Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRAUNİT

  БРАУНИТ (алман алими М. Браунун сойадындан) – оксидляр синфиндян эениш йайылмыш минерал – Мн2+Мн6 СиО12, манган филизляринин компоненти. Тет- рагонал сингонийада кристаллашыр. Кристалларына (дипирамидал, псевдооктаедрик) аз раст эялинир. Адятян, сялт дянявяр агрегатлар ямяля эятирир. Рянэи полады-боз, гящвяйи-гарадан гарайа кимидир. Сяртлийи 6–6,5, сыхлыьы тягр. 4800 кг/м3. Скарнларда, йцксяктемпературлу щидротермал йатагларда, щямчинин манганын метаморфизляшмиш чюкмя йатагларында ямяля эялир. Ири йатаглары Газахыстанда, ЪАР- да, Бразилийада, Щиндистанда вя с. юлкялярдя мялумдур. 

  Браунит.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRAUNİT

  БРАУНИТ (алман алими М. Браунун сойадындан) – оксидляр синфиндян эениш йайылмыш минерал – Мн2+Мн6 СиО12, манган филизляринин компоненти. Тет- рагонал сингонийада кристаллашыр. Кристалларына (дипирамидал, псевдооктаедрик) аз раст эялинир. Адятян, сялт дянявяр агрегатлар ямяля эятирир. Рянэи полады-боз, гящвяйи-гарадан гарайа кимидир. Сяртлийи 6–6,5, сыхлыьы тягр. 4800 кг/м3. Скарнларда, йцксяктемпературлу щидротермал йатагларда, щямчинин манганын метаморфизляшмиш чюкмя йатагларында ямяля эялир. Ири йатаглары Газахыстанда, ЪАР- да, Бразилийада, Щиндистанда вя с. юлкялярдя мялумдур. 

  Браунит.

  BRAUNİT

  БРАУНИТ (алман алими М. Браунун сойадындан) – оксидляр синфиндян эениш йайылмыш минерал – Мн2+Мн6 СиО12, манган филизляринин компоненти. Тет- рагонал сингонийада кристаллашыр. Кристалларына (дипирамидал, псевдооктаедрик) аз раст эялинир. Адятян, сялт дянявяр агрегатлар ямяля эятирир. Рянэи полады-боз, гящвяйи-гарадан гарайа кимидир. Сяртлийи 6–6,5, сыхлыьы тягр. 4800 кг/м3. Скарнларда, йцксяктемпературлу щидротермал йатагларда, щямчинин манганын метаморфизляшмиш чюкмя йатагларында ямяля эялир. Ири йатаглары Газахыстанда, ЪАР- да, Бразилийада, Щиндистанда вя с. юлкялярдя мялумдур. 

  Браунит.