Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRAHMANİZM


  БРАЩМАНИЗМ – Гядим Щиндистанда е. я. 1-ъи миниллийин орталарында – ерамызын илк ясрляриндя веда дининдян инкишаф етмиш вя щиндуизмин ясасыны гоймуш дини дцнйаэюрцшц вя айинляри системи. Б.-дя айин аллащлара тясир вя йердяки проблемлярин щялли (бах Веда дини) васитясиндян рущани щакимиййятин ян али рямзи вя сосиал, дини щяйатын башлыъа тянзимляйиъиси олан мягсядя чеврилир. Инсанларын талейиня билаваситя тясир имканыны итирян аллащлар гурбанкясмянин бир щиссясиня чеврилир вя онларын ады йалныз щимнлярин реситасийасы вя айинлярин иърасы заманы чякилир (сяссиз, йахуд уъадан). Гурбанкясмянин мягсядиня аллащларын кюмяйи иля дейил, айинлярин юзц васитясиля наил олунур вя бу заман дцзэцн йериня йетирилян айин гаршысыалынмаз космик гцввя кими фяалиййят эюстярир. Истянилян гурбанкясмя айини ону сифариш верянин марагларына уйьун иъра олунса да, бу щадисянин ясас сащибляри бращман-кащинлярдир. Щесаб едилир ки, айинин йалныз кащинляря мялум олан гайдалара уйьун щяйата кечирилмяси онлара гурбанкясмя вя бунунла йанашы, бцтцн дцнйа дцзяни цзяриндя щакимиййят верир. Айиндя икинъи дяряъяли щеч ня йохдур, щяр шей, щятта иъра деталлары – гурбанын щазырланмасы, онун юлдцрцлмяси вя доьранмасы цсулу, айин дуаларындакы щеъаларын сайы, онларын ифасы заманы сясин тону вя йцксяклийи, айин щярякятляри иля мятнлярин реситасийасы арасында уйьунлуг, гурбанкясмя цчцн доьру йерин вя заманын сечилмяси вя с. мцщцм рямзи мяна дашыйыр. Мящз Б. дюврцндя Веда щимнляри вя дуалары айинин ещтийаъ- ларына уйьун системляшдирилдийи вя Ригведа, Самаведа, Йаъурведа, Атщарваведа кими танынан топлулара дахил едилдийи цчцн онлар горунуб сахланмыш вя бизим эцнляря гядяр эялиб чатмышдыр. Классик айин (илк нювбядя шраута, йяни тянтяняли кцтляви мярасимляр, мяс., атын гурбан кясилмяси – ашвамедща), адятян, гурбанлыг щейванын доьранмыш бядяниндян каинатын, эюйцн, йерин вя с. рямзи космогоник йарадылмасы актындан ибарятдир (юз бядянини щиссяляря доьрадараг, онлардан космосу вя ону мяскунлашдыран варлыглары йаратмыш Праъапати аллащын гурбан кясилмяси айининя уйьун олараг). Айин мяканынын вя
  гурбанэащын гурулушу каинатын гурулушуну ифадя едир; инсанын вя йа гурбанлыг щейванын бядян щиссяляри, щямчинин айин яшйалары мцхтялиф тябият щадисяляри, алямляр, аллащлар вя с. иля ейниляшдирилир. Мящз беля ейниляшдирмяляр космик тапмаъанын – бращманын ясас мязмунуну тяшкил едирди вя бу билэийя сащиб олмаг кащин-бращманлары гурбанкясмянин сещрли эцъцнцн вя сирринин горуйуъуларына вя щакимляриня чевирирди. Щинд ъямиййятинин икинъи мцщцм зцмряси олан кшатриляр гурбанкясмянин йалныз сифаришчиляридир. Веда дининин баш аллащы Индра Б.- дя юз цстцнлцйцнц гурбанкясмяни тяъяссцм етдирян аллащ Праъапатийя верир. Бязян Праъапати Бращма иля ейниляшдирилир. Бращман мятнляриндя щяр щярякятя, щяр предметя рямзи, космоложи вя мифоложи мяна верилирди. Бу, щямин щярякят вя йа предметин аллащларын щяйатындакы щяр щансы бир тяфяррцатла ялагяли олан йараныш тарихи иди. Б.