Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXAR AVTOMOBİLİ

  BUXAR AVTOMOBИLИ – бухар-эцъ гурьусу олан автомобил. Б.а.-нин илк моделляри 18 ясрдя йарадылмышды. Газан, бухар машыны вя кюмякчи агрегатлардан ибарят бухар-эцъ гурьусу буруъу моментин сялис тянзимлянмясиня имкан вердийи цчцн файдалы дарты характеристикасы йарадыр. Б.а.-ндя ишлянмиш газларын зярярли тясири дахилийанма мцщяррикли автомобиллярдякиндян хейли аздыр, сяссиз ишляйир вя йанаъаьы уъуздур. Конструксийасы мцряккяб олдуьундан щазырда истифадя едилмир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXAR AVTOMOBİLİ

  BUXAR AVTOMOBИLИ – бухар-эцъ гурьусу олан автомобил. Б.а.-нин илк моделляри 18 ясрдя йарадылмышды. Газан, бухар машыны вя кюмякчи агрегатлардан ибарят бухар-эцъ гурьусу буруъу моментин сялис тянзимлянмясиня имкан вердийи цчцн файдалы дарты характеристикасы йарадыр. Б.а.-ндя ишлянмиш газларын зярярли тясири дахилийанма мцщяррикли автомобиллярдякиндян хейли аздыр, сяссиз ишляйир вя йанаъаьы уъуздур. Конструксийасы мцряккяб олдуьундан щазырда истифадя едилмир.

  BUXAR AVTOMOBİLİ

  BUXAR AVTOMOBИLИ – бухар-эцъ гурьусу олан автомобил. Б.а.-нин илк моделляри 18 ясрдя йарадылмышды. Газан, бухар машыны вя кюмякчи агрегатлардан ибарят бухар-эцъ гурьусу буруъу моментин сялис тянзимлянмясиня имкан вердийи цчцн файдалы дарты характеристикасы йарадыр. Б.а.-ндя ишлянмиш газларын зярярли тясири дахилийанма мцщяррикли автомобиллярдякиндян хейли аздыр, сяссиз ишляйир вя йанаъаьы уъуздур. Конструксийасы мцряккяб олдуьундан щазырда истифадя едилмир.