Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  "ABDULLA VƏ  CAHAN"

  “АБДУЛЛА вя ЪАЩАН” – Азярб. мящяббят дастаны. Ширванлы Ашыг Абдулланын (17 яср) щяйаты вя шеирляри ясасында йаранмышдыр. Мцхтялиф вариантлары вар. Мящяббят дастанларына хас олан яняняви сцжетя маликдир. Дастанын гыса мязмунуну вя шеирляриндян бир гисмини Щ.Ялизадя “Ашыглар” китабында (щ.1, 1935), газахлы Ашыг Мяммядйардан топланмыш вариантыны ися Я.Ахундов вя М.Щ.Тящмасиб няшр етдирмишляр. Дастанын башга бир вариантыны 1971–72 иллярдя Тцркийядя няшр етдирян тцрк ашыьы Лцтфи Айданын ещтималына эюря, бу дастан узун мцддят Ширванда вя Даьыстанда йашамыш Хястя Гасым тяряфиндян Ашыг Абдулланын шеирляри ясасында йарадылмышдыр.

  М я т н: Азярбайъан дастанлары. 5 ъилддя. Ъ. 2. Б., 2005.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  "ABDULLA VƏ  CAHAN"

  “АБДУЛЛА вя ЪАЩАН” – Азярб. мящяббят дастаны. Ширванлы Ашыг Абдулланын (17 яср) щяйаты вя шеирляри ясасында йаранмышдыр. Мцхтялиф вариантлары вар. Мящяббят дастанларына хас олан яняняви сцжетя маликдир. Дастанын гыса мязмунуну вя шеирляриндян бир гисмини Щ.Ялизадя “Ашыглар” китабында (щ.1, 1935), газахлы Ашыг Мяммядйардан топланмыш вариантыны ися Я.Ахундов вя М.Щ.Тящмасиб няшр етдирмишляр. Дастанын башга бир вариантыны 1971–72 иллярдя Тцркийядя няшр етдирян тцрк ашыьы Лцтфи Айданын ещтималына эюря, бу дастан узун мцддят Ширванда вя Даьыстанда йашамыш Хястя Гасым тяряфиндян Ашыг Абдулланын шеирляри ясасында йарадылмышдыр.

  М я т н: Азярбайъан дастанлары. 5 ъилддя. Ъ. 2. Б., 2005.

  "ABDULLA VƏ  CAHAN"

  “АБДУЛЛА вя ЪАЩАН” – Азярб. мящяббят дастаны. Ширванлы Ашыг Абдулланын (17 яср) щяйаты вя шеирляри ясасында йаранмышдыр. Мцхтялиф вариантлары вар. Мящяббят дастанларына хас олан яняняви сцжетя маликдир. Дастанын гыса мязмунуну вя шеирляриндян бир гисмини Щ.Ялизадя “Ашыглар” китабында (щ.1, 1935), газахлы Ашыг Мяммядйардан топланмыш вариантыны ися Я.Ахундов вя М.Щ.Тящмасиб няшр етдирмишляр. Дастанын башга бир вариантыны 1971–72 иллярдя Тцркийядя няшр етдирян тцрк ашыьы Лцтфи Айданын ещтималына эюря, бу дастан узун мцддят Ширванда вя Даьыстанда йашамыш Хястя Гасым тяряфиндян Ашыг Абдулланын шеирляри ясасында йарадылмышдыр.

  М я т н: Азярбайъан дастанлары. 5 ъилддя. Ъ. 2. Б., 2005.