Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUKEY

  БУКЕЙ, Бюкей (? – 2.6.1815) – газах дювлят хадими. Ябцлхейр ханын нявяси. Ъащанэир ханын атасы. Кичик жуз ханы Нурмящяммяд Яли Бащадурун (Нурялинин) (? – 1790) кичик оьулларындан бири. 1786 ил- дя императричя ЫЫ Йекатерина тяряфиндян атасынын щакимиййятдян узаглашдырылмасындан сонра Кичик жузда баш верян ара мцщарибяляри заманы Б. Русийа щакимиййятиня лойаллыг эюстярмиш, онун дястяйиня архаланараг Кичик жуз газахлары арасында нцфузуну артырмаьа чалышмышдыр. 1798– 1805 иллярдя Кичик жузун Хан шурасынын башчысы олмушдур. 1801 илин февралында К.Ф. Кноррингя йаздыьы мяктубда Кичик жуз газахларынын бир щиссяси иля Волга вя Урал чайлары (1771 илядяк Волгаархасы калмыкларынын мяскяни иди) арасындакы бош торпагларда мяскунлашмаьа иъазя истямишдир. Император Ы Павелин 1801 ил 23 март тарихли фярманына ясасян Урал вя Волга чайлары арасындакы яразидя Букей Ордасы йарадылмышды. Б. руслара ясирлярин вя оьурланмыш мал-гаранын ахтарышында йардым эюстярирди. 1811 ил октйабрын 10-да Букей Ордасынын ханы сечилмиш, щямин ил нойабрын 23-дя император I Александр Б.-ин статусуну тясдиглямишдир. Мцасирляринин дедикляриня эюря, гейри-ади физики эцъя, ирадяйя, кяскин аьыла малик олан Б. халгынын маарифлянмяси цчцн ялиндян эяляни етмиш, тящсил алмаг цчцн газахлары Оренбурга эюндярмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUKEY

  БУКЕЙ, Бюкей (? – 2.6.1815) – газах дювлят хадими. Ябцлхейр ханын нявяси. Ъащанэир ханын атасы. Кичик жуз ханы Нурмящяммяд Яли Бащадурун (Нурялинин) (? – 1790) кичик оьулларындан бири. 1786 ил- дя императричя ЫЫ Йекатерина тяряфиндян атасынын щакимиййятдян узаглашдырылмасындан сонра Кичик жузда баш верян ара мцщарибяляри заманы Б. Русийа щакимиййятиня лойаллыг эюстярмиш, онун дястяйиня архаланараг Кичик жуз газахлары арасында нцфузуну артырмаьа чалышмышдыр. 1798– 1805 иллярдя Кичик жузун Хан шурасынын башчысы олмушдур. 1801 илин февралында К.Ф. Кноррингя йаздыьы мяктубда Кичик жуз газахларынын бир щиссяси иля Волга вя Урал чайлары (1771 илядяк Волгаархасы калмыкларынын мяскяни иди) арасындакы бош торпагларда мяскунлашмаьа иъазя истямишдир. Император Ы Павелин 1801 ил 23 март тарихли фярманына ясасян Урал вя Волга чайлары арасындакы яразидя Букей Ордасы йарадылмышды. Б. руслара ясирлярин вя оьурланмыш мал-гаранын ахтарышында йардым эюстярирди. 1811 ил октйабрын 10-да Букей Ордасынын ханы сечилмиш, щямин ил нойабрын 23-дя император I Александр Б.-ин статусуну тясдиглямишдир. Мцасирляринин дедикляриня эюря, гейри-ади физики эцъя, ирадяйя, кяскин аьыла малик олан Б. халгынын маарифлянмяси цчцн ялиндян эяляни етмиш, тящсил алмаг цчцн газахлары Оренбурга эюндярмишдир.

  BUKEY

  БУКЕЙ, Бюкей (? – 2.6.1815) – газах дювлят хадими. Ябцлхейр ханын нявяси. Ъащанэир ханын атасы. Кичик жуз ханы Нурмящяммяд Яли Бащадурун (Нурялинин) (? – 1790) кичик оьулларындан бири. 1786 ил- дя императричя ЫЫ Йекатерина тяряфиндян атасынын щакимиййятдян узаглашдырылмасындан сонра Кичик жузда баш верян ара мцщарибяляри заманы Б. Русийа щакимиййятиня лойаллыг эюстярмиш, онун дястяйиня архаланараг Кичик жуз газахлары арасында нцфузуну артырмаьа чалышмышдыр. 1798– 1805 иллярдя Кичик жузун Хан шурасынын башчысы олмушдур. 1801 илин февралында К.Ф. Кноррингя йаздыьы мяктубда Кичик жуз газахларынын бир щиссяси иля Волга вя Урал чайлары (1771 илядяк Волгаархасы калмыкларынын мяскяни иди) арасындакы бош торпагларда мяскунлашмаьа иъазя истямишдир. Император Ы Павелин 1801 ил 23 март тарихли фярманына ясасян Урал вя Волга чайлары арасындакы яразидя Букей Ордасы йарадылмышды. Б. руслара ясирлярин вя оьурланмыш мал-гаранын ахтарышында йардым эюстярирди. 1811 ил октйабрын 10-да Букей Ордасынын ханы сечилмиш, щямин ил нойабрын 23-дя император I Александр Б.-ин статусуну тясдиглямишдир. Мцасирляринин дедикляриня эюря, гейри-ади физики эцъя, ирадяйя, кяскин аьыла малик олан Б. халгынын маарифлянмяси цчцн ялиндян эяляни етмиш, тящсил алмаг цчцн газахлары Оренбурга эюндярмишдир.