Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXARLANDIRICI


  БУХАРЛАНДЫРЫЪЫ – истиликдяйишдириъи апарат; истилийин ютцрцлмяси ишляк маддянин (су, сойудуъу аэент вя с.) бухарланмасы иля мцшайият олунур. Истилик енерэетикасында Б. бухар-эцъ гурьусундакы конденсат иткисинин йерини долдуран дистил- латын, техноложи ещтийаълары юдяйян тякрар бухарын щасил едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Цфцги вя шагули борулу Б.-лара айрылыр; бухарланан су боруларын ичярисиндян (шагули борулу), йахуд боруларарасы бошлугдан кечя билир (тябии вя йа мяъбури сиркулйасийа). Гыздырыъы истиликдашыйыъысы кими бухар-турбин вя йа газанхана гурьуларынын бухары, гайнар су, гызмар тцстц газлары вя с. тятбиг едилир. Дяниз вя океан йахынлыьында йерляшмиш АЕС-лярдя, щямчинин дяниз эямиляриндя Б. суширинляшдириъи кими истифадя олунур. Б. сойудуъу аэентин бухарланмасы иля сойудулан гурьуларын ясас елементидир; мцхтялиф мящлулларын консентрасийасыны йцксялтмяк цчцн бухарландырма апаратыдыр вя с. Б. бир-, ики- вя чохпилляли (бухарландырыъы гу р ь у) ола биляр; пиллялярин (мярщялялярин) сайы дистиллатын кейфиййятиня гойулан тялябдян (мяс., йейинти сянайесиндя) асылыдыр. Б. електрон ъищазгайырмасында интеграл схемлярин истещсалы заманы назик юртцклярин (плйонкаларын) йарадылмасында, оптик системляря плйонка юртцклярин чякилмясиндя вя с. щалларда тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXARLANDIRICI


  БУХАРЛАНДЫРЫЪЫ – истиликдяйишдириъи апарат; истилийин ютцрцлмяси ишляк маддянин (су, сойудуъу аэент вя с.) бухарланмасы иля мцшайият олунур. Истилик енерэетикасында Б. бухар-эцъ гурьусундакы конденсат иткисинин йерини долдуран дистил- латын, техноложи ещтийаълары юдяйян тякрар бухарын щасил едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Цфцги вя шагули борулу Б.-лара айрылыр; бухарланан су боруларын ичярисиндян (шагули борулу), йахуд боруларарасы бошлугдан кечя билир (тябии вя йа мяъбури сиркулйасийа). Гыздырыъы истиликдашыйыъысы кими бухар-турбин вя йа газанхана гурьуларынын бухары, гайнар су, гызмар тцстц газлары вя с. тятбиг едилир. Дяниз вя океан йахынлыьында йерляшмиш АЕС-лярдя, щямчинин дяниз эямиляриндя Б. суширинляшдириъи кими истифадя олунур. Б. сойудуъу аэентин бухарланмасы иля сойудулан гурьуларын ясас елементидир; мцхтялиф мящлулларын консентрасийасыны йцксялтмяк цчцн бухарландырма апаратыдыр вя с. Б. бир-, ики- вя чохпилляли (бухарландырыъы гу р ь у) ола биляр; пиллялярин (мярщялялярин) сайы дистиллатын кейфиййятиня гойулан тялябдян (мяс., йейинти сянайесиндя) асылыдыр. Б. електрон ъищазгайырмасында интеграл схемлярин истещсалы заманы назик юртцклярин (плйонкаларын) йарадылмасында, оптик системляря плйонка юртцклярин чякилмясиндя вя с. щалларда тятбиг едилир.

  BUXARLANDIRICI


  БУХАРЛАНДЫРЫЪЫ – истиликдяйишдириъи апарат; истилийин ютцрцлмяси ишляк маддянин (су, сойудуъу аэент вя с.) бухарланмасы иля мцшайият олунур. Истилик енерэетикасында Б. бухар-эцъ гурьусундакы конденсат иткисинин йерини долдуран дистил- латын, техноложи ещтийаълары юдяйян тякрар бухарын щасил едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Цфцги вя шагули борулу Б.-лара айрылыр; бухарланан су боруларын ичярисиндян (шагули борулу), йахуд боруларарасы бошлугдан кечя билир (тябии вя йа мяъбури сиркулйасийа). Гыздырыъы истиликдашыйыъысы кими бухар-турбин вя йа газанхана гурьуларынын бухары, гайнар су, гызмар тцстц газлары вя с. тятбиг едилир. Дяниз вя океан йахынлыьында йерляшмиш АЕС-лярдя, щямчинин дяниз эямиляриндя Б. суширинляшдириъи кими истифадя олунур. Б. сойудуъу аэентин бухарланмасы иля сойудулан гурьуларын ясас елементидир; мцхтялиф мящлулларын консентрасийасыны йцксялтмяк цчцн бухарландырма апаратыдыр вя с. Б. бир-, ики- вя чохпилляли (бухарландырыъы гу р ь у) ола биляр; пиллялярин (мярщялялярин) сайы дистиллатын кейфиййятиня гойулан тялябдян (мяс., йейинти сянайесиндя) асылыдыр. Б. електрон ъищазгайырмасында интеграл схемлярин истещсалы заманы назик юртцклярин (плйонкаларын) йарадылмасында, оптик системляря плйонка юртцклярин чякилмясиндя вя с. щалларда тятбиг едилир.