Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXHEYM

  BÚXЩEYM (Buchhheim) Rudolf (1.3.1820, Bausen – 12.12.1879, Gisen) – alman farmakoloqu, еksperimental farmakologiyanыn banisi. Drezden Tibb- Ъяrrahlыq Акademiyasыnы vя Leypsiq Un-tini bitirmiшdir (1845). Derpt (1847 ildяn) vя Gisen (1867 ildяn) un-tlяrinin prof.-у олмушдур. 1847 ildя Derptdя dцnyada ilk eksperimental farmakoloji tяdqiqatlar laboratoriyasыnыn яsasыnы qoymuшdur. Dяrman maddяlяrinin tяsnifatыnы (onun adы ilя adlandыrыlмышдыр) tяklif etmiшdir: kimyяvi vя farmakoloji xassяlяri oxшar olan dяrman qruplarыnы ayыrmыш, hяr qrupa onun ян tipik nцmayяndяsinin (mяs., digitalis, yaxud цskцkotu qrupu, kоkain qrupu) adыны vermiшdir. Фаrmakologiya цзря пopulyar дяrsliyin (1859) mцяllifidir. Elmi mякtяbin yaradыcыsыdыr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXHEYM

  BÚXЩEYM (Buchhheim) Rudolf (1.3.1820, Bausen – 12.12.1879, Gisen) – alman farmakoloqu, еksperimental farmakologiyanыn banisi. Drezden Tibb- Ъяrrahlыq Акademiyasыnы vя Leypsiq Un-tini bitirmiшdir (1845). Derpt (1847 ildяn) vя Gisen (1867 ildяn) un-tlяrinin prof.-у олмушдур. 1847 ildя Derptdя dцnyada ilk eksperimental farmakoloji tяdqiqatlar laboratoriyasыnыn яsasыnы qoymuшdur. Dяrman maddяlяrinin tяsnifatыnы (onun adы ilя adlandыrыlмышдыр) tяklif etmiшdir: kimyяvi vя farmakoloji xassяlяri oxшar olan dяrman qruplarыnы ayыrmыш, hяr qrupa onun ян tipik nцmayяndяsinin (mяs., digitalis, yaxud цskцkotu qrupu, kоkain qrupu) adыны vermiшdir. Фаrmakologiya цзря пopulyar дяrsliyin (1859) mцяllifidir. Elmi mякtяbin yaradыcыsыdыr.

  BUXHEYM

  BÚXЩEYM (Buchhheim) Rudolf (1.3.1820, Bausen – 12.12.1879, Gisen) – alman farmakoloqu, еksperimental farmakologiyanыn banisi. Drezden Tibb- Ъяrrahlыq Акademiyasыnы vя Leypsiq Un-tini bitirmiшdir (1845). Derpt (1847 ildяn) vя Gisen (1867 ildяn) un-tlяrinin prof.-у олмушдур. 1847 ildя Derptdя dцnyada ilk eksperimental farmakoloji tяdqiqatlar laboratoriyasыnыn яsasыnы qoymuшdur. Dяrman maddяlяrinin tяsnifatыnы (onun adы ilя adlandыrыlмышдыр) tяklif etmiшdir: kimyяvi vя farmakoloji xassяlяri oxшar olan dяrman qruplarыnы ayыrmыш, hяr qrupa onun ян tipik nцmayяndяsinin (mяs., digitalis, yaxud цskцkotu qrupu, kоkain qrupu) adыны vermiшdir. Фаrmakologiya цзря пopulyar дяrsliyin (1859) mцяllifidir. Elmi mякtяbin yaradыcыsыdыr.