Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXAREST SÜLH MÜQAVİLƏSİ


  БУХАРÉСТ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯСИ (1812) – Русийа-Тцркийя мцщарибясини (1806–12) баша чатдырмышдыр. Майын 16- да Бухарестдя имзаланмышдыр. Русийа иля Османлы империйасы арасында сярщяд Прут чайы мцяййян олунду. Бессарабийа Хотин, Бендеры, Аккерман, Килийа вя Исмаил галалары иля бирликдя Русийайа кечди. Русийа юз нювбясиндя Молдова вя Валахийаны, щямчинин мцщарибя эедишиндя ишьал олунмуш Гафгаздакы бцтцн мянтягяляри – Анапа, Поти, Ахылкяляк (индики Ахалкалаки) вя диэярлярини Тцркийяйя гайтармаьы ющдясиня эютцрдц. Османлы империйасы Шярги вя Гярби Эцръцстанын Русийанын тяркибиня кечмясини таныды. Сухум ш.-нин йерляшдийи Гара дяниз сащилйаны сащяси дя Русийанын тяркибиня кечди. Русийанын тиъарят эямиляриня бцтцн Дунай чайы бойу, щярби эямиляриня ися Прут чайынын мянсябинядяк сярбяст цзмяк щцгугу верилди. Молдова вя Валахийанын Йассы сцлщ мцгавиляси (1791/92) иля ялдя
  етдикляри имтийазлары (Османлы империйасынын тяркибиндя мухтариййят) тясбит едилди. Русийа Сербийайа мцстягиллик верилмясиня наил ола билмяди. Сербийа йалныз дахили юзцнцидаря щцгугу ялдя етди, лакин Русийа замин гисминдя Османлы империйасынын бу шяртляри йериня йетирмясиня нязарят етмяк щцгугу алды. Мцгавиля император Ы Александр тяряфиндян 1812 ил ийунун 11-дя Ы Наполеонун Русийайа щцъумундан бир эцн яввял ратификасийа олунду вя Вятян мцщарибяси (1812) дюврцндя Тцркийянин битяряф галмасыны шяртляндирди. Б.с.м.-нин ясас мцддяаларыны Аккерман конвенсийасы (1826) тясбит етди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXAREST SÜLH MÜQAVİLƏSİ


  БУХАРÉСТ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯСИ (1812) – Русийа-Тцркийя мцщарибясини (1806–12) баша чатдырмышдыр. Майын 16- да Бухарестдя имзаланмышдыр. Русийа иля Османлы империйасы арасында сярщяд Прут чайы мцяййян олунду. Бессарабийа Хотин, Бендеры, Аккерман, Килийа вя Исмаил галалары иля бирликдя Русийайа кечди. Русийа юз нювбясиндя Молдова вя Валахийаны, щямчинин мцщарибя эедишиндя ишьал олунмуш Гафгаздакы бцтцн мянтягяляри – Анапа, Поти, Ахылкяляк (индики Ахалкалаки) вя диэярлярини Тцркийяйя гайтармаьы ющдясиня эютцрдц. Османлы империйасы Шярги вя Гярби Эцръцстанын Русийанын тяркибиня кечмясини таныды. Сухум ш.-нин йерляшдийи Гара дяниз сащилйаны сащяси дя Русийанын тяркибиня кечди. Русийанын тиъарят эямиляриня бцтцн Дунай чайы бойу, щярби эямиляриня ися Прут чайынын мянсябинядяк сярбяст цзмяк щцгугу верилди. Молдова вя Валахийанын Йассы сцлщ мцгавиляси (1791/92) иля ялдя
  етдикляри имтийазлары (Османлы империйасынын тяркибиндя мухтариййят) тясбит едилди. Русийа Сербийайа мцстягиллик верилмясиня наил ола билмяди. Сербийа йалныз дахили юзцнцидаря щцгугу ялдя етди, лакин Русийа замин гисминдя Османлы империйасынын бу шяртляри йериня йетирмясиня нязарят етмяк щцгугу алды. Мцгавиля император Ы Александр тяряфиндян 1812 ил ийунун 11-дя Ы Наполеонун Русийайа щцъумундан бир эцн яввял ратификасийа олунду вя Вятян мцщарибяси (1812) дюврцндя Тцркийянин битяряф галмасыны шяртляндирди. Б.с.м.-нин ясас мцддяаларыны Аккерман конвенсийасы (1826) тясбит етди.

  BUXAREST SÜLH MÜQAVİLƏSİ


  БУХАРÉСТ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯСИ (1812) – Русийа-Тцркийя мцщарибясини (1806–12) баша чатдырмышдыр. Майын 16- да Бухарестдя имзаланмышдыр. Русийа иля Османлы империйасы арасында сярщяд Прут чайы мцяййян олунду. Бессарабийа Хотин, Бендеры, Аккерман, Килийа вя Исмаил галалары иля бирликдя Русийайа кечди. Русийа юз нювбясиндя Молдова вя Валахийаны, щямчинин мцщарибя эедишиндя ишьал олунмуш Гафгаздакы бцтцн мянтягяляри – Анапа, Поти, Ахылкяляк (индики Ахалкалаки) вя диэярлярини Тцркийяйя гайтармаьы ющдясиня эютцрдц. Османлы империйасы Шярги вя Гярби Эцръцстанын Русийанын тяркибиня кечмясини таныды. Сухум ш.-нин йерляшдийи Гара дяниз сащилйаны сащяси дя Русийанын тяркибиня кечди. Русийанын тиъарят эямиляриня бцтцн Дунай чайы бойу, щярби эямиляриня ися Прут чайынын мянсябинядяк сярбяст цзмяк щцгугу верилди. Молдова вя Валахийанын Йассы сцлщ мцгавиляси (1791/92) иля ялдя
  етдикляри имтийазлары (Османлы империйасынын тяркибиндя мухтариййят) тясбит едилди. Русийа Сербийайа мцстягиллик верилмясиня наил ола билмяди. Сербийа йалныз дахили юзцнцидаря щцгугу ялдя етди, лакин Русийа замин гисминдя Османлы империйасынын бу шяртляри йериня йетирмясиня нязарят етмяк щцгугу алды. Мцгавиля император Ы Александр тяряфиндян 1812 ил ийунун 11-дя Ы Наполеонун Русийайа щцъумундан бир эцн яввял ратификасийа олунду вя Вятян мцщарибяси (1812) дюврцндя Тцркийянин битяряф галмасыны шяртляндирди. Б.с.м.-нин ясас мцддяаларыны Аккерман конвенсийасы (1826) тясбит етди.