-ин мифолоэийасы да онун дини гядяр айин тямайцллцдцр вя бунунла йанашы, сосиал вя дини давраныш моделини формалашдырыр: бир заман аллащлар неъя давранырдыларса, инди инсанлар еля давранырлар. Ведаларын йекун щиссяси олан вя защири айинин фикрян щяйата кечирилян дахили айинля явязляндийи Упанишадлар Б.-я аиддир. Диндарларын Б.-дяки ифрат формализмдян вя гапалылыгдан, онун инсан щяйатыны сон дяряъя тянзимлямясиндян вя инсанларын дини щисслярини, рущани ахтарышларыны эяряксиз етмясиндян наразылыьы Упанишад мистисизминин мейдана эялмяси вя гейри-ортодоксал (гейри-ведачы) динлярин – аъивика, ъайнизм вя буддизмин инкишафы цчцн мцнбит зямин йаратды. Бу йени дини формалар тяряфиндян иряли сцрцлян чаьырышлар, щямчинин Б.-ин дахилиндя баш верян бющран онун ясасында даща ачыг вя ялверишли динин – щиндуизмин формалашмасына тякан верди. 

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRAHMANİZM


  БРАЩМАНИЗМ – Гядим Щиндистанда е. я. 1-ъи миниллийин орталарында – ерамызын илк ясрляриндя веда дининдян инкишаф етмиш вя щиндуизмин ясасыны гоймуш дини дцнйаэюрцшц вя айинляри системи. Б.-дя айин аллащлара тясир вя йердяки проблемлярин щялли (бах Веда дини) васитясиндян рущани щакимиййятин ян али рямзи вя сосиал, дини щяйатын башлыъа тянзимляйиъиси олан мягсядя чеврилир. Инсанларын талейиня билаваситя тясир имканыны итирян аллащлар гурбанкясмянин бир щиссясиня чеврилир вя онларын ады йалныз щимнлярин реситасийасы вя айинлярин иърасы заманы чякилир (сяссиз, йахуд уъадан). Гурбанкясмянин мягсядиня аллащларын кюмяйи иля дейил, айинлярин юзц васитясиля наил олунур вя бу заман дцзэцн йериня йетирилян айин гаршысыалынмаз космик гцввя кими фяалиййят эюстярир. Истянилян гурбанкясмя айини ону сифариш верянин марагларына уйьун иъра олунса да, бу щадисянин ясас сащибляри бращман-кащинлярдир. Щесаб едилир ки, айинин йалныз кащинляря мялум олан гайдалара уйьун щяйата кечирилмяси онлара гурбанкясмя вя бунунла йанашы, бцтцн дцнйа дцзяни цзяриндя щакимиййят верир. Айиндя икинъи дяряъяли щеч ня йохдур, щяр шей, щятта иъра деталлары – гурбанын щазырланмасы, онун юлдцрцлмяси вя доьранмасы цсулу, айин дуаларындакы щеъаларын сайы, онларын ифасы заманы сясин тону вя йцксяклийи, айин щярякятляри иля мятнлярин реситасийасы арасында уйьунлуг, гурбанкясмя цчцн доьру йерин вя заманын сечилмяси вя с. мцщцм рямзи мяна дашыйыр. Мящз Б. дюврцндя Веда щимнляри вя дуалары айинин ещтийаъ- ларына уйьун системляшдирилдийи вя Ригведа, Самаведа, Йаъурведа, Атщарваведа кими танынан топлулара дахил едилдийи цчцн онлар горунуб сахланмыш вя бизим эцнляря гядяр эялиб чатмышдыр. Классик айин (илк нювбядя шраута, йяни тянтяняли кцтляви мярасимляр, мяс., атын гурбан кясилмяси – ашвамедща), адятян, гурбанлыг щейванын доьранмыш бядяниндян каинатын, эюйцн, йерин вя с. рямзи космогоник йарадылмасы актындан ибарятдир (юз бядянини щиссяляря доьрадараг, онлардан космосу вя ону мяскунлашдыран варлыглары йаратмыш Праъапати аллащын гурбан кясилмяси айининя уйьун олараг). Айин мяканынын вя
