Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUKKERO


  БÚККЕРО [итал. буъъщеро; португал дилиндя буъаро (гядим Перу керамикасынын ады) сюзцндяндир] – етрусклара мяхсус йцксяккейфиййятли ъилалы керамик габлар. Метал габларын (еля онлар кими йцксяк гиймятляндирилян) Аттика вя Коринф габ-гаъаьынын формасыны тяркар едирди. Фигурлу габлар да мювъуд иди. Еркян (е.я. 680– 600), “зяриф” (соттиле) Б. батыг, каннелцр, штамп вя ъызма нахышларла бязядилмиш назикдиварлы керамикадыр. Е.я. 600–550 иллярдя фырланан негатив штампларла йериня йетирилян фризля щашийялянмиш габлар цстцнлцк тяшкил едирди. Е.я. 6 ясрин икинъи йарысында “аьыр” (песанте) Б. – бязян йапма орнаментляри олан галындиварлы керамика йайылыр. Керамика декорунда Ионийа мотивляри мейдана эялир. Б. бцтцн Аралыг дянизи бойу идхал олунурду. Е.я. 5 ясрин яввялляриндян тядриъян истифадядян чыхмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUKKERO


  БÚККЕРО [итал. буъъщеро; португал дилиндя буъаро (гядим Перу керамикасынын ады) сюзцндяндир] – етрусклара мяхсус йцксяккейфиййятли ъилалы керамик габлар. Метал габларын (еля онлар кими йцксяк гиймятляндирилян) Аттика вя Коринф габ-гаъаьынын формасыны тяркар едирди. Фигурлу габлар да мювъуд иди. Еркян (е.я. 680– 600), “зяриф” (соттиле) Б. батыг, каннелцр, штамп вя ъызма нахышларла бязядилмиш назикдиварлы керамикадыр. Е.я. 600–550 иллярдя фырланан негатив штампларла йериня йетирилян фризля щашийялянмиш габлар цстцнлцк тяшкил едирди. Е.я. 6 ясрин икинъи йарысында “аьыр” (песанте) Б. – бязян йапма орнаментляри олан галындиварлы керамика йайылыр. Керамика декорунда Ионийа мотивляри мейдана эялир. Б. бцтцн Аралыг дянизи бойу идхал олунурду. Е.я. 5 ясрин яввялляриндян тядриъян истифадядян чыхмышдыр.

  BUKKERO


  БÚККЕРО [итал. буъъщеро; португал дилиндя буъаро (гядим Перу керамикасынын ады) сюзцндяндир] – етрусклара мяхсус йцксяккейфиййятли ъилалы керамик габлар. Метал габларын (еля онлар кими йцксяк гиймятляндирилян) Аттика вя Коринф габ-гаъаьынын формасыны тяркар едирди. Фигурлу габлар да мювъуд иди. Еркян (е.я. 680– 600), “зяриф” (соттиле) Б. батыг, каннелцр, штамп вя ъызма нахышларла бязядилмиш назикдиварлы керамикадыр. Е.я. 600–550 иллярдя фырланан негатив штампларла йериня йетирилян фризля щашийялянмиш габлар цстцнлцк тяшкил едирди. Е.я. 6 ясрин икинъи йарысында “аьыр” (песанте) Б. – бязян йапма орнаментляри олан галындиварлы керамика йайылыр. Керамика декорунда Ионийа мотивляри мейдана эялир. Б. бцтцн Аралыг дянизи бойу идхал олунурду. Е.я. 5 ясрин яввялляриндян тядриъян истифадядян чыхмышдыр.