Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXER


  БÚХЕР, Бачер (Буъщер) Уолтер Щерман (12.3.1888, Ощайо штаты, Акрон – 17.2.1965, Техас штаты, Щйустон) – Америка эеологу, проф. (1925). Щейделберг Ун-тини битирмишдир (1911). АБШ ун-тляриндя дярс демишдир. Ясярляри тектоникайа (ороэенезя, вулканик структурлара, Йер габыьынын деформасийасы проблемляриня) щяср олунмушдур. Йер тарихинин Йер габыьындакы сыхылма вя эярилмянин дюври олараг нювбяляшмясиндян ибарят олдуьуну ещтимал едян пулсасийа фярзиййясинин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXER


  БÚХЕР, Бачер (Буъщер) Уолтер Щерман (12.3.1888, Ощайо штаты, Акрон – 17.2.1965, Техас штаты, Щйустон) – Америка эеологу, проф. (1925). Щейделберг Ун-тини битирмишдир (1911). АБШ ун-тляриндя дярс демишдир. Ясярляри тектоникайа (ороэенезя, вулканик структурлара, Йер габыьынын деформасийасы проблемляриня) щяср олунмушдур. Йер тарихинин Йер габыьындакы сыхылма вя эярилмянин дюври олараг нювбяляшмясиндян ибарят олдуьуну ещтимал едян пулсасийа фярзиййясинин мцяллифидир.

  BUXER


  БÚХЕР, Бачер (Буъщер) Уолтер Щерман (12.3.1888, Ощайо штаты, Акрон – 17.2.1965, Техас штаты, Щйустон) – Америка эеологу, проф. (1925). Щейделберг Ун-тини битирмишдир (1911). АБШ ун-тляриндя дярс демишдир. Ясярляри тектоникайа (ороэенезя, вулканик структурлара, Йер габыьынын деформасийасы проблемляриня) щяср олунмушдур. Йер тарихинин Йер габыьындакы сыхылма вя эярилмянин дюври олараг нювбяляшмясиндян ибарят олдуьуну ещтимал едян пулсасийа фярзиййясинин мцяллифидир.