Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXAR

  БУХАР – маддянин газ щалыны билдирян термин; бу заман газ фазасы щямин мад- дянин майе (бярк) фазасы иля таразлыгда олур. “Б.” термини, бир гайда олараг, ади тябии шяраитляр цчцн сяъиййяви олан Т темп- рлардакы вя п тязйиглярдяки фаза таразлыьы щалларында тятбиг едилир (мяс., спиртин, бензолун, йодун, нафталинин вя с. Б.-ы). Фаза кечиди термодинамикасында “бухар” вя “газ” анлайышлары еквивалентдир. Кимйяви тямиз маддялярин ашаьыдакы Б. щаллары фяргляндирилир: доймуш б у х а р (дойма Т темп-ру вя п тязйигиндяки Б.); доймамыш буха р, йяни верилян п цчцн Т>Тдойма олан вя, демяли, доймуш Б.-а нисбятян аз сыхлыьа малик олан Б. (техникада ифрат гызмыш Б. вя йа газ адланыр); ифрат доймуш б у х а р – ейни темп-рда пдойма тязйигиндян даща бюйцк тязйиги олан Б.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXAR

  БУХАР – маддянин газ щалыны билдирян термин; бу заман газ фазасы щямин мад- дянин майе (бярк) фазасы иля таразлыгда олур. “Б.” термини, бир гайда олараг, ади тябии шяраитляр цчцн сяъиййяви олан Т темп- рлардакы вя п тязйиглярдяки фаза таразлыьы щалларында тятбиг едилир (мяс., спиртин, бензолун, йодун, нафталинин вя с. Б.-ы). Фаза кечиди термодинамикасында “бухар” вя “газ” анлайышлары еквивалентдир. Кимйяви тямиз маддялярин ашаьыдакы Б. щаллары фяргляндирилир: доймуш б у х а р (дойма Т темп-ру вя п тязйигиндяки Б.); доймамыш буха р, йяни верилян п цчцн Т>Тдойма олан вя, демяли, доймуш Б.-а нисбятян аз сыхлыьа малик олан Б. (техникада ифрат гызмыш Б. вя йа газ адланыр); ифрат доймуш б у х а р – ейни темп-рда пдойма тязйигиндян даща бюйцк тязйиги олан Б.

  BUXAR

  БУХАР – маддянин газ щалыны билдирян термин; бу заман газ фазасы щямин мад- дянин майе (бярк) фазасы иля таразлыгда олур. “Б.” термини, бир гайда олараг, ади тябии шяраитляр цчцн сяъиййяви олан Т темп- рлардакы вя п тязйиглярдяки фаза таразлыьы щалларында тятбиг едилир (мяс., спиртин, бензолун, йодун, нафталинин вя с. Б.-ы). Фаза кечиди термодинамикасында “бухар” вя “газ” анлайышлары еквивалентдир. Кимйяви тямиз маддялярин ашаьыдакы Б. щаллары фяргляндирилир: доймуш б у х а р (дойма Т темп-ру вя п тязйигиндяки Б.); доймамыш буха р, йяни верилян п цчцн Т>Тдойма олан вя, демяли, доймуш Б.-а нисбятян аз сыхлыьа малик олан Б. (техникада ифрат гызмыш Б. вя йа газ адланыр); ифрат доймуш б у х а р – ейни темп-рда пдойма тязйигиндян даща бюйцк тязйиги олан Б.