Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXARLANMA İSTİLİYİ


  БУХАРЛАНМА ИСТИЛИЙИ, бу ха рямяляэялмя истилийи – изобар-изотермик таразлыг просесиндя маддянин майе щалындан газ щалына кечмяси цчцн тяляб олунан истилик мигдары (бухарын майейя конденсасийасы заманы щямин гядяр истилик айрылыр). Б.и. 1-ъи нюв фаза кечиди истилийинин хцсуси щалыдыр. Хцсуси Б.и. (Ъ/кг, ккал/кг-ла юлчцлцр) вя мол (молйар) Б.и. (Ъ/мол) фяргляндирилир. Ъядвялдя бир сыра маддялярин нормал хариъи тязйигдя (760 мм ъ.сцт. вя йа 101325 Па) вя гайнама темп-рунда хцсуси Б.и.-нин (Лбух.) гиймятляри верилмишдир. 

  *1 ккал=4,19·103 Ъ.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXARLANMA İSTİLİYİ


  БУХАРЛАНМА ИСТИЛИЙИ, бу ха рямяляэялмя истилийи – изобар-изотермик таразлыг просесиндя маддянин майе щалындан газ щалына кечмяси цчцн тяляб олунан истилик мигдары (бухарын майейя конденсасийасы заманы щямин гядяр истилик айрылыр). Б.и. 1-ъи нюв фаза кечиди истилийинин хцсуси щалыдыр. Хцсуси Б.и. (Ъ/кг, ккал/кг-ла юлчцлцр) вя мол (молйар) Б.и. (Ъ/мол) фяргляндирилир. Ъядвялдя бир сыра маддялярин нормал хариъи тязйигдя (760 мм ъ.сцт. вя йа 101325 Па) вя гайнама темп-рунда хцсуси Б.и.-нин (Лбух.) гиймятляри верилмишдир. 

  *1 ккал=4,19·103 Ъ.

  BUXARLANMA İSTİLİYİ


  БУХАРЛАНМА ИСТИЛИЙИ, бу ха рямяляэялмя истилийи – изобар-изотермик таразлыг просесиндя маддянин майе щалындан газ щалына кечмяси цчцн тяляб олунан истилик мигдары (бухарын майейя конденсасийасы заманы щямин гядяр истилик айрылыр). Б.и. 1-ъи нюв фаза кечиди истилийинин хцсуси щалыдыр. Хцсуси Б.и. (Ъ/кг, ккал/кг-ла юлчцлцр) вя мол (молйар) Б.и. (Ъ/мол) фяргляндирилир. Ъядвялдя бир сыра маддялярин нормал хариъи тязйигдя (760 мм ъ.сцт. вя йа 101325 Па) вя гайнама темп-рунда хцсуси Б.и.-нин (Лбух.) гиймятляри верилмишдир. 

  *1 ккал=4,19·103 Ъ.