Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUX

  БУХ (Буъщ) Кристиан Леополд фон (26.4.1774, индики Бранденбург федерал яразиси, Штолпе – 4.3.1853, Берлин) – алман эеологу. Берлин (1806) вя Парис (1840) ЕА цзвц. Фрейберг даь-мядян академийасында (1790–93), Щалле вя Щюттинэен ун-тляриндя охумушдур. Нептунизм консепсийасынын тяряфдары олмуш, Везувини, Алп д-рыны вя Канар а-рыны эяздикдян сонра ягидяли плутонистя (бах Плутонизм) чеврилмишдир. Даьямяляэялмя просесиня даир орижинал фярзиййя тяклиф етмишдир. Б.-а эюря, бу просес, демяк олар ки, ани баш вермишдир (бах Катастрофизм). Цзви алям иля баьлы мясялялярдя тякамцл идейасынын тяряфдары иди. Йура чюкцнтцляриндя палеонтоложи вя стратиграфик тядгигатлар апармышдыр. Алманийанын илк эеоложи хяритясинин (1826) йарадылмасында иштирак етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUX

  БУХ (Буъщ) Кристиан Леополд фон (26.4.1774, индики Бранденбург федерал яразиси, Штолпе – 4.3.1853, Берлин) – алман эеологу. Берлин (1806) вя Парис (1840) ЕА цзвц. Фрейберг даь-мядян академийасында (1790–93), Щалле вя Щюттинэен ун-тляриндя охумушдур. Нептунизм консепсийасынын тяряфдары олмуш, Везувини, Алп д-рыны вя Канар а-рыны эяздикдян сонра ягидяли плутонистя (бах Плутонизм) чеврилмишдир. Даьямяляэялмя просесиня даир орижинал фярзиййя тяклиф етмишдир. Б.-а эюря, бу просес, демяк олар ки, ани баш вермишдир (бах Катастрофизм). Цзви алям иля баьлы мясялялярдя тякамцл идейасынын тяряфдары иди. Йура чюкцнтцляриндя палеонтоложи вя стратиграфик тядгигатлар апармышдыр. Алманийанын илк эеоложи хяритясинин (1826) йарадылмасында иштирак етмишдир.

  BUX

  БУХ (Буъщ) Кристиан Леополд фон (26.4.1774, индики Бранденбург федерал яразиси, Штолпе – 4.3.1853, Берлин) – алман эеологу. Берлин (1806) вя Парис (1840) ЕА цзвц. Фрейберг даь-мядян академийасында (1790–93), Щалле вя Щюттинэен ун-тляриндя охумушдур. Нептунизм консепсийасынын тяряфдары олмуш, Везувини, Алп д-рыны вя Канар а-рыны эяздикдян сонра ягидяли плутонистя (бах Плутонизм) чеврилмишдир. Даьямяляэялмя просесиня даир орижинал фярзиййя тяклиф етмишдир. Б.-а эюря, бу просес, демяк олар ки, ани баш вермишдир (бах Катастрофизм). Цзви алям иля баьлы мясялялярдя тякамцл идейасынын тяряфдары иди. Йура чюкцнтцляриндя палеонтоложи вя стратиграфик тядгигатлар апармышдыр. Алманийанын илк эеоложи хяритясинин (1826) йарадылмасында иштирак етмишдир.