Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRATİSLAVA

  БРАТИСЛÁВА – Словакийа Респ.-нын пайтахты вя ян ири шящяри. Юлкянин башлыъа игтисади вя мядяниййят мяркязи. Шящярин ясас щиссяси Кичик Карпат д-рынын ятяйиндя, Дунайын сол щцндцр сащилиндя, мешя-парк зонасынын ящатясиндядир. Ящ. 462,6 мин (2012). Мцщцм нягл. говшаьы (бир нечя д.й. вя автомобил йоллары хятти, газ кямярляри системи). Чай порту. Бейнялхалг аеропорт.

                                           Братислава шящяринин панорамы.


     Романын мющкямляндирилмиш Посониум мянтягясинин йериндя мейдана эялмишдир. 9 ясрдян славйан бургу олмуш, илк дяфя 907 илдя Брезалауспурк кими Бюйцк Моравийа дювлятинин тяркибиндя гейд едилмишдир. Сонунъунун сцгутундан сонра Пожон (Позсонй) ады иля Маъар краллыьынын тяркибиня кечмишдир. 13 ясрдян алманлар мяскунлашмаьа башламышлар (алм. ады Пресбург, словакъа Прешпорок). 13 ясрин 2-ъи йарысында монголлар тяряфиндян даьыдылмышдыр. 1291 илдя азад шящяр статусуну алмышдыр. Тцрклярин Буданы тутмасындан (1541) сонра Щабсбургларын щакимиййяти алтында Маъар краллыьынын пайтахты (1784 илядяк) олмушдур. 1825–48 иллярдя маъар ландтагынын топлантылары бурада кечирилмишдир. 1919 илдя Словакийанын баш шящяри кими Чехословакийанын тяркибиня дахил едилмишдир; 1920/22 иллярдя Б. адландырылмышдыр. 1939–45 иллярдя Словакийа дювлятинин (Алманийанын “мцщафизяси алтында”) пайтахты, 1945–93 иллярдя Чехословакийанын тяркибиндя [1948 илдян Чехословакийа Сосиалист Респ. (ЧССР), 1969–90 иллярдя ЧССР тяркибиндя Словакийа Сосиалист Респ.-нын пайтахты, 1990–92 иллярдя Чехословакийа Федератив Респ.-нын тяркибиндя Словакийа Респ.-нын пайтахты] олмушдур.

                                     Грассалковичлярин сарайы.


     Ш.-ин мяркязи щиссясиндя Гядим Рома (Эерулата р-ну) вя орта ясрляр планлашдырылмасы вя тикилиляринин изляри сахланылмышдыр. Тяпя цзяриндя келтляря, ромалылара, сонралар славйанлара мяхсус гядим мяскян йериндя гяср (1437 илдя вя 16–17 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; щазырда Словакийа милли музейинин биналарындан биридир) йерляшир. Кющня шящяр онун ятяйиндя, 14 ясрдя истещкам шяклиня салынмыш дцзбуъаглы йармарка мейданынын ятрафында ямяля эялмишдир (14 ясря аид Михал гапылары иля бирликдя истещкам галыглары сахланылмышдыр, дяфялярля йенидян тикилмишдир; щазырда Силащ вя шящяр истещкамлары музейидир). Гядим ратуша (13–15 ясрляр; 16–18 вя 20 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; щазырда Шящяр музейинин биналарындан биридир); готик цслубда цчнефли Мцг. Мартин килсяси (тикинтисиня 1221 илдя башланылмышдыр; фасад 18 яср), франсискчилярин монастыр килсяси (13 яср; 1613–16 иллярдя йенидян тикилмишдир), Мцг. Михал килсяси (15–17 ясрляр); барокко цслубунда Иса килсяси (1636), Мцг. Николай килсяси (1661), Мцг. Троитса килсяси (1717–27, мемарлар К. Каневале, Ф.А. фон Щиллебрандт, И.Б. Фишер фон Ерлах; эцнбязин плафону А. Галли-Биббийенин ескизи ясасында чякилмишдир, 1736–40), Мцг. Йелизаветанын Баъылары килсяси (1739–42, мемар Ф.А. Пилграм, фрескалар П. Троэериндир, 1742) шящярин мемарлыг абидяляридир. Балласын (1754–65), Грассалковичлярин (1760, А. Майерщофер, щазырда Президент сарайы), Естерщазилярин (1762), Аппонинин (1762), Аспремонтенин (1770), Мирбахын (1768–70; щазырда Шящяр галерейасынын биналарындан бири) вя Хейирхащ кешишин еви (18 ясрин 2-ъи йарысы, щазырда Саат музейи) барокко цслубунда тикилмиш сарайлардыр; примасын классисизм цслубунда сарайы (1778–81, мемар М. Щефеле; сарай капелласынын фрескалары Ф.А. Маулберчин, 1781; щейкялтярашлыг декору Ф.К. Мессершмидт вя б.-нындыр), 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя инша едилмиш йашайыш евляри, Баш мейданда Ренессанс цслубунда Роланд фонтаны (1572), Йени ратуша (18 ясрин сону), еклектизм цслубунда инша едилмиш Словакийа Милли театрынын бинасы (1884–86), маъар модерни цслубунда Мцг. Йелизавета килсяси (1906–13) вя с. мемарлыг абидяляридир.

