Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLABƏYOVA Gülər Həsən qızı 

  АБДУЛЛАБЯЙОВА Эцляр Щясян гызы (д.16.12.1946, Бакы) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2009). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). 1970 илдян АМЕА-нын Ядябиййат Ин-тунда чалышыр (2008 илдян апарыъы елми ишчи). 1996–97 иллярдя Азярб. Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Ин-тунда славйан филолоэийасы шюбясинин мцдири олмушдур. 1998 илдя Варшава Ун-ти няздиндя  полйак  дили вя ядябиййаты цзря али курслары битирмишдир. Тядгигатлары Азярб.–Полша ядяби ялагяляриня щяср едилмишдир. Полйак дилиндян тяръцмяляри (А.Митскевичин “Крым сонетляри” вя с.) вар.

        Ясярляри: Перекличка друзей. “Азербайджанско-польские литературные связи 1945– 1985 гг.”. Б.,1986; Темы и инспирации Азербайджана в польской литературе ХIХ века. Б., 1999.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLABƏYOVA Gülər Həsən qızı 

  АБДУЛЛАБЯЙОВА Эцляр Щясян гызы (д.16.12.1946, Бакы) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2009). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). 1970 илдян АМЕА-нын Ядябиййат Ин-тунда чалышыр (2008 илдян апарыъы елми ишчи). 1996–97 иллярдя Азярб. Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Ин-тунда славйан филолоэийасы шюбясинин мцдири олмушдур. 1998 илдя Варшава Ун-ти няздиндя  полйак  дили вя ядябиййаты цзря али курслары битирмишдир. Тядгигатлары Азярб.–Полша ядяби ялагяляриня щяср едилмишдир. Полйак дилиндян тяръцмяляри (А.Митскевичин “Крым сонетляри” вя с.) вар.

        Ясярляри: Перекличка друзей. “Азербайджанско-польские литературные связи 1945– 1985 гг.”. Б.,1986; Темы и инспирации Азербайджана в польской литературе ХIХ века. Б., 1999.

  ABDULLABƏYOVA Gülər Həsən qızı 

  АБДУЛЛАБЯЙОВА Эцляр Щясян гызы (д.16.12.1946, Бакы) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2009). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). 1970 илдян АМЕА-нын Ядябиййат Ин-тунда чалышыр (2008 илдян апарыъы елми ишчи). 1996–97 иллярдя Азярб. Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Ин-тунда славйан филолоэийасы шюбясинин мцдири олмушдур. 1998 илдя Варшава Ун-ти няздиндя  полйак  дили вя ядябиййаты цзря али курслары битирмишдир. Тядгигатлары Азярб.–Полша ядяби ялагяляриня щяср едилмишдир. Полйак дилиндян тяръцмяляри (А.Митскевичин “Крым сонетляри” вя с.) вар.

        Ясярляри: Перекличка друзей. “Азербайджанско-польские литературные связи 1945– 1985 гг.”. Б.,1986; Темы и инспирации Азербайджана в польской литературе ХIХ века. Б., 1999.