Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUKMEKERLİK

  BUKMÉKERLИK (ing. book-maker) – idman yarышlarыnыn (o cцmlяdяn cыdыr, Amerika futbolundan шahmatadяk bцtцn idman oyunlarы, hяmчinin avtomobil yarышlarы vя s.) прогнозлашдырылан nяticяlяrinя gюrя ortaya qoyulan pullarыn qяbulu цzrя fяaliyyяt. B. 1872 ildя, parisli P. Oler qarшыlыqlы шяkildя ortaya pul qoymaq sistemini (pari mutuel; bцtцn yыьыlan pullardan mцяyyяn faiz чыxыldыqdan sonra yerdя qalan mяblяь qalib atыn biletlяrini almыш oyunчular arasыnda bюlцшdцrцlцr) icad etdikdяn sonra meydana gяlmiшdir. 1880 ildя Yeni Zelandiyada ilk dяfя mexaniki totalizatordan – ortaya qoyulan pullarы vя юdяniшlяri hesablayan xцsusi qurьudan istifadя olunmuшdur. 1913 ildя ilk elektrik totalizatoru da burada sыnaqdan keчirilmiшdir. Иdmanыn inkiшafы idman B.-yi ilя mяшьul olan чoxsaylы bukmeker kontorunun yaranmasы ilя nяticяlяnmiшdir. B. яn чox B. Britaniyada yayыlmышdыr. 1934 ildяn dцnyanыn яn iri B. шirkяti “William Hill” fяaliyyяt gюstяrir; Иnternetdя 8 oyun saytыna vя 2200 kontordan ibarяt шяbяkяyя malikdir (2005). 2004 ildя шirkяtin gяliri tяqr. 93 mln. dollar olmuшdur. “Ladbrouks” (London), “Sportingbet” (London; 1998 ildя яsasы qoyulmuшdur), “PartyGaming” (Cяbяlцttariq, 1997) vя s. mцasir iri bukmeker firmalarыdыr.
  -


  Буккеро амфорасы.
  Е. я. 6 яср. Эил, гара лак. Етрурийа.
  А. Пушкин ад. Дювлят Инъясянят
  Музейи (Москва).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUKMEKERLİK

  BUKMÉKERLИK (ing. book-maker) – idman yarышlarыnыn (o cцmlяdяn cыdыr, Amerika futbolundan шahmatadяk bцtцn idman oyunlarы, hяmчinin avtomobil yarышlarы vя s.) прогнозлашдырылан nяticяlяrinя gюrя ortaya qoyulan pullarыn qяbulu цzrя fяaliyyяt. B. 1872 ildя, parisli P. Oler qarшыlыqlы шяkildя ortaya pul qoymaq sistemini (pari mutuel; bцtцn yыьыlan pullardan mцяyyяn faiz чыxыldыqdan sonra yerdя qalan mяblяь qalib atыn biletlяrini almыш oyunчular arasыnda bюlцшdцrцlцr) icad etdikdяn sonra meydana gяlmiшdir. 1880 ildя Yeni Zelandiyada ilk dяfя mexaniki totalizatordan – ortaya qoyulan pullarы vя юdяniшlяri hesablayan xцsusi qurьudan istifadя olunmuшdur. 1913 ildя ilk elektrik totalizatoru da burada sыnaqdan keчirilmiшdir. Иdmanыn inkiшafы idman B.-yi ilя mяшьul olan чoxsaylы bukmeker kontorunun yaranmasы ilя nяticяlяnmiшdir. B. яn чox B. Britaniyada yayыlmышdыr. 1934 ildяn dцnyanыn яn iri B. шirkяti “William Hill” fяaliyyяt gюstяrir; Иnternetdя 8 oyun saytыna vя 2200 kontordan ibarяt шяbяkяyя malikdir (2005). 2004 ildя шirkяtin gяliri tяqr. 93 mln. dollar olmuшdur. “Ladbrouks” (London), “Sportingbet” (London; 1998 ildя яsasы qoyulmuшdur), “PartyGaming” (Cяbяlцttariq, 1997) vя s. mцasir iri bukmeker firmalarыdыr.
  -


  Буккеро амфорасы.
  Е. я. 6 яср. Эил, гара лак. Етрурийа.
  А. Пушкин ад. Дювлят Инъясянят
  Музейи (Москва).

  BUKMEKERLİK

  BUKMÉKERLИK (ing. book-maker) – idman yarышlarыnыn (o cцmlяdяn cыdыr, Amerika futbolundan шahmatadяk bцtцn idman oyunlarы, hяmчinin avtomobil yarышlarы vя s.) прогнозлашдырылан nяticяlяrinя gюrя ortaya qoyulan pullarыn qяbulu цzrя fяaliyyяt. B. 1872 ildя, parisli P. Oler qarшыlыqlы шяkildя ortaya pul qoymaq sistemini (pari mutuel; bцtцn yыьыlan pullardan mцяyyяn faiz чыxыldыqdan sonra yerdя qalan mяblяь qalib atыn biletlяrini almыш oyunчular arasыnda bюlцшdцrцlцr) icad etdikdяn sonra meydana gяlmiшdir. 1880 ildя Yeni Zelandiyada ilk dяfя mexaniki totalizatordan – ortaya qoyulan pullarы vя юdяniшlяri hesablayan xцsusi qurьudan istifadя olunmuшdur. 1913 ildя ilk elektrik totalizatoru da burada sыnaqdan keчirilmiшdir. Иdmanыn inkiшafы idman B.-yi ilя mяшьul olan чoxsaylы bukmeker kontorunun yaranmasы ilя nяticяlяnmiшdir. B. яn чox B. Britaniyada yayыlmышdыr. 1934 ildяn dцnyanыn яn iri B. шirkяti “William Hill” fяaliyyяt gюstяrir; Иnternetdя 8 oyun saytыna vя 2200 kontordan ibarяt шяbяkяyя malikdir (2005). 2004 ildя шirkяtin gяliri tяqr. 93 mln. dollar olmuшdur. “Ladbrouks” (London), “Sportingbet” (London; 1998 ildя яsasы qoyulmuшdur), “PartyGaming” (Cяbяlцttariq, 1997) vя s. mцasir iri bukmeker firmalarыdыr.
  -


  Буккеро амфорасы.
  Е. я. 6 яср. Эил, гара лак. Етрурийа.
  А. Пушкин ад. Дювлят Инъясянят
  Музейи (Москва).