Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXAR NASOSU

  БУХАР НАСОСУ – бухар машыны вя поршенли насосдан ибарят агрегат; поршенляр цмуми пистонголунун якс уъларына бяркидилир. Б.н., адятян, цфцги вя ъцтлянмиш дцзялдилир. Бир машынын пистонголу иряли- эери щярякят едяряк, о бири машынын бюлцшдцрцъцсцнц идаря едир. Щяр ики поршен ейни заманда, лакин якс истигамятлярдя щярякят едир. Б.н. су, нефт вя с. майелярин вурулмасы, эямилярдя бухар газанларынын гидаландырылмасы вя с. цчцн тятбиг едилир. Бухар турбини вя мяркяздянгачма насосундан ибарят Б.н. турбин-насос адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXAR NASOSU

  БУХАР НАСОСУ – бухар машыны вя поршенли насосдан ибарят агрегат; поршенляр цмуми пистонголунун якс уъларына бяркидилир. Б.н., адятян, цфцги вя ъцтлянмиш дцзялдилир. Бир машынын пистонголу иряли- эери щярякят едяряк, о бири машынын бюлцшдцрцъцсцнц идаря едир. Щяр ики поршен ейни заманда, лакин якс истигамятлярдя щярякят едир. Б.н. су, нефт вя с. майелярин вурулмасы, эямилярдя бухар газанларынын гидаландырылмасы вя с. цчцн тятбиг едилир. Бухар турбини вя мяркяздянгачма насосундан ибарят Б.н. турбин-насос адланыр.

  BUXAR NASOSU

  БУХАР НАСОСУ – бухар машыны вя поршенли насосдан ибарят агрегат; поршенляр цмуми пистонголунун якс уъларына бяркидилир. Б.н., адятян, цфцги вя ъцтлянмиш дцзялдилир. Бир машынын пистонголу иряли- эери щярякят едяряк, о бири машынын бюлцшдцрцъцсцнц идаря едир. Щяр ики поршен ейни заманда, лакин якс истигамятлярдя щярякят едир. Б.н. су, нефт вя с. майелярин вурулмасы, эямилярдя бухар газанларынын гидаландырылмасы вя с. цчцн тятбиг едилир. Бухар турбини вя мяркяздянгачма насосундан ибарят Б.н. турбин-насос адланыр.