Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXAR-QAZ TURBİNİ QURĞUSU


  БУХАР-ГАЗ ТУРБИНИ ГУРЬУСУ – енерэетика гурьусу; онун бухар вя газ турбинляринин иш тсикли комбиня едилмишдир. Б.-г.т.г.-нда ишляк ъисим кими йанаъаьын йанма мящсуллары вя гыздырылмыш щава (газ турбининдя), бухар (бухар турбининдя) вя йа бухар-газ гарышыьындан (бир турбиндя) истифадя олунур. Газ турбини гурьуларына нисбятян Б.-г.т.г.-нун цстцнлцйц ишляк ъисмин башланьыъ темп-рунун даща йцксяк вя истилийи айырма темп- рунун даща ашаьы олмасыдыр. Комбиняли Б.-г.т.г. даща чох тятбиг едилир; бу заман газ турбини гурьусунун йанма камерасына бцтцн истифадя олунан йанаъаьын 20%-и гядяр йанаъаг (тябии газ, мазут) верилир. Тяркибиндя истифадя едилмямиш (йанмамыш) оксиэен олан йанма мящсуллары газ турбининдян кечяряк бухар газаны оъаьына дахил олур вя орада диэяр йанаъагла бирликдя йаныр. Газын башланьыъ темп-ру йцксялдикъя газ турбинляриндян даща чох газан-утилизаторлу схемляря цстцнлцк верилир. Б.-г.т.г.-нда газын башланьыъ темп-ру 1100°Ъ олдугда, йанаъаг сярфи 270 г/(кВт.саат)-а гядяр азалыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXAR-QAZ TURBİNİ QURĞUSU


  БУХАР-ГАЗ ТУРБИНИ ГУРЬУСУ – енерэетика гурьусу; онун бухар вя газ турбинляринин иш тсикли комбиня едилмишдир. Б.-г.т.г.-нда ишляк ъисим кими йанаъаьын йанма мящсуллары вя гыздырылмыш щава (газ турбининдя), бухар (бухар турбининдя) вя йа бухар-газ гарышыьындан (бир турбиндя) истифадя олунур. Газ турбини гурьуларына нисбятян Б.-г.т.г.-нун цстцнлцйц ишляк ъисмин башланьыъ темп-рунун даща йцксяк вя истилийи айырма темп- рунун даща ашаьы олмасыдыр. Комбиняли Б.-г.т.г. даща чох тятбиг едилир; бу заман газ турбини гурьусунун йанма камерасына бцтцн истифадя олунан йанаъаьын 20%-и гядяр йанаъаг (тябии газ, мазут) верилир. Тяркибиндя истифадя едилмямиш (йанмамыш) оксиэен олан йанма мящсуллары газ турбининдян кечяряк бухар газаны оъаьына дахил олур вя орада диэяр йанаъагла бирликдя йаныр. Газын башланьыъ темп-ру йцксялдикъя газ турбинляриндян даща чох газан-утилизаторлу схемляря цстцнлцк верилир. Б.-г.т.г.-нда газын башланьыъ темп-ру 1100°Ъ олдугда, йанаъаг сярфи 270 г/(кВт.саат)-а гядяр азалыр.

  BUXAR-QAZ TURBİNİ QURĞUSU


  БУХАР-ГАЗ ТУРБИНИ ГУРЬУСУ – енерэетика гурьусу; онун бухар вя газ турбинляринин иш тсикли комбиня едилмишдир. Б.-г.т.г.-нда ишляк ъисим кими йанаъаьын йанма мящсуллары вя гыздырылмыш щава (газ турбининдя), бухар (бухар турбининдя) вя йа бухар-газ гарышыьындан (бир турбиндя) истифадя олунур. Газ турбини гурьуларына нисбятян Б.-г.т.г.-нун цстцнлцйц ишляк ъисмин башланьыъ темп-рунун даща йцксяк вя истилийи айырма темп- рунун даща ашаьы олмасыдыр. Комбиняли Б.-г.т.г. даща чох тятбиг едилир; бу заман газ турбини гурьусунун йанма камерасына бцтцн истифадя олунан йанаъаьын 20%-и гядяр йанаъаг (тябии газ, мазут) верилир. Тяркибиндя истифадя едилмямиш (йанмамыш) оксиэен олан йанма мящсуллары газ турбининдян кечяряк бухар газаны оъаьына дахил олур вя орада диэяр йанаъагла бирликдя йаныр. Газын башланьыъ темп-ру йцксялдикъя газ турбинляриндян даща чох газан-утилизаторлу схемляря цстцнлцк верилир. Б.-г.т.г.-нда газын башланьыъ темп-ру 1100°Ъ олдугда, йанаъаг сярфи 270 г/(кВт.саат)-а гядяр азалыр.