                                                       Словакийа. Халг Театры.


     20 яср тикилиляриндян “Йени дювр” (1935, мемар Б. Вейнвурм) кооперативинин инша етдийи йашайыш евляри, “Девин” мещманханасы (1951–53, мемар Е. Беллуш), “Ружова Долина” йашайыш массиви (1960-ъы илляр, мемарлар Л. Ендрейак, Ш. Крумлова вя Й. Поштулка), Словакийа радиосунун бинасы (1969–84, мемарлар Ш. Дурковитс, Б. Кислинг, Ш. Светко) вя Йени кюрпц (1967–72, мемарлар Й. Латско, А. Тесар) мараглы мемарлыг нцмуняляридир. Шящярдя “Словакийанын азад олунмасы” (1953, мемар Й. Светлик, щейкялтярашлар Т. Бартфай, Й. Кулих вя б.) абидяси вар.
     Б.-да Словакийа ЕА (ясасы 1953 илдя гойулмушдур, 1992 илядяк Чехословакийа ЕА-нын тяркибиндя олмушдур), 14 елми тядгигат мцяссисяси, Й.А. Коменски ад. Братислава ун-ти (1919), Словакийа техники ун-ти (1938), Б. Игтисад ун-ти (1940), Словакийа ачыг ун-ти (1990), Дювлят консерваторийасы (1941), Мусиги сяняти али мяктяби (1949) йерляшир. Словакийа милли галерейасы (1948–51; орта ясрляр рянэкарлыг, щейкялтярашлыг, мцасир инъясянят коллексийалары), Шящяр галерейасы (1959), 20-дян чох диэяр галерейалар; Словакийа Милли музейи (1961), Шящяр музейи (1868); музейлярин тяркибиндя етнографийа, археолоэийа, тарих, мусиги, тябиятшцнаслыг експозисийалары; ун-т китабханалары; Словакийа Милли (1920; драм, опера вя балет труппалары), “Йени сящня” (1946), Радошина садялювщ (1963), “Студио Л+С” (1982), “ГунаГу” (1985), “Асторка-Корзо-90” (1990) театрлары; Словакийа филармонийасы, онун няздиндя Словакийа филармоник оркестри (1949), Словакийа мадригал хору (1964) фяалиййят эюстярир. “Братислава мусиги байрамлары” (1965 илдян) бейнялхалг фестивалы, театр интларынын “Истрополитана” (2 илдян бир; 1977 илдян) бейнялхалг фестивалы, бейнялхалг мцасир рягс фестивалы (1997 илдян); анимасийа филмляри (1991 илдян), “Фебиофест” (1993 илдян), тялябя киносу (1995 илдян), “Братислава” (1999 илдян) бейнялхалг кино фестиваллары кечирилир. Б.- да И.Н. Щуммелин ев-музейи вар. “Слован” щоккей клубу Чехословакийа чемпиону (1979) олмушдур.

                                Й.А.Коменски ад. Братислава Университети.


