Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXARLANMAÖLÇƏN


  BUXARLANМАЮЛЧЯН, ева п оромет р, атмометр – ващид заман ярзиндя ващид сятщ сащясиндян бухарланан су кцтлясини юлчмяк цчцн гурьу. Бцтцн тип Б.-лярдя бухарланмыш суйун кцтляси тядгигатын апарылдыьы заман интервалынын яввялиндя вя сонунда габларын (тутумларын) кцтлясини суйун кцтляси иля мцгайися етмякля тяйин олунур. Суйун сятщи цзяриндя йерляшдирилмиш мясамяли материаллар да тутум ролуну ойнайа биляр. Мяс., Вилд Б.-и гейри-бярабяр чийинли тярязидян ибарятдир; гыса чийиня дистилля едилмиш су (мянфи темп-рларда буз) иля долдурулмуш стандарт юлчцлц даиряви метал финъан йерляшдирилир. Тярязинин дяряъялянмиш шкаласы бухарланан су гатынын галынлыьыны эюстярир. Бухарланма сцрятини юлчмяк чятин олдуьундан щазырда Б.-дян анъаг хцсуси ст.- ларда истифадя едилир, бухарланма сцряти ися яразинин су балансынын сявиййясиня эюря щесаблама цсулу иля мцяййянляшдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXARLANMAÖLÇƏN


  BUXARLANМАЮЛЧЯН, ева п оромет р, атмометр – ващид заман ярзиндя ващид сятщ сащясиндян бухарланан су кцтлясини юлчмяк цчцн гурьу. Бцтцн тип Б.-лярдя бухарланмыш суйун кцтляси тядгигатын апарылдыьы заман интервалынын яввялиндя вя сонунда габларын (тутумларын) кцтлясини суйун кцтляси иля мцгайися етмякля тяйин олунур. Суйун сятщи цзяриндя йерляшдирилмиш мясамяли материаллар да тутум ролуну ойнайа биляр. Мяс., Вилд Б.-и гейри-бярабяр чийинли тярязидян ибарятдир; гыса чийиня дистилля едилмиш су (мянфи темп-рларда буз) иля долдурулмуш стандарт юлчцлц даиряви метал финъан йерляшдирилир. Тярязинин дяряъялянмиш шкаласы бухарланан су гатынын галынлыьыны эюстярир. Бухарланма сцрятини юлчмяк чятин олдуьундан щазырда Б.-дян анъаг хцсуси ст.- ларда истифадя едилир, бухарланма сцряти ися яразинин су балансынын сявиййясиня эюря щесаблама цсулу иля мцяййянляшдирилир.

  BUXARLANMAÖLÇƏN


  BUXARLANМАЮЛЧЯН, ева п оромет р, атмометр – ващид заман ярзиндя ващид сятщ сащясиндян бухарланан су кцтлясини юлчмяк цчцн гурьу. Бцтцн тип Б.-лярдя бухарланмыш суйун кцтляси тядгигатын апарылдыьы заман интервалынын яввялиндя вя сонунда габларын (тутумларын) кцтлясини суйун кцтляси иля мцгайися етмякля тяйин олунур. Суйун сятщи цзяриндя йерляшдирилмиш мясамяли материаллар да тутум ролуну ойнайа биляр. Мяс., Вилд Б.-и гейри-бярабяр чийинли тярязидян ибарятдир; гыса чийиня дистилля едилмиш су (мянфи темп-рларда буз) иля долдурулмуш стандарт юлчцлц даиряви метал финъан йерляшдирилир. Тярязинин дяряъялянмиш шкаласы бухарланан су гатынын галынлыьыны эюстярир. Бухарланма сцрятини юлчмяк чятин олдуьундан щазырда Б.-дян анъаг хцсуси ст.- ларда истифадя едилир, бухарланма сцряти ися яразинин су балансынын сявиййясиня эюря щесаблама цсулу иля мцяййянляшдирилир.