Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXARA ƏMİRLİYİ


  БУХАРА ЯМИРЛИЙИ – 18 ясрин орталары – 20 ясрин яввялляриндя Орта Асийада мювъуд олмуш дювлят. 1753 илдя Мангытлар сцлалясинин ямирляри тяряфиндян Бухара ханлыьы яразисиндя йарадылмышды. Пайтахты Бухара ш. иди. Рус гошунларынын Бухара йцрцшляриндян сонра Бухара ямири Мцзяффяряддин [1860–85] Русийанын щимайясиня кечди [Русийа-Бухара мцгавиляси (1868 ), Шаар мцгавиляси (1873 )]. Сонралар Бухара ямирляри Русийа ордусу эенераллары рцтбя- сини алыр вя йцксяк орденлярля тялтиф едилирдиляр. 1917 ил Октйабр чеврилишиндян сонра Бухара ямири Сяид Мир Алим хан [1910– 20] Орта Асийада совет щакимиййятиня гаршы фяал мцбаризя апарырды. Гырмызы орду тяряфиндян дястяклянян халг щярякатынын йцксялиши Мангытлар сцлалясинин деврилмясиня (2.9.1920) вя Бухара халг совет республикасынын елан олунмасына (8.10.1920) эятириб чыхартды.


  Бухара. Исмайыл Саманинин мавзолейи. 9–10 ясрляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXARA ƏMİRLİYİ


  БУХАРА ЯМИРЛИЙИ – 18 ясрин орталары – 20 ясрин яввялляриндя Орта Асийада мювъуд олмуш дювлят. 1753 илдя Мангытлар сцлалясинин ямирляри тяряфиндян Бухара ханлыьы яразисиндя йарадылмышды. Пайтахты Бухара ш. иди. Рус гошунларынын Бухара йцрцшляриндян сонра Бухара ямири Мцзяффяряддин [1860–85] Русийанын щимайясиня кечди [Русийа-Бухара мцгавиляси (1868 ), Шаар мцгавиляси (1873 )]. Сонралар Бухара ямирляри Русийа ордусу эенераллары рцтбя- сини алыр вя йцксяк орденлярля тялтиф едилирдиляр. 1917 ил Октйабр чеврилишиндян сонра Бухара ямири Сяид Мир Алим хан [1910– 20] Орта Асийада совет щакимиййятиня гаршы фяал мцбаризя апарырды. Гырмызы орду тяряфиндян дястяклянян халг щярякатынын йцксялиши Мангытлар сцлалясинин деврилмясиня (2.9.1920) вя Бухара халг совет республикасынын елан олунмасына (8.10.1920) эятириб чыхартды.


  Бухара. Исмайыл Саманинин мавзолейи. 9–10 ясрляр.

  BUXARA ƏMİRLİYİ


  БУХАРА ЯМИРЛИЙИ – 18 ясрин орталары – 20 ясрин яввялляриндя Орта Асийада мювъуд олмуш дювлят. 1753 илдя Мангытлар сцлалясинин ямирляри тяряфиндян Бухара ханлыьы яразисиндя йарадылмышды. Пайтахты Бухара ш. иди. Рус гошунларынын Бухара йцрцшляриндян сонра Бухара ямири Мцзяффяряддин [1860–85] Русийанын щимайясиня кечди [Русийа-Бухара мцгавиляси (1868 ), Шаар мцгавиляси (1873 )]. Сонралар Бухара ямирляри Русийа ордусу эенераллары рцтбя- сини алыр вя йцксяк орденлярля тялтиф едилирдиляр. 1917 ил Октйабр чеврилишиндян сонра Бухара ямири Сяид Мир Алим хан [1910– 20] Орта Асийада совет щакимиййятиня гаршы фяал мцбаризя апарырды. Гырмызы орду тяряфиндян дястяклянян халг щярякатынын йцксялиши Мангытлар сцлалясинин деврилмясиня (2.9.1920) вя Бухара халг совет республикасынын елан олунмасына (8.10.1920) эятириб чыхартды.


  Бухара. Исмайыл Саманинин мавзолейи. 9–10 ясрляр.