     Б. юлкянин башлыъа малиййя вя мцщцм сянайе мяркязидир. Словакийайа хариъи инвестисийа ахынынын 2/3-си шящярин игтисадиййатына йюнялир (2000-ъи иллярин яввялляри). Бир сыра ян ири ТМК (“Фолксваэен”, “Сименс”, “Ай-Би-Ем”, “Ей-Ти-енд-Ти”, “Щейнкел”, “Йунилевер”, “Йакобс” вя с.) дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмясиндя иштирак едир вя йерли базары фяал сурятдя мянимсяйир. Б.-да ишляйянлярин тягр. 3/4 -ц хидмят сферасында, тягр. 1/4-и сянайе вя тикинтидя чалышыр (о ъцмлядян емал сянайесиндя – тягр. 15%). Ясас мцяссися “Словнафт” нефт-кимйа комбинатыдыр (сящмлярин нязарят пакети Маъарыстан консерни “МОЛ”-а мяхсусдур), онун тяркибиня нефт емалы з-ду (илдя тягр. 5 млн. т хам нефт емал едир, ясасян, Русийадан; 1980-ъи иллярин ахырларында 8 млн. т) да дахилдир. Комбинат мцхтялиф нюв нефт йанаъаьы, ясас цзви йарыммящсуллары (фенол, етил спирти), пластик кцтля (полиетилен вя полипропилен ясасында) вя с. истещсал едир (мящсулун тягр. 60%-и ихраъ олунур). Сцни лиф (вискоз), техники резин мямулатлары, гейри-цзви кимйа мящсуллары (фосфор эцбряляри, сулфат туршусу), яъзачылыг препаратлары, ятриййат-косметика мямулатлары бурахылыр. Машынгайырма (автомобилгайырма, електротехника, електроника вя дягиг механика), тохуъулуг (памбыг парчалар), йейинти, пивя истещсалы, тцтцн, мебел, полиграфийа сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир; тикинти материаллары вя с.
  истещсал олунур.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRATİSLAVA

  БРАТИСЛÁВА – Словакийа Респ.-нын пайтахты вя ян ири шящяри. Юлкянин башлыъа игтисади вя мядяниййят мяркязи. Шящярин ясас щиссяси Кичик Карпат д-рынын ятяйиндя, Дунайын сол щцндцр сащилиндя, мешя-парк зонасынын ящатясиндядир. Ящ. 462,6 мин (2012). Мцщцм нягл. говшаьы (бир нечя д.й. вя автомобил йоллары хятти, газ кямярляри системи). Чай порту. Бейнялхалг аеропорт.

                                           Братислава шящяринин панорамы.


     Романын мющкямляндирилмиш Посониум мянтягясинин йериндя мейдана эялмишдир. 9 ясрдян славйан бургу олмуш, илк дяфя 907 илдя Брезалауспурк кими Бюйцк Моравийа дювлятинин тяркибиндя гейд едилмишдир. Сонунъунун сцгутундан сонра Пожон (Позсонй) ады иля Маъар краллыьынын тяркибиня кечмишдир. 13 ясрдян алманлар мяскунлашмаьа башламышлар (алм. ады Пресбург, словакъа Прешпорок). 13 ясрин 2-ъи йарысында монголлар тяряфиндян даьыдылмышдыр. 1291 илдя азад шящяр статусуну алмышдыр. Тцрклярин Буданы тутмасындан (1541) сонра Щабсбургларын щакимиййяти алтында Маъар краллыьынын пайтахты (1784 илядяк) олмушдур. 1825–48 иллярдя маъар ландтагынын топлантылары бурада кечирилмишдир. 1919 илдя Словакийанын баш шящяри кими Чехословакийанын тяркибиня дахил едилмишдир; 1920/22 иллярдя Б. адландырылмышдыр. 1939–45 иллярдя Словакийа дювлятинин (Алманийанын “мцщафизяси алтында”) пайтахты, 1945–93 иллярдя Чехословакийанын тяркибиндя [1948 илдян Чехословакийа Сосиалист Респ. (ЧССР), 1969–90 иллярдя ЧССР тяркибиндя Словакийа Сосиалист Респ.-нын пайтахты, 1990–92 иллярдя Чехословакийа Федератив Респ.-нын тяркибиндя Словакийа Респ.-нын пайтахты] олмушдур.

                                     Грассалковичлярин сарайы.