  гурбанэащын гурулушу каинатын гурулушуну ифадя едир; инсанын вя йа гурбанлыг щейванын бядян щиссяляри, щямчинин айин яшйалары мцхтялиф тябият щадисяляри, алямляр, аллащлар вя с. иля ейниляшдирилир. Мящз беля ейниляшдирмяляр космик тапмаъанын – бращманын ясас мязмунуну тяшкил едирди вя бу билэийя сащиб олмаг кащин-бращманлары гурбанкясмянин сещрли эцъцнцн вя сирринин горуйуъуларына вя щакимляриня чевирирди. Щинд ъямиййятинин икинъи мцщцм зцмряси олан кшатриляр гурбанкясмянин йалныз сифаришчиляридир. Веда дининин баш аллащы Индра Б.- дя юз цстцнлцйцнц гурбанкясмяни тяъяссцм етдирян аллащ Праъапатийя верир. Бязян Праъапати Бращма иля ейниляшдирилир. Бращман мятнляриндя щяр щярякятя, щяр предметя рямзи, космоложи вя мифоложи мяна верилирди. Бу, щямин щярякят вя йа предметин аллащларын щяйатындакы щяр щансы бир тяфяррцатла ялагяли олан йараныш тарихи иди. Б.-ин мифолоэийасы да онун дини гядяр айин тямайцллцдцр вя бунунла йанашы, сосиал вя дини давраныш моделини формалашдырыр: бир заман аллащлар неъя давранырдыларса, инди инсанлар еля давранырлар. Ведаларын йекун щиссяси олан вя защири айинин фикрян щяйата кечирилян дахили айинля явязляндийи Упанишадлар Б.-я аиддир. Диндарларын Б.-дяки ифрат формализмдян вя гапалылыгдан, онун инсан щяйатыны сон дяряъя тянзимлямясиндян вя инсанларын дини щисслярини, рущани ахтарышларыны эяряксиз етмясиндян наразылыьы Упанишад мистисизминин мейдана эялмяси вя гейри-ортодоксал (гейри-ведачы) динлярин – аъивика, ъайнизм вя буддизмин инкишафы цчцн мцнбит зямин йаратды. Бу йени дини формалар тяряфиндян иряли сцрцлян чаьырышлар, щямчинин Б.-ин дахилиндя баш верян бющран онун ясасында даща ачыг вя ялверишли динин – щиндуизмин формалашмасына тякан верди. 

   

  BRAHMANİZM


  БРАЩМАНИЗМ – Гядим Щиндистанда е. я. 1-ъи миниллийин орталарында – ерамызын илк ясрляриндя веда дининдян инкишаф етмиш вя щиндуизмин ясасыны гоймуш дини дцнйаэюрцшц вя айинляри системи. Б.-дя айин аллащлара тясир вя йердяки проблемлярин щялли (бах Веда дини) васитясиндян рущани щакимиййятин ян али рямзи вя сосиал, дини щяйатын башлыъа тянзимляйиъиси олан мягсядя чеврилир. Инсанларын талейиня билаваситя тясир имканыны итирян аллащлар гурбанкясмянин бир щиссясиня чеврилир вя онларын ады йалныз щимнлярин реситасийасы вя айинлярин иърасы заманы чякилир (сяссиз, йахуд уъадан). Гурбанкясмянин мягсядиня аллащларын кюмяйи иля дейил, айинлярин юзц васитясиля наил олунур вя бу заман дцзэцн йериня йетирилян айин гаршысыалынмаз космик гцввя кими фяалиййят эюстярир. Истянилян гурбанкясмя айини ону сифариш верянин марагларына уйьун иъра олунса да, бу щадисянин ясас сащибляри бращман-кащинлярдир. Щесаб