Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUXTARMA SU ANBARI


  БУХТАРМÁ СУ АНБАРЫ – Газахыстанда, Иртыш чайында дцнйанын ян бюйцк су анбарларындан бири. Ейниадлы СЕС-ин бянди иля йарадылмышдыр. 1960–67 иллярдя долдурулмушдур. Сащ. 5490 км2, уз. 425 км, макс. ени 35 км, щяъми 49,6 км3. Чохиллик ахымы тянзимляйир; сявиййя тяряддцдц 7 м-ядякдир. Сувармада, эямичиликдя вя балыгчылыг тясяррцфатында истифадя едилир.


  Бухтарма су анбары.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUXTARMA SU ANBARI


  БУХТАРМÁ СУ АНБАРЫ – Газахыстанда, Иртыш чайында дцнйанын ян бюйцк су анбарларындан бири. Ейниадлы СЕС-ин бянди иля йарадылмышдыр. 1960–67 иллярдя долдурулмушдур. Сащ. 5490 км2, уз. 425 км, макс. ени 35 км, щяъми 49,6 км3. Чохиллик ахымы тянзимляйир; сявиййя тяряддцдц 7 м-ядякдир. Сувармада, эямичиликдя вя балыгчылыг тясяррцфатында истифадя едилир.


  Бухтарма су анбары.

  BUXTARMA SU ANBARI


  БУХТАРМÁ СУ АНБАРЫ – Газахыстанда, Иртыш чайында дцнйанын ян бюйцк су анбарларындан бири. Ейниадлы СЕС-ин бянди иля йарадылмышдыр. 1960–67 иллярдя долдурулмушдур. Сащ. 5490 км2, уз. 425 км, макс. ени 35 км, щяъми 49,6 км3. Чохиллик ахымы тянзимляйир; сявиййя тяряддцдц 7 м-ядякдир. Сувармада, эямичиликдя вя балыгчылыг тясяррцфатында истифадя едилир.


  Бухтарма су анбары.