     Ш.-ин мяркязи щиссясиндя Гядим Рома (Эерулата р-ну) вя орта ясрляр планлашдырылмасы вя тикилиляринин изляри сахланылмышдыр. Тяпя цзяриндя келтляря, ромалылара, сонралар славйанлара мяхсус гядим мяскян йериндя гяср (1437 илдя вя 16–17 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; щазырда Словакийа милли музейинин биналарындан биридир) йерляшир. Кющня шящяр онун ятяйиндя, 14 ясрдя истещкам шяклиня салынмыш дцзбуъаглы йармарка мейданынын ятрафында ямяля эялмишдир (14 ясря аид Михал гапылары иля бирликдя истещкам галыглары сахланылмышдыр, дяфялярля йенидян тикилмишдир; щазырда Силащ вя шящяр истещкамлары музейидир). Гядим ратуша (13–15 ясрляр; 16–18 вя 20 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; щазырда Шящяр музейинин биналарындан биридир); готик цслубда цчнефли Мцг. Мартин килсяси (тикинтисиня 1221 илдя башланылмышдыр; фасад 18 яср), франсискчилярин монастыр килсяси (13 яср; 1613–16 иллярдя йенидян тикилмишдир), Мцг. Михал килсяси (15–17 ясрляр); барокко цслубунда Иса килсяси (1636), Мцг. Николай килсяси (1661), Мцг. Троитса килсяси (1717–27, мемарлар К. Каневале, Ф.А. фон Щиллебрандт, И.Б. Фишер фон Ерлах; эцнбязин плафону А. Галли-Биббийенин ескизи ясасында чякилмишдир, 1736–40), Мцг. Йелизаветанын Баъылары килсяси (1739–42, мемар Ф.А. Пилграм, фрескалар П. Троэериндир, 1742) шящярин мемарлыг абидяляридир. Балласын (1754–65), Грассалковичлярин (1760, А. Майерщофер, щазырда Президент сарайы), Естерщазилярин (1762), Аппонинин (1762), Аспремонтенин (1770), Мирбахын (1768–70; щазырда Шящяр галерейасынын биналарындан бири) вя Хейирхащ кешишин еви (18 ясрин 2-ъи йарысы, щазырда Саат музейи) барокко цслубунда тикилмиш сарайлардыр; примасын классисизм цслубунда сарайы (1778–81, мемар М. Щефеле; сарай капелласынын фрескалары Ф.А. Маулберчин, 1781; щейкялтярашлыг декору Ф.К. Мессершмидт вя б.-нындыр), 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя инша едилмиш йашайыш евляри, Баш мейданда Ренессанс цслубунда Роланд фонтаны (1572), Йени ратуша (18 ясрин сону), еклектизм цслубунда инша едилмиш Словакийа Милли театрынын бинасы (1884–86), маъар модерни цслубунда Мцг. Йелизавета килсяси (1906–13) вя с. мемарлыг абидяляридир.

                                                       Словакийа. Халг Театры.


     20 яср тикилиляриндян “Йени дювр” (1935, мемар Б. Вейнвурм) кооперативинин инша етдийи йашайыш евляри, “Девин” мещманханасы (1951–53, мемар Е. Беллуш), “Ружова Долина” йашайыш массиви (1960-ъы илляр, мемарлар Л. Ендрейак, Ш. Крумлова вя Й. Поштулка), Словакийа радиосунун бинасы (1969–84, мемарлар Ш. Дурковитс, Б. Кислинг, Ш. Светко) вя Йени кюрпц (1967–72, мемарлар Й. Латско, А. Тесар) мараглы мемарлыг нцмуняляридир. Шящярдя “Словакийанын азад олунмасы” (1953, мемар Й. Светлик, щейкялтярашлар Т. Бартфай, Й. Кулих вя б.) абидяси вар.
     Б.-да Словакийа ЕА (ясасы 1953 илдя гойулмушдур, 1992 илядяк Чехословакийа ЕА-нын тяркибиндя олмушдур), 14 елми тядгигат мцяссисяси, Й.А. Коменски ад. Братислава ун-ти (1919), Словакийа техники ун-ти (1938), Б. Игтисад ун-ти (1940), Словакийа ачыг ун-ти (1990), Дювлят консерваторийасы (1941), Мусиги сяняти али мяктяби (1949) йерляшир. Словакийа милли галерейасы (1948–51; орта ясрляр рянэкарлыг, щейкялтярашлыг, мцасир инъясянят коллексийалары), Шящяр галерейасы (1959), 20-дян чох диэяр галерейалар; Словакийа Милли музейи (1961), Шящяр музейи (1868); музейлярин тяркибиндя етнографийа, археолоэийа, тарих, мусиги, тябиятшцнаслыг експозисийалары; ун-т китабханалары; Словакийа Милли (1920; драм, опера вя балет труппалары), “Йени сящня” (1946), Радошина садялювщ (1963), “Студио Л+С” (1982), “ГунаГу” (1985), “Асторка-Корзо-90” (1990) театрлары; Словакийа филармонийасы, онун няздиндя Словакийа филармоник оркестри (1949), Словакийа мадригал хору (1964) фяалиййят эюстярир. “Братислава мусиги байрамлары” (1965 илдян) бейнялхалг фестивалы, театр интларынын “Истрополитана” (2 илдян бир; 1977 илдян) бейнялхалг фестивалы, бейнялхалг мцасир рягс фестивалы (1997 илдян); анимасийа филмляри (1991 илдян), “Фебиофест” (1993 илдян), тялябя киносу (1995 илдян), “Братислава” (1999 илдян) бейнялхалг кино фестиваллары кечирилир. Б.- да И.Н. Щуммелин ев-музейи вар. “Слован” щоккей клубу Чехословакийа чемпиону (1979) олмушдур.

