Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRATSK SU ANBARI

  BRÁTSK SU ANBARI – RF-dя яn bюyцk su anbarы. Иrkutsk vil.-ndя, Братск ш.-нин 30 км-лийиндя, Anqara чayы цзяриндя ейниадлы СЕС-ин бянди иля йарадылмышдыр. Dцnyada яn bюyцk su anbarlarыndan biridir. 1961–67 illяrdя doldurulмушдур. Sah. 5470 km2, hяcmi 169,3 km3, orta dяrinliyi 31 m, maks. eni 20 km. Su anbarы Anqara (uz. 500 km, eni 33 km) vя Oka (uz. 370 km) чaylarы boyu paralel uzanan iki яsas hissяdяn ibarяtdir. Енерэетик мягсядля, щямчинин аxыmын tяnzimlяnmяsi (suйун sяviyyяsi 1–10 м арасында tяrяddцд едир), su nяql., aьac axыdыlmasы, balыqчыlыq (omul, durnabalыьы, чapaq, чяki, Avropa enlibaшы, xarius vя s.), sяnaye vя mяiшяt сащяляринин su tяchizatы vя s. цчцn istifadя edilir. B.s.a.-nыn yaradыlmasы nяticяsindя bir чox чay qollarы dяrinlяшmiш vя gяmiчiliк цчцн yararлы олмушдур. Bratsk, Svirsk, Usolye-Sibirskoye ш.-lяri B.s.a.-nыn sahilindяdir.

                                                 Братск су анбары.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRATSK SU ANBARI

  BRÁTSK SU ANBARI – RF-dя яn bюyцk su anbarы. Иrkutsk vil.-ndя, Братск ш.-нин 30 км-лийиндя, Anqara чayы цзяриндя ейниадлы СЕС-ин бянди иля йарадылмышдыр. Dцnyada яn bюyцk su anbarlarыndan biridir. 1961–67 illяrdя doldurulмушдур. Sah. 5470 km2, hяcmi 169,3 km3, orta dяrinliyi 31 m, maks. eni 20 km. Su anbarы Anqara (uz. 500 km, eni 33 km) vя Oka (uz. 370 km) чaylarы boyu paralel uzanan iki яsas hissяdяn ibarяtdir. Енерэетик мягсядля, щямчинин аxыmын tяnzimlяnmяsi (suйун sяviyyяsi 1–10 м арасында tяrяddцд едир), su nяql., aьac axыdыlmasы, balыqчыlыq (omul, durnabalыьы, чapaq, чяki, Avropa enlibaшы, xarius vя s.), sяnaye vя mяiшяt сащяляринин su tяchizatы vя s. цчцn istifadя edilir. B.s.a.-nыn yaradыlmasы nяticяsindя bir чox чay qollarы dяrinlяшmiш vя gяmiчiliк цчцн yararлы олмушдур. Bratsk, Svirsk, Usolye-Sibirskoye ш.-lяri B.s.a.-nыn sahilindяdir.

                                                 Братск су анбары.  BRATSK SU ANBARI

  BRÁTSK SU ANBARI – RF-dя яn bюyцk su anbarы. Иrkutsk vil.-ndя, Братск ш.-нин 30 км-лийиндя, Anqara чayы цзяриндя ейниадлы СЕС-ин бянди иля йарадылмышдыр. Dцnyada яn bюyцk su anbarlarыndan biridir. 1961–67 illяrdя doldurulмушдур. Sah. 5470 km2, hяcmi 169,3 km3, orta dяrinliyi 31 m, maks. eni 20 km. Su anbarы Anqara (uz. 500 km, eni 33 km) vя Oka (uz. 370 km) чaylarы boyu paralel uzanan iki яsas hissяdяn ibarяtdir. Енерэетик мягсядля, щямчинин аxыmын tяnzimlяnmяsi (suйун sяviyyяsi 1–10 м арасында tяrяddцд едир), su nяql., aьac axыdыlmasы, balыqчыlыq (omul, durnabalыьы, чapaq, чяki, Avropa enlibaшы, xarius vя s.), sяnaye vя mяiшяt сащяляринин su tяchizatы vя s. цчцn istifadя edilir. B.s.a.-nыn yaradыlmasы nяticяsindя bir чox чay qollarы dяrinlяшmiш vя gяmiчiliк цчцн yararлы олмушдур. Bratsk, Svirsk, Usolye-Sibirskoye ш.-lяri B.s.a.-nыn sahilindяdir.

                                                 Братск су анбары.