Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - ATÇILIQ İDMANI)
  AVANŞELF

  АВАНШЕЛФ  –  шелф  зонасынын  океана доьру  700–1000  м  вя  даща  чох  дяринлийя малик щиссяси. А. аз галынлыглы вя фасиляли диб чюкцнтцляри иля юртцлцр. А.-ин сащяси он  вя   йцз   минлярля   км2-я  чатыр   (мяс., Норвеч  шелфи).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – ATÇILIQ İDMANI
  AVANŞELF

  АВАНШЕЛФ  –  шелф  зонасынын  океана доьру  700–1000  м  вя  даща  чох  дяринлийя малик щиссяси. А. аз галынлыглы вя фасиляли диб чюкцнтцляри иля юртцлцр. А.-ин сащяси он  вя   йцз   минлярля   км2-я  чатыр   (мяс., Норвеч  шелфи).

  AVANŞELF

  АВАНШЕЛФ  –  шелф  зонасынын  океана доьру  700–1000  м  вя  даща  чох  дяринлийя малик щиссяси. А. аз галынлыглы вя фасиляли диб чюкцнтцляри иля юртцлцр. А.-ин сащяси он  вя   йцз   минлярля   км2-я  чатыр   (мяс., Норвеч  шелфи).