едилир ки, айинин йалныз кащинляря мялум олан гайдалара уйьун щяйата кечирилмяси онлара гурбанкясмя вя бунунла йанашы, бцтцн дцнйа дцзяни цзяриндя щакимиййят верир. Айиндя икинъи дяряъяли щеч ня йохдур, щяр шей, щятта иъра деталлары – гурбанын щазырланмасы, онун юлдцрцлмяси вя доьранмасы цсулу, айин дуаларындакы щеъаларын сайы, онларын ифасы заманы сясин тону вя йцксяклийи, айин щярякятляри иля мятнлярин реситасийасы арасында уйьунлуг, гурбанкясмя цчцн доьру йерин вя заманын сечилмяси вя с. мцщцм рямзи мяна дашыйыр. Мящз Б. дюврцндя Веда щимнляри вя дуалары айинин ещтийаъ- ларына уйьун системляшдирилдийи вя Ригведа, Самаведа, Йаъурведа, Атщарваведа кими танынан топлулара дахил едилдийи цчцн онлар горунуб сахланмыш вя бизим эцнляря гядяр эялиб чатмышдыр. Классик айин (илк нювбядя шраута, йяни тянтяняли кцтляви мярасимляр, мяс., атын гурбан кясилмяси – ашвамедща), адятян, гурбанлыг щейванын доьранмыш бядяниндян каинатын, эюйцн, йерин вя с. рямзи космогоник йарадылмасы актындан ибарятдир (юз бядянини щиссяляря доьрадараг, онлардан космосу вя ону мяскунлашдыран варлыглары йаратмыш Праъапати аллащын гурбан кясилмяси айининя уйьун олараг). Айин мяканынын вя
  гурбанэащын гурулушу каинатын гурулушуну ифадя едир; инсанын вя йа гурбанлыг щейванын бядян щиссяляри, щямчинин айин яшйалары мцхтялиф тябият щадисяляри, алямляр, аллащлар вя с. иля ейниляшдирилир. Мящз беля ейниляшдирмяляр космик тапмаъанын – бращманын ясас мязмунуну тяшкил едирди вя бу билэийя сащиб олмаг кащин-бращманлары гурбанкясмянин сещрли эцъцнцн вя сирринин горуйуъуларына вя щакимляриня чевирирди. Щинд ъямиййятинин икинъи мцщцм зцмряси олан кшатриляр гурбанкясмянин йалныз сифаришчиляридир. Веда дининин баш аллащы Индра Б.- дя юз цстцнлцйцнц гурбанкясмяни тяъяссцм етдирян аллащ Праъапатийя верир. Бязян Праъапати Бращма иля ейниляшдирилир. Бращман мятнляриндя щяр щярякятя, щяр предметя рямзи, космоложи вя мифоложи мяна верилирди. Бу, щямин щярякят вя йа предметин аллащларын щяйатындакы щяр щансы бир тяфяррцатла ялагяли олан йараныш тарихи иди. Б.-ин мифолоэийасы да онун дини гядяр айин тямайцллцдцр вя бунунла йанашы, сосиал вя дини давраныш моделини формалашдырыр: бир заман аллащлар неъя давранырдыларса, инди инсанлар еля давранырлар. Ведаларын йекун щиссяси олан вя защири айинин фикрян щяйата кечирилян дахили айинля явязляндийи Упанишадлар Б.-я аиддир. Диндарларын Б.-дяки ифрат формализмдян вя гапалылыгдан, онун инсан щяйатыны сон дяряъя тянзимлямясиндян вя инсанларын дини щисслярини, рущани ахтарышларыны эяряксиз етмясиндян наразылыьы Упанишад мистисизминин мейдана эялмяси вя гейри-ортодоксал (гейри-ведачы) динлярин – аъивика, ъайнизм вя буддизмин инкишафы цчцн мцнбит зямин йаратды. Бу йени дини формалар тяряфиндян иряли сцрцлян чаьырышлар, щямчинин Б.-ин дахилиндя баш верян бющран онун ясасында даща ачыг вя ялверишли динин – щиндуизмин формалашмасына тякан верди.