясяррцфат перспективсиз елан едилир; антибиотиклярля мцалиъя апарылыр. Профилактикасы: йемлярин дяйишдирилмяси вя щейванларын ваксинасийасы.