Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRANDEBURQ

  БРÁНДЕНБУРГ – АФР-ин мяркязи щиссясиндя, Бранденбург федерал яразисиндя шящяр. Ящ. 74,1 мин (2006). Мцщцм нягл. говшаьы. Щафел чайы сащилиндя порт.
     Б., ещтимал ки, 7 ясрдя салынмышдыр. Тягр. 940 илдя алман маркграфы Эеро тяряфиндян ишьал едиляряк Бренданбург, сонра ися Б. адланмышдыр. Сянядлярдя илк дяфя 948 илдя Б. йепископлуьунун тясис едилмяси иля ялагядар гейд едилир. 983 илдя славйанларын цсйаны нятиъясиндя Б.-да алман аьалыьына сон гойулмушду. 1134 илдя, гяти олараг ися 1157 илдя Айы Албрехт тяряфиндян зябт едилмиш вя Щафел чайынын о бири сащилиндя Йени шящяр салынмышдыр. 1715 илдя Кющня вя Йени шящяр бирляшдирилмишдир. 1929 илдя онун тяркибиня Баш Кился а. дахил едилмишдир.

                         Бранденбург. Базар мейданында Йени ратуша (1470–80).


     Б. кярпиъ готикасы абидяляри иля мяшщурдур. Орта ясрляря аид шящяр истещкамларынын фрагментляри (Кющня шящярдя шящяр дарвазасы вя Йени шящярдя гцлляляр, 1400 илдян сонра); Баш кился а.-нда мцгяддясляр Пйотр вя Павел килсяси (1165); Кющня шящярдя – хачвары планда 3 нефли роман базиликасы (13 вя 14 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; витражлар, фрескалар вя “Чех мещрабы”, 1375); Мцг. Готщард (1456–75), Мцг. Иоанн килсяляри, Мцг. Николай 3 нефли базиликасы (тягр. 1200); Базар мейданында Йени ратуша (1470–80); гаршысында Роландын ящянэдашыдан щейкяли (1474), йахынлыьында сон готика дюврцня аид казармалар; Йени шящярдя Мцг. Йаков капелласы (1349), Мцг. Йекатерина килсяси (1401–34, мемар Брунсбергли Щинрих) сахланылмышдыр.
     Б.-да металлурэийа, машынгайырма, тохуъулуг, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир; шцшя истещсал олунур (17 ясрдян).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRANDEBURQ

  БРÁНДЕНБУРГ – АФР-ин мяркязи щиссясиндя, Бранденбург федерал яразисиндя шящяр. Ящ. 74,1 мин (2006). Мцщцм нягл. говшаьы. Щафел чайы сащилиндя порт.
     Б., ещтимал ки, 7 ясрдя салынмышдыр. Тягр. 940 илдя алман маркграфы Эеро тяряфиндян ишьал едиляряк Бренданбург, сонра ися Б. адланмышдыр. Сянядлярдя илк дяфя 948 илдя Б. йепископлуьунун тясис едилмяси иля ялагядар гейд едилир. 983 илдя славйанларын цсйаны нятиъясиндя Б.-да алман аьалыьына сон гойулмушду. 1134 илдя, гяти олараг ися 1157 илдя Айы Албрехт тяряфиндян зябт едилмиш вя Щафел чайынын о бири сащилиндя Йени шящяр салынмышдыр. 1715 илдя Кющня вя Йени шящяр бирляшдирилмишдир. 1929 илдя онун тяркибиня Баш Кился а. дахил едилмишдир.

                         Бранденбург. Базар мейданында Йени ратуша (1470–80).


     Б. кярпиъ готикасы абидяляри иля мяшщурдур. Орта ясрляря аид шящяр истещкамларынын фрагментляри (Кющня шящярдя шящяр дарвазасы вя Йени шящярдя гцлляляр, 1400 илдян сонра); Баш кился а.-нда мцгяддясляр Пйотр вя Павел килсяси (1165); Кющня шящярдя – хачвары планда 3 нефли роман базиликасы (13 вя 14 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; витражлар, фрескалар вя “Чех мещрабы”, 1375); Мцг. Готщард (1456–75), Мцг. Иоанн килсяляри, Мцг. Николай 3 нефли базиликасы (тягр. 1200); Базар мейданында Йени ратуша (1470–80); гаршысында Роландын ящянэдашыдан щейкяли (1474), йахынлыьында сон готика дюврцня аид казармалар; Йени шящярдя Мцг. Йаков капелласы (1349), Мцг. Йекатерина килсяси (1401–34, мемар Брунсбергли Щинрих) сахланылмышдыр.
     Б.-да металлурэийа, машынгайырма, тохуъулуг, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир; шцшя истещсал олунур (17 ясрдян).

  BRANDEBURQ

  БРÁНДЕНБУРГ – АФР-ин мяркязи щиссясиндя, Бранденбург федерал яразисиндя шящяр. Ящ. 74,1 мин (2006). Мцщцм нягл. говшаьы. Щафел чайы сащилиндя порт.
     Б., ещтимал ки, 7 ясрдя салынмышдыр. Тягр. 940 илдя алман маркграфы Эеро тяряфиндян ишьал едиляряк Бренданбург, сонра ися Б. адланмышдыр. Сянядлярдя илк дяфя 948 илдя Б. йепископлуьунун тясис едилмяси иля ялагядар гейд едилир. 983 илдя славйанларын цсйаны нятиъясиндя Б.-да алман аьалыьына сон гойулмушду. 1134 илдя, гяти олараг ися 1157 илдя Айы Албрехт тяряфиндян зябт едилмиш вя Щафел чайынын о бири сащилиндя Йени шящяр салынмышдыр. 1715 илдя Кющня вя Йени шящяр бирляшдирилмишдир. 1929 илдя онун тяркибиня Баш Кился а. дахил едилмишдир.

                         Бранденбург. Базар мейданында Йени ратуша (1470–80).


     Б. кярпиъ готикасы абидяляри иля мяшщурдур. Орта ясрляря аид шящяр истещкамларынын фрагментляри (Кющня шящярдя шящяр дарвазасы вя Йени шящярдя гцлляляр, 1400 илдян сонра); Баш кился а.-нда мцгяддясляр Пйотр вя Павел килсяси (1165); Кющня шящярдя – хачвары планда 3 нефли роман базиликасы (13 вя 14 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; витражлар, фрескалар вя “Чех мещрабы”, 1375); Мцг. Готщард (1456–75), Мцг. Иоанн килсяляри, Мцг. Николай 3 нефли базиликасы (тягр. 1200); Базар мейданында Йени ратуша (1470–80); гаршысында Роландын ящянэдашыдан щейкяли (1474), йахынлыьында сон готика дюврцня аид казармалар; Йени шящярдя Мцг. Йаков капелласы (1349), Мцг. Йекатерина килсяси (1401–34, мемар Брунсбергли Щинрих) сахланылмышдыр.
     Б.-да металлурэийа, машынгайырма, тохуъулуг, йейинти сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир; шцшя истещсал олунур (17 ясрдян).