Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVANS

  АВÁНС – ямтяя-материал дяйярляри, иъра едилмиш ишляр вя эюстярилмиш хидмятляр цчцн эяляъяк юдямяляр щесабына щцгуги вя физики шяхсляря мцяййян шяртлярля верилян пул мябляьи (вя йахуд диэяр ямлак дяйяри). А. сифаришчинин иърачы иля сон щесаблашмасы заманы юдянишин бир щиссяси кими щесабланыр. Яксяр щалларда кредитля мал аларкян, йахуд хидмят эюстяриляркян габагъадан юдянишин бир гисми кими А. тяляб олунур. А. мцгавилянин баьландыьыны тясдиг едир, лакин ющдялик йериня йетирилмядикдя мцтляг эери гайтарылыр. Габагъадан юдянилмиш щяр щансы мябляь, мцгавиля тяряфляринин йазылы разылашмасында бещ кими эюстярилмядикдя, А. сайылыр. А. тядарцкчцлярин, иш вя хидмят иърачыларынын дювриййя вясаитляринин щяъмини артырыр.

  Алыъы А.-ы бейнялхалг тиъарятдя ихраъчыларын идхалчылар тяряфиндян кредитляшдирилмяси формасы кими эениш йайылмышдыр; онун щяъми хариъи тиъарят ямялиййатларында мцгавилядя нязярдя тутулмуш “цмуми” мябляьин  10–15%-ни  тяшкил едир. А.-ла алыш гаршылыглы тиъарят формаларындан биридир: адятян, аз инкишаф етмиш юлкялярдян олан тяряфдаш хариъи контраэентя мал эюндяришини сатышдан ялдя олунан эялири идхалчынын банкындакы хцсуси щесаба кючцрмякля щяйата кечирир. Тяряфлярин разылашдыглары мябляь бу щесабда йыьылдыгдан сонра контраэент сонунъунун щесабына гаршылыглы малэюндяришини йериня йетирир. А.-ла алыш гаршылыглы малэюндяришинин етибарлы малиййяляшдирмянин цсулу кими истифадя олунур. Бещдян фяргли олараг, А. ющдяликлярин иърасыны тямин етмир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVANS

  АВÁНС – ямтяя-материал дяйярляри, иъра едилмиш ишляр вя эюстярилмиш хидмятляр цчцн эяляъяк юдямяляр щесабына щцгуги вя физики шяхсляря мцяййян шяртлярля верилян пул мябляьи (вя йахуд диэяр ямлак дяйяри). А. сифаришчинин иърачы иля сон щесаблашмасы заманы юдянишин бир щиссяси кими щесабланыр. Яксяр щалларда кредитля мал аларкян, йахуд хидмят эюстяриляркян габагъадан юдянишин бир гисми кими А. тяляб олунур. А. мцгавилянин баьландыьыны тясдиг едир, лакин ющдялик йериня йетирилмядикдя мцтляг эери гайтарылыр. Габагъадан юдянилмиш щяр щансы мябляь, мцгавиля тяряфляринин йазылы разылашмасында бещ кими эюстярилмядикдя, А. сайылыр. А. тядарцкчцлярин, иш вя хидмят иърачыларынын дювриййя вясаитляринин щяъмини артырыр.

  Алыъы А.-ы бейнялхалг тиъарятдя ихраъчыларын идхалчылар тяряфиндян кредитляшдирилмяси формасы кими эениш йайылмышдыр; онун щяъми хариъи тиъарят ямялиййатларында мцгавилядя нязярдя тутулмуш “цмуми” мябляьин  10–15%-ни  тяшкил едир. А.-ла алыш гаршылыглы тиъарят формаларындан биридир: адятян, аз инкишаф етмиш юлкялярдян олан тяряфдаш хариъи контраэентя мал эюндяришини сатышдан ялдя олунан эялири идхалчынын банкындакы хцсуси щесаба кючцрмякля щяйата кечирир. Тяряфлярин разылашдыглары мябляь бу щесабда йыьылдыгдан сонра контраэент сонунъунун щесабына гаршылыглы малэюндяришини йериня йетирир. А.-ла алыш гаршылыглы малэюндяришинин етибарлы малиййяляшдирмянин цсулу кими истифадя олунур. Бещдян фяргли олараг, А. ющдяликлярин иърасыны тямин етмир.

  AVANS

  АВÁНС – ямтяя-материал дяйярляри, иъра едилмиш ишляр вя эюстярилмиш хидмятляр цчцн эяляъяк юдямяляр щесабына щцгуги вя физики шяхсляря мцяййян шяртлярля верилян пул мябляьи (вя йахуд диэяр ямлак дяйяри). А. сифаришчинин иърачы иля сон щесаблашмасы заманы юдянишин бир щиссяси кими щесабланыр. Яксяр щалларда кредитля мал аларкян, йахуд хидмят эюстяриляркян габагъадан юдянишин бир гисми кими А. тяляб олунур. А. мцгавилянин баьландыьыны тясдиг едир, лакин ющдялик йериня йетирилмядикдя мцтляг эери гайтарылыр. Габагъадан юдянилмиш щяр щансы мябляь, мцгавиля тяряфляринин йазылы разылашмасында бещ кими эюстярилмядикдя, А. сайылыр. А. тядарцкчцлярин, иш вя хидмят иърачыларынын дювриййя вясаитляринин щяъмини артырыр.

  Алыъы А.-ы бейнялхалг тиъарятдя ихраъчыларын идхалчылар тяряфиндян кредитляшдирилмяси формасы кими эениш йайылмышдыр; онун щяъми хариъи тиъарят ямялиййатларында мцгавилядя нязярдя тутулмуш “цмуми” мябляьин  10–15%-ни  тяшкил едир. А.-ла алыш гаршылыглы тиъарят формаларындан биридир: адятян, аз инкишаф етмиш юлкялярдян олан тяряфдаш хариъи контраэентя мал эюндяришини сатышдан ялдя олунан эялири идхалчынын банкындакы хцсуси щесаба кючцрмякля щяйата кечирир. Тяряфлярин разылашдыглары мябляь бу щесабда йыьылдыгдан сонра контраэент сонунъунун щесабына гаршылыглы малэюндяришини йериня йетирир. А.-ла алыш гаршылыглы малэюндяришинин етибарлы малиййяляшдирмянин цсулу кими истифадя олунур. Бещдян фяргли олараг, А. ющдяликлярин иърасыны тямин етмир.