Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUQ


  БУГ, Гярби Буг – Полша, Украйна вя Беларус яразиляриндя чай (хейли щиссяси сярщяд хятти бойу узаныр). Висла чайынын саь голу. Уз. 831 км, щювзясинин сащ. 73,5 мин км2. Подол йцксяклийиндян башланыр. Ясасян, Мазоветс-Подлйас овалыьы иля ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Йазда эурсулудур, тез-тез дашгынлар олур. Ортаиллик су сярфи мянсябиндя 332 м3/сан- дир. Декабрын ахырындан мартын икинъи йарысынадяк бузла юртцлц олур. Ясас голлары: Мухаветс, Нарев. Днепр-Буг каналы вя диэяр чайлар Б.-у Днепр чайы, Август каналы ися Неман чай системляри иля бирляшдирир. Аьаъ ахыдылыр. Мянсябиндян 315 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр. Червоноград (Украйна) вя Брест (Беларус) шящярляри Б.-ун сащилиндядир.


  Буг чайы. Лвов (Украйна).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUQ


  БУГ, Гярби Буг – Полша, Украйна вя Беларус яразиляриндя чай (хейли щиссяси сярщяд хятти бойу узаныр). Висла чайынын саь голу. Уз. 831 км, щювзясинин сащ. 73,5 мин км2. Подол йцксяклийиндян башланыр. Ясасян, Мазоветс-Подлйас овалыьы иля ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Йазда эурсулудур, тез-тез дашгынлар олур. Ортаиллик су сярфи мянсябиндя 332 м3/сан- дир. Декабрын ахырындан мартын икинъи йарысынадяк бузла юртцлц олур. Ясас голлары: Мухаветс, Нарев. Днепр-Буг каналы вя диэяр чайлар Б.-у Днепр чайы, Август каналы ися Неман чай системляри иля бирляшдирир. Аьаъ ахыдылыр. Мянсябиндян 315 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр. Червоноград (Украйