Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXTARMA


  БУХТАРМÁ – Газахыстанын ш.-индя чай. Иртышын саь голу. Уз. 336 км, щювзясинин сащ. тягр. 12,7 мин км2. Алтай д-рынын йамаъларындакы бузлаглардан башланыр. Даьлыг вя даьятяйи сащялярдян ахыр. Бухтарма су анбарына тюкцлцр. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 207 м3/сан-дир. Аьаъ ахыдылыр. Кичик эямиляр цчцн йарарлыдыр. Б. щювзясиндя цмуми сащ. 34,8 км2 олан 295 эюл вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXTARMA


  БУХТАРМÁ – Газахыстанын ш.-индя чай. Иртышын саь голу. Уз. 336 км, щювзясинин сащ. тягр. 12,7 мин км2. Алтай д-рынын йамаъларындакы бузлаглардан башланыр. Даьлыг вя даьятяйи сащялярдян ахыр. Бухтарма су анбарына тюкцлцр. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 207 м3/сан-дир. Аьаъ ахыдылыр. Кичик эямиляр цчцн йарарлыдыр. Б. щювзясиндя цмуми сащ. 34,8 км2 олан 295 эюл вар.

  BUXTARMA


  БУХТАРМÁ – Газахыстанын ш.-индя чай. Иртышын саь голу. Уз. 336 км, щювзясинин сащ. тягр. 12,7 мин км2. Алтай д-рынын йамаъларындакы бузлаглардан башланыр. Даьлыг вя даьятяйи сащялярдян ахыр. Бухтарма су анбарына тюкцлцр. Ашаьы ахынында ортаиллик су сярфи 207 м3/сан-дир. Аьаъ ахыдылыр. Кичик эямиляр цчцн йарарлыдыр. Б. щювзясиндя цмуми сащ. 34,8 км2 олан 295 эюл вар.