Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXEOLOJİ MƏDƏNİYYƏT

  ейни дювря аид олан, юзцнямяхсус йерли ъящятляри  иля  фярглянян  вя  мцяййян  яразидя ъямлянян археоложи абидялярин цмумилийини билдирян термин. А.м., адятян, щяр щансы яламятя – сахсы мямулатынын вя бязяк яшйаларынын формасына, нахышларына (мяс., бойалы габлар мядяниййятляри, дяфн адятляриня (мяс., кцп гябирляр мядяниййяти) вя с. эюря, йахуд щямин мядяниййятин типик абидяляринин тапылдыьы яразийя (мяс., Нахчыван    мядяниййяти)    уйьун    олараг адландырылыр. А.м. ясасында тайфанын вя халгын тарихи, йайылдыьы ярази, игтисади инкишафынын сявиййяси вя с. мцщцм мясяляляр  юйрянилир.  Азярб.  цчцн  Кцр-Араз, Хоъалы-Эядябяй, Йалойлутяпя  мядяниййятляри вя с. сяъиййявидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXEOLOJİ MƏDƏNİYYƏT

  ейни дювря аид олан, юзцнямяхсус йерли ъящятляри  иля  фярглянян  вя  мцяййян  яразидя ъямлянян археоложи абидялярин цмумилийини билдирян термин. А.м., адятян, щяр щансы яламятя – сахсы мямулатынын вя бязяк яшйаларынын формасына, нахышларына (мяс., бойалы габлар мядяниййятляри, дяфн адятляриня (мяс., кцп гябирляр мядяниййяти) вя с. эюря, йахуд щямин мядяниййятин типик абидяляринин тапылдыьы яразийя (мяс., Нахчыван    мядяниййяти)    уйьун    олараг адландырылыр. А.м. ясасында тайфанын вя халгын тарихи, йайылдыьы ярази, игтисади инкишафынын сявиййяси вя с. мцщцм мясяляляр  юйрянилир.  Азярб.  цчцн  Кцр-Араз, Хоъалы-Эядябяй, Йалойлутяпя  мядяниййятляри вя с. сяъиййявидир.

  ARXEOLOJİ MƏDƏNİYYƏT

  ейни дювря аид олан, юзцнямяхсус йерли ъящятляри  иля  фярглянян  вя  мцяййян  яразидя ъямлянян археоложи абидялярин цмумилийини билдирян термин. А.м., адятян, щяр щансы яламятя – сахсы мямулатынын вя бязяк яшйаларынын формасына, нахышларына (мяс., бойалы габлар мядяниййятляри, дяфн адятляриня (мяс., кцп гябирляр мядяниййяти) вя с. эюря, йахуд щямин мядяниййятин типик абидяляринин тапылдыьы яразийя (мяс., Нахчыван    мядяниййяти)    уйьун    олараг адландырылыр. А.м. ясасында тайфанын вя халгын тарихи, йайылдыьы ярази, игтисади инкишафынын сявиййяси вя с. мцщцм мясяляляр  юйрянилир.  Азярб.  цчцн  Кцр-Араз, Хоъалы-Эядябяй, Йалойлутяпя  мядяниййятляри вя с. сяъиййявидир.