Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXTA


  БÚХТА (алм. Буъщт) – океан, дяниз вя эюллярин ачыг сулардан сащил хятти, бурун, йахуд адаларла айрылан, кцляк вя дальалардан горунан кичик щиссяси (кюрфяз). Адятян, Б. эямилярин дайанаъаьы цчцн ялверишли йердир (мяс., Беринг дянизиндя уз. тягр. 50 км олан Провиденийе Б.-сы, Гара дяниздя Новороссийск Б.-сы, Босфор боьазында Гызыл Буйнуз Б.-сы, Хязяр дянизиндя Бакы Б.-сы вя с.). Хязярдяки Б.-ларын чохунун онлары ачыг дяниздян айыран айдын сядди вя сярщяди йохдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXTA


  БÚХТА (алм. Буъщт) – океан, дяниз вя эюллярин ачыг сулардан сащил хятти, бурун, йахуд адаларла айрылан, кцляк вя дальалардан горунан кичик щиссяси (кюрфяз). Адятян, Б. эямилярин дайанаъаьы цчцн ялверишли йердир (мяс., Беринг дянизиндя уз. тягр. 50 км олан Провиденийе Б.-сы, Гара дяниздя Новороссийск Б.-сы, Босфор боьазында Гызыл Буйнуз Б.-сы, Хязяр дянизиндя Бакы Б.-сы вя с.). Хязярдяки Б.-ларын чохунун онлары ачыг дяниздян айыран айдын сядди вя сярщяди йохдур.

  BUXTA


  БÚХТА (алм. Буъщт) – океан, дяниз вя эюллярин ачыг сулардан сащил хятти, бурун, йахуд адаларла айрылан, кцляк вя дальалардан горунан кичик щиссяси (кюрфяз). Адятян, Б. эямилярин дайанаъаьы цчцн ялверишли йердир (мяс., Беринг дянизиндя уз. тягр. 50 км олан Провиденийе Б.-сы, Гара дяниздя Новороссийск Б.-сы, Босфор боьазында Гызыл Буйнуз Б.-сы, Хязяр дянизиндя Бакы Б.-сы вя с.). Хязярдяки Б.-ларын чохунун онлары ачыг дяниздян айыран айдын сядди вя сярщяди йохдур.