                                Й.А.Коменски ад. Братислава Университети.


     Б. юлкянин башлыъа малиййя вя мцщцм сянайе мяркязидир. Словакийайа хариъи инвестисийа ахынынын 2/3-си шящярин игтисадиййатына йюнялир (2000-ъи иллярин яввялляри). Бир сыра ян ири ТМК (“Фолксваэен”, “Сименс”, “Ай-Би-Ем”, “Ей-Ти-енд-Ти”, “Щейнкел”, “Йунилевер”, “Йакобс” вя с.) дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмясиндя иштирак едир вя йерли базары фяал сурятдя мянимсяйир. Б.-да ишляйянлярин тягр. 3/4 -ц хидмят сферасында, тягр. 1/4-и сянайе вя тикинтидя чалышыр (о ъцмлядян емал сянайесиндя – тягр. 15%). Ясас мцяссися “Словнафт” нефт-кимйа комбинатыдыр (сящмлярин нязарят пакети Маъарыстан консерни “МОЛ”-а мяхсусдур), онун тяркибиня нефт емалы з-ду (илдя тягр. 5 млн. т хам нефт емал едир, ясасян, Русийадан; 1980-ъи иллярин ахырларында 8 млн. т) да дахилдир. Комбинат мцхтялиф нюв нефт йанаъаьы, ясас цзви йарыммящсуллары (фенол, етил спирти), пластик кцтля (полиетилен вя полипропилен ясасында) вя с. истещсал едир (мящсулун тягр. 60%-и ихраъ олунур). Сцни лиф (вискоз), техники резин мямулатлары, гейри-цзви кимйа мящсуллары (фосфор эцбряляри, сулфат туршусу), яъзачылыг препаратлары, ятриййат-косметика мямулатлары бурахылыр. Машынгайырма (автомобилгайырма, електротехника, електроника вя дягиг механика), тохуъулуг (памбыг парчалар), йейинти, пивя истещсалы, тцтцн, мебел, полиграфийа сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир; тикинти материаллары вя с.
  истещсал олунур.


  BRATİSLAVA

  БРАТИСЛÁВА – Словакийа Респ.-нын пайтахты вя ян ири шящяри. Юлкянин башлыъа игтисади вя мядяниййят мяркязи. Шящярин ясас щиссяси Кичик Карпат д-рынын ятяйиндя, Дунайын сол щцндцр сащилиндя, мешя-парк зонасынын ящатясиндядир. Ящ. 462,6 мин (2012). Мцщцм нягл. говшаьы (бир нечя д.й. вя автомобил йоллары хятти, газ кямярляри системи). Чай порту. Бейнялхалг аеропорт.

                                           Братислава шящяринин панорамы.


