Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXARPAYLAMA


  BUXARПAЙЛАМА – бухар машынынын силиндриня бухарын верилмяси вя ишлянмиш бухарын ондан кянар едилмяси, щямчинин бухар турбининя бухарын чатдырылмасы просесляринин идаряолунмасы. Б. бухар машынында бюлцшдцрцъц гурулуш, клапан, поршен (дцзахынлы машынларда), йахуд кранлар васитясиля силиндрин ачыг вя гапалы, гябуледиъи вя хариъедиъи каналларыны нювбяляшдирмякля апарылыр. Бухар турбининдя ися уълуглу вя дросселли Б. тятбиг едилир. Уълуглу Б.-да уълугларын щяр групуна бухар нювбя иля ачылан айры-айры тянзимляйиъи клапанлардан эялир. Дросселли Б.-да бухар бцтцн чевря бойунъа верилир вя бухар сярфинин дяйишмяси ейни заманда ачылан тянзимляйиъи клапанларда дросселлянмя иля ялдя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXARPAYLAMA


  BUXARПAЙЛАМА – бухар машынынын силиндриня бухарын верилмяси вя ишлянмиш бухарын ондан кянар едилмяси, щямчинин бухар турбининя бухарын чатдырылмасы просесляринин идаряолунмасы. Б. бухар машынында бюлцшдцрцъц гурулуш, клапан, поршен (дцзахынлы машынларда), йахуд кранлар васитясиля силиндрин ачыг вя гапалы, гябуледиъи вя хариъедиъи каналларыны нювбяляшдирмякля апарылыр. Бухар турбининдя ися уълуглу вя дросселли Б. тятбиг едилир. Уълуглу Б.-да уълугларын щяр групуна бухар нювбя иля ачылан айры-айры тянзимляйиъи клапанлардан эялир. Дросселли Б.-да бухар бцтцн чевря бойунъа верилир вя бухар сярфинин дяйишмяси ейни заманда ачылан тянзимляйиъи клапанларда дросселлянмя иля ялдя едилир.

  BUXARPAYLAMA


  BUXARПAЙЛАМА – бухар машынынын силиндриня бухарын верилмяси вя ишлянмиш бухарын ондан кянар едилмяси, щямчинин бухар турбининя бухарын чатдырылмасы просесляринин идаряолунмасы. Б. бухар машынында бюлцшдцрцъц гурулуш, клапан, поршен (дцзахынлы машынларда), йахуд кранлар васитясиля силиндрин ачыг вя гапалы, гябуледиъи вя хариъедиъи каналларыны нювбяляшдирмякля апарылыр. Бухар турбининдя ися уълуглу вя дросселли Б. тятбиг едилир. Уълуглу Б.-да уълугларын щяр групуна бухар нювбя иля ачылан айры-айры тянзимляйиъи клапанлардан эялир. Дросселли Б.-да бухар бцтцн чевря бойунъа верилир вя бухар сярфинин дяйишмяси ейни заманда ачылан тянзимляйиъи клапанларда дросселлянмя иля ялдя едилир.