Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRAZİLİYA AXINI

  БРАЗИЛИЙА АХЫНЫ – Атлантика океанынын исти сятщ ахыны. Ъянуби Америка сащилляриндя Ъянуби Пассат ахынынын голу. Сан-Роки бурнундан ъ.-г.-я Бразилийа сащили бойунъа тягр. 40° ъ.е.-ня гядяр давам едир, Фолкленд ахыны вя Гярб кцлякляри ахынынын сойуг сулары иля гарышыр. Суйунун дузлулуьу 35,0–37,25‰ вя даща чохдур, темп-ру 18–26°Ъ, сцряти 0,9–2,7 км/саат-дыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRAZİLİYA AXINI

  БРАЗИЛИЙА АХЫНЫ – Атлантика океанынын исти сятщ ахыны. Ъянуби Америка сащилляриндя Ъянуби Пассат ахынынын голу. Сан-Роки бурнундан ъ.-г.-я Бразилийа сащили бойунъа тягр. 40° ъ.е.-ня гядяр давам едир, Фолкленд ахыны вя Гярб кцлякляри ахынынын сойуг сулары иля гарышыр. Суйунун дузлулуьу 35,0–37,25‰ вя даща чохдур, темп-ру 18–26°Ъ, сцряти 0,9–2,7 км/саат-дыр.

  BRAZİLİYA AXINI

  БРАЗИЛИЙА АХЫНЫ – Атлантика океанынын исти сятщ ахыны. Ъянуби Америка сащилляриндя Ъянуби Пассат ахынынын голу. Сан-Роки бурнундан ъ.-г.-я Бразилийа сащили бойунъа тягр. 40° ъ.е.-ня гядяр давам едир, Фолкленд ахыны вя Гярб кцлякляри ахынынын сойуг сулары иля гарышыр. Суйунун дузлулуьу 35,0–37,25‰ вя даща чохдур, темп-ру 18–26°Ъ, сцряти 0,9–2,7 км/саат-дыр.