     Романын мющкямляндирилмиш Посониум мянтягясинин йериндя мейдана эялмишдир. 9 ясрдян славйан бургу олмуш, илк дяфя 907 илдя Брезалауспурк кими Бюйцк Моравийа дювлятинин тяркибиндя гейд едилмишдир. Сонунъунун сцгутундан сонра Пожон (Позсонй) ады иля Маъар краллыьынын тяркибиня кечмишдир. 13 ясрдян алманлар мяскунлашмаьа башламышлар (алм. ады Пресбург, словакъа Прешпорок). 13 ясрин 2-ъи йарысында монголлар тяряфиндян даьыдылмышдыр. 1291 илдя азад шящяр статусуну алмышдыр. Тцрклярин Буданы тутмасындан (1541) сонра Щабсбургларын щакимиййяти алтында Маъар краллыьынын пайтахты (1784 илядяк) олмушдур. 1825–48 иллярдя маъар ландтагынын топлантылары бурада кечирилмишдир. 1919 илдя Словакийанын баш шящяри кими Чехословакийанын тяркибиня дахил едилмишдир; 1920/22 иллярдя Б. адландырылмышдыр. 1939–45 иллярдя Словакийа дювлятинин (Алманийанын “мцщафизяси алтында”) пайтахты, 1945–93 иллярдя Чехословакийанын тяркибиндя [1948 илдян Чехословакийа Сосиалист Респ. (ЧССР), 1969–90 иллярдя ЧССР тяркибиндя Словакийа Сосиалист Респ.-нын пайтахты, 1990–92 иллярдя Чехословакийа Федератив Респ.-нын тяркибиндя Словакийа Респ.-нын пайтахты] олмушдур.

                                     Грассалковичлярин сарайы.


     Ш.-ин мяркязи щиссясиндя Гядим Рома (Эерулата р-ну) вя орта ясрляр планлашдырылмасы вя тикилиляринин изляри сахланылмышдыр. Тяпя цзяриндя келтляря, ромалылара, сонралар славйанлара мяхсус гядим мяскян йериндя гяср (1437 илдя вя 16–17 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; щазырда Словакийа милли музейинин биналарындан биридир) йерляшир. Кющня шящяр онун ятяйиндя, 14 ясрдя истещкам шяклиня салынмыш дцзбуъаглы йармарка мейданынын ятрафында ямяля эялмишдир (14 ясря аид Михал гапылары иля бирликдя истещкам галыглары сахланылмышдыр, дяфялярля йенидян тикилмишдир; щазырда Силащ вя шящяр истещкамлары музейидир). Гядим ратуша (13–15 ясрляр; 16–18 вя 20 ясрлярдя йенидян тикилмишдир; щазырда Шящяр музейинин биналарындан биридир); готик цслубда цчнефли Мцг. Мартин килсяси (тикинтисиня 1221 илдя башланылмышдыр; фасад 18 яср), франсискчилярин монастыр килсяси (13 яср; 1613–16 иллярдя йенидян тикилмишдир), Мцг. Михал килсяси (15–17 ясрляр); барокко цслубунда Иса килсяси (1636), Мцг. Николай килсяси (1661), Мцг. Троитса килсяси (1717–27, мемарлар К. Каневале, Ф.А. фон Щиллебрандт, И.Б. Фишер фон Ерлах; эцнбязин плафону А. Галли-Биббийенин ескизи ясасында чякилмишдир, 1736–40), Мцг. Йелизаветанын Баъылары килсяси (1739–42, мемар Ф.А. Пилграм, фрескалар П. Троэериндир, 1742) шящярин мемарлыг абидяляридир. Балласын (1754–65), Грассалковичлярин (1760, А. Майерщофер, щазырда Президент сарайы), Естерщазилярин (1762), Аппонинин (1762), Аспремонтенин (1770), Мирбахын (1768–70; щазырда Шящяр галерейасынын биналарындан бири) вя Хейирхащ кешишин еви (18 ясрин 2-ъи йарысы, щазырда Саат музейи) барокко цслубунда тикилмиш сарайлардыр; примасын классисизм цслубунда сарайы (1778–81, мемар М. Щефеле; сарай капелласынын фрескалары Ф.А. Маулберчин, 1781; щейкялтярашлыг декору Ф.К. Мессершмидт вя б.-нындыр), 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя инша едилмиш йашайыш евляри, Баш мейданда Ренессанс цслубунда Роланд фонтаны (1572), Йени ратуша (18 ясрин сону), еклектизм цслубунда инша едилмиш Словакийа Милли театрынын бинасы (1884–86), маъар модерни цслубунда Мцг. Йелизавета килсяси (1906–13) вя с. мемарлыг абидяляридир.

                                                       Словакийа. Халг Театры.


