Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRAUN Maykl Stüart

  BRÁUN (Brown) Maykl Stцart (д.13.4.1941, Nyu-York) – Аmerika genetiki, ABШ Milli EA-нын цzvц, Nobel mцkafatы лауреаты (1985, C.Л. Гoldstaynla birlikdя). Pensilvaniya Уn-tini (1962) bitirmiшdiр. 1977 ildяn Texas Уn-tiнин Tibb Мяktяbi няздиндяки Эenetik Хяstяliklяr Mяrkяzinin direktoruдур. Яsas ясярляри инсан вя heyvan оrqanizmindя xolesterin мцбадилясиня (о ъцмлядян аиля щиперхолестеринемийасы ирси хястялийиндя) вя onun genetiк tяnzimlяnmяsi mexanizminin юyrяnilmяsiня аиддир. C. Гoldstaynla biрэя aшaьыsыxlыqlы lipoproteinlяri ялагяляндирян reseptorlarы kяшf etmiш,онларын холестеринин hцceyrя daxilinя daшыnmasыnдакы rolunu mцяyyяnляшдирмишдир

  .

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRAUN Maykl Stüart

  BRÁUN (Brown) Maykl Stцart (д.13.4.1941, Nyu-York) – Аmerika genetiki, ABШ Milli EA-нын цzvц, Nobel mцkafatы лауреаты (1985, C.Л. Гoldstaynla birlikdя). Pensilvaniya Уn-tini (1962) bitirmiшdiр. 1977 ildяn Texas Уn-tiнин Tibb Мяktяbi няздиндяки Эenetik Хяstяliklяr Mяrkяzinin direktoruдур. Яsas ясярляри инсан вя heyvan оrqanizmindя xolesterin мцбадилясиня (о ъцмлядян аиля щиперхолестеринемийасы ирси хястялийиндя) вя onun genetiк tяnzimlяnmяsi mexanizminin юyrяnilmяsiня аиддир. C. Гoldstaynla biрэя aшaьыsыxlыqlы lipoproteinlяri ялагяляндирян reseptorlarы kяшf etmiш,онларын холестеринин hцceyrя daxilinя daшыnmasыnдакы rolunu mцяyyяnляшдирмишдир

  .

  BRAUN Maykl Stüart

  BRÁUN (Brown) Maykl Stцart (д.13.4.1941, Nyu-York) – Аmerika genetiki, ABШ Milli EA-нын цzvц, Nobel mцkafatы лауреаты (1985, C.Л. Гoldstaynla birlikdя). Pensilvaniya Уn-tini (1962) bitirmiшdiр. 1977 ildяn Texas Уn-tiнин Tibb Мяktяbi няздиндяки Эenetik Хяstяliklяr Mяrkяzinin direktoruдур. Яsas ясярляри инсан вя heyvan оrqanizmindя xolesterin мцбадилясиня (о ъцмлядян аиля щиперхолестеринемийасы ирси хястялийиндя) вя onun genetiк tяnzimlяnmяsi mexanizminin юyrяnilmяsiня аиддир. C. Гoldstaynla biрэя aшaьыsыxlыqlы lipoproteinlяri ялагяляндирян reseptorlarы kяшf etmiш,онларын холестеринин hцceyrя daxilinя daшыnmasыnдакы rolunu mцяyyяnляшдирмишдир

  .