Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUKRANİ


  БУКРÁНИ (йун. Βούkρανος – юкцз башлы) – декоратив мотив, юкцз кялляляринин рянэкарлыг вя йа фронтал релйефли тясвирляри. Гядим Юн Асийа инъясянятиндя мейдана эялмиш, еллинизм дюврцндя Гядим Йунаныстан инъясянятиня кечмишдир. Адятян, дини айин яшйаларыны бязяйян Б., йягин ки, гурбанкясмяни символизя едирди. Б. орнаментдя, бир гайда олараг, зянъиря иля нювбялянир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUKRANİ


  БУКРÁНИ (йун. Βούkρανος – юкцз башлы) – декоратив мотив, юкцз кялляляринин рянэкарлыг вя йа фронтал релйефли тясвирляри. Гядим Юн Асийа инъясянятиндя мейдана эялмиш, еллинизм дюврцндя Гядим Йунаныстан инъясянятиня кечмишдир. Адятян, дини айин яшйаларыны бязяйян Б., йягин ки, гурбанкясмяни символизя едирди. Б. орнаментдя, бир гайда олараг, зянъиря иля нювбялянир.

  BUKRANİ


  БУКРÁНИ (йун. Βούkρανος – юкцз башлы) – декоратив мотив, юкцз кялляляринин рянэкарлыг вя йа фронтал релйефли тясвирляри. Гядим Юн Асийа инъясянятиндя мейдана эялмиш, еллинизм дюврцндя Гядим Йунаныстан инъясянятиня кечмишдир. Адятян, дини айин яшйаларыны бязяйян Б., йягин ки, гурбанкясмяни символизя едирди. Б. орнаментдя, бир гайда олараг, зянъиря иля нювбялянир.