     20 яср тикилиляриндян “Йени дювр” (1935, мемар Б. Вейнвурм) кооперативинин инша етдийи йашайыш евляри, “Девин” мещманханасы (1951–53, мемар Е. Беллуш), “Ружова Долина” йашайыш массиви (1960-ъы илляр, мемарлар Л. Ендрейак, Ш. Крумлова вя Й. Поштулка), Словакийа радиосунун бинасы (1969–84, мемарлар Ш. Дурковитс, Б. Кислинг, Ш. Светко) вя Йени кюрпц (1967–72, мемарлар Й. Латско, А. Тесар) мараглы мемарлыг нцмуняляридир. Шящярдя “Словакийанын азад олунмасы” (1953, мемар Й. Светлик, щейкялтярашлар Т. Бартфай, Й. Кулих вя б.) абидяси вар.
     Б.-да Словакийа ЕА (ясасы 1953 илдя гойулмушдур, 1992 илядяк Чехословакийа ЕА-нын тяркибиндя олмушдур), 14 елми тядгигат мцяссисяси, Й.А. Коменски ад. Братислава ун-ти (1919), Словакийа техники ун-ти (1938), Б. Игтисад ун-ти (1940), Словакийа ачыг ун-ти (1990), Дювлят консерваторийасы (1941), Мусиги сяняти али мяктяби (1949) йерляшир. Словакийа милли галерейасы (1948–51; орта ясрляр рянэкарлыг, щейкялтярашлыг, мцасир инъясянят коллексийалары), Шящяр галерейасы (1959), 20-дян чох диэяр галерейалар; Словакийа Милли музейи (1961), Шящяр музейи (1868); музейлярин тяркибиндя етнографийа, археолоэийа, тарих, мусиги, тябиятшцнаслыг експозисийалары; ун-т китабханалары; Словакийа Милли (1920; драм, опера вя балет труппалары), “Йени сящня” (1946), Радошина садялювщ (1963), “Студио Л+С” (1982), “ГунаГу” (1985), “Асторка-Корзо-90” (1990) театрлары; Словакийа филармонийасы, онун няздиндя Словакийа филармоник оркестри (1949), Словакийа мадригал хору (1964) фяалиййят эюстярир. “Братислава мусиги байрамлары” (1965 илдян) бейнялхалг фестивалы, театр интларынын “Истрополитана” (2 илдян бир; 1977 илдян) бейнялхалг фестивалы, бейнялхалг мцасир рягс фестивалы (1997 илдян); анимасийа филмляри (1991 илдян), “Фебиофест” (1993 илдян), тялябя киносу (1995 илдян), “Братислава” (1999 илдян) бейнялхалг кино фестиваллары кечирилир. Б.- да И.Н. Щуммелин ев-музейи вар. “Слован” щоккей клубу Чехословакийа чемпиону (1979) олмушдур.

                                Й.А.Коменски ад. Братислава Университети.


     Б. юлкянин башлыъа малиййя вя мцщцм сянайе мяркязидир. Словакийайа хариъи инвестисийа ахынынын 2/3-си шящярин игтисадиййатына йюнялир (2000-ъи иллярин яввялляри). Бир сыра ян ири ТМК (“Фолксваэен”, “Сименс”, “Ай-Би-Ем”, “Ей-Ти-енд-Ти”, “Щейнкел”, “Йунилевер”, “Йакобс” вя с.) дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмясиндя иштирак едир вя йерли базары фяал сурятдя мянимсяйир. Б.-да ишляйянлярин тягр. 3/4 -ц хидмят сферасында, тягр. 1/4-и сянайе вя тикинтидя чалышыр (о ъцмлядян емал сянайесиндя – тягр. 15%). Ясас мцяссися “Словнафт” нефт-кимйа комбинатыдыр (сящмлярин нязарят пакети Маъарыстан консерни “МОЛ”-а мяхсусдур), онун тяркибиня нефт емалы з-ду (илдя тягр. 5 млн. т хам нефт емал едир, ясасян, Русийадан; 1980-ъи иллярин ахырларында 8 млн. т) да дахилдир. Комбинат мцхтялиф нюв нефт йанаъаьы, ясас цзви йарыммящсуллары (фенол, етил спирти), пластик кцтля (полиетилен вя полипропилен ясасында) вя с. истещсал едир (мящсулун тягр. 60%-и ихраъ олунур). Сцни лиф (вискоз), техники резин мямулатлары, гейри-цзви кимйа мящсуллары (фосфор эцбряляри, сулфат туршусу), яъзачылыг препаратлары, ятриййат-косметика мямулатлары бурахылыр. Машынгайырма (автомобилгайырма, електротехника, електроника вя дягиг механика), тохуъулуг (памбыг парчалар), йейинти, пивя истещсалы, тцтцн, мебел, полиграфийа сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир; тикинти материаллары вя с.
  истещсал олунур.