Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRAUN Herbert Çarlz

  BRÁUN (Brown) Herbert Чarlz (22.5. 1912, London – 19.12.2004, Иndiana шtatы, Uest-Lafayetт) – Amerika kimyaчыsы, ABШ Milli EA-нын цzvц (1957 илдян). Nobel mцkафаты лауреаты (1979, Э. Vittiqlя birlikdя). Чikaqo Уn-tini bitirmiшdiр (1938). 1947 ildяn Pardyu Уn-tinin (Иndiana шtatы) prof.-u иди. Tяdqiqatларыnыn яsas istiqamяti boр kimyasы, o cцmlяdяn bortяrkibli цzvi birlяшmяlяrin sintezi vя юyrяnilmяsiня аиддир. Yumшaq шяraitdя дiboranын karbonil birlяшmяlяriniн spirtlяrя qяdяr reduksiyaедиъиси олдуьуну ашkar етмишдир (1936). Litium, yaхуд natrium hidridини istifadя etmяklя diboranыn alыnma цsulunu iшlяyiб hazыrlaмышdыр (1940-ъы illяrin сонлары). Цzvi boranlarыn alыnmasы иля нятиъялянян hidroborlaшma reaksiyasыnы kяшf etмишdiр (1959, Braun reaksiyasы). Lцisя gюrя reagentin turшuluьundan asыlы olaraq aromatik birlяшmяlяrdя hidrogenin elektrofil яvяzeдилmяsinin selektivlik qaydasыnы (1953, Braunun selektivlik qaydasы) вермишдир.
      Я с я р  и: Hydroboration. N.Y., 1962.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRAUN Herbert Çarlz

  BRÁUN (Brown) Herbert Чarlz (22.5. 1912, London – 19.12.2004, Иndiana шtatы, Uest-Lafayetт) – Amerika kimyaчыsы, ABШ Milli EA-нын цzvц (1957 илдян). Nobel mцkафаты лауреаты (1979, Э. Vittiqlя birlikdя). Чikaqo Уn-tini bitirmiшdiр (1938). 1947 ildяn Pardyu Уn-tinin (Иndiana шtatы) prof.-u иди. Tяdqiqatларыnыn яsas istiqamяti boр kimyasы, o cцmlяdяn bortяrkibli цzvi birlяшmяlяrin sintezi vя юyrяnilmяsiня аиддир. Yumшaq шяraitdя дiboranын karbonil birlяшmяlяriniн spirtlяrя qяdяr reduksiyaедиъиси олдуьуну ашkar етмишдир (1936). Litium, yaхуд natrium hidridини istifadя etmяklя diboranыn alыnma цsulunu iшlяyiб hazыrlaмышdыр (1940-ъы illяrin сонлары). Цzvi boranlarыn alыnmasы иля нятиъялянян hidroborlaшma reaksiyasыnы kяшf etмишdiр (1959, Braun reaksiyasы). Lцisя gюrя reagentin turшuluьundan asыlы olaraq aromatik birlяшmяlяrdя hidrogenin elektrofil яvяzeдилmяsinin selektivlik qaydasыnы (1953, Braunun selektivlik qaydasы) вермишдир.
      Я с я р  и: Hydroboration. N.Y., 1962.


  BRAUN Herbert Çarlz

  BRÁUN (Brown) Herbert Чarlz (22.5. 1912, London – 19.12.2004, Иndiana шtatы, Uest-Lafayetт) – Amerika kimyaчыsы, ABШ Milli EA-нын цzvц (1957 илдян). Nobel mцkафаты лауреаты (1979, Э. Vittiqlя birlikdя). Чikaqo Уn-tini bitirmiшdiр (1938). 1947 ildяn Pardyu Уn-tinin (Иndiana шtatы) prof.-u иди. Tяdqiqatларыnыn яsas istiqamяti boр kimyasы, o cцmlяdяn bortяrkibli цzvi birlяшmяlяrin sintezi vя юyrяnilmяsiня аиддир. Yumшaq шяraitdя дiboranын karbonil birlяшmяlяriniн spirtlяrя qяdяr reduksiyaедиъиси олдуьуну ашkar етмишдир (1936). Litium, yaхуд natrium hidridини istifadя etmяklя diboranыn alыnma цsulunu iшlяyiб hazыrlaмышdыр (1940-ъы illяrin сонлары). Цzvi boranlarыn alыnmasы иля нятиъялянян hidroborlaшma reaksiyasыnы kяшf etмишdiр (1959, Braun reaksiyasы). Lцisя gюrя reagentin turшuluьundan asыlы olaraq aromatik birlяшmяlяrdя hidrogenin elektrofil яvяzeдилmяsinin selektivlik qaydasыnы (1953, Braunun selektivlik qaydasы) вермишдир.
      Я с я р  и: Hydroboration. N.Y., 1962.