Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXARİ


  БУХАРИ   , Ябу Аб ду л -лащ Мящяммяд ибн Исмайыл ял-Бухари (21.3.810, Бухара – 31.8. 870, Сямяргянд йахынлыьында) – илащиййатчы алим, йазычы. Ярябъя йазмышдыр. Башлыъа ясяри “Сящищ мяъмуя” китабыдыр. Бурада 7275 щядис топланмышдыр. Ислам алимляри бу ясяря чохлу шярщляр йазмышлар. Ясяр франсыз дилиня тяръцмя едилмишдир. Б.- нин “Бюйцк тарих” адлы ирищяъмли ясяри вя с. китаблары да вар. Ясярляри Хилафятдя иътимаисийаси мцнасибятляри юйрянмяк цчцн гиймятли мянбядир.Яд.: Бертельс Е.Э. История персидско- таджикской литературы. Избр. труды, т. 1, М.,1960.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXARİ


  БУХАРИ   , Ябу Аб ду л -лащ Мящяммяд ибн Исмайыл ял-Бухари (21.3.810, Бухара – 31.8. 870, Сямяргянд йахынлыьында) – илащиййатчы алим, йазычы. Ярябъя йазмышдыр. Башлыъа ясяри “Сящищ мяъмуя” китабыдыр. Бурада 7275 щядис топланмышдыр. Ислам алимляри бу ясяря чохлу шярщляр йазмышлар. Ясяр франсыз дилиня тяръцмя едилмишдир. Б.- нин “Бюйцк тарих” адлы ирищяъмли ясяри вя с. китаблары да вар. Ясярляри Хилафятдя иътимаисийаси мцнасибятляри юйрянмяк цчцн гиймятли мянбядир.Яд.: Бертельс Е.Э. История персидско- таджикской литературы. Избр. труды, т. 1, М.,1960.

  BUXARİ


  БУХАРИ   , Ябу Аб ду л -лащ Мящяммяд ибн Исмайыл ял-Бухари (21.3.810, Бухара – 31.8. 870, Сямяргянд йахынлыьында) – илащиййатчы алим, йазычы. Ярябъя йазмышдыр. Башлыъа ясяри “Сящищ мяъмуя” китабыдыр. Бурада 7275 щядис топланмышдыр. Ислам алимляри бу ясяря чохлу шярщляр йазмышлар. Ясяр франсыз дилиня тяръцмя едилмишдир. Б.- нин “Бюйцк тарих” адлы ирищяъмли ясяри вя с. китаблары да вар. Ясярляри Хилафятдя иътимаисийаси мцнасибятляри юйрянмяк цчцн гиймятли мянбядир.Яд.: Бертельс Е.Э. История персидско- таджикской литературы. Избр. труды, т. 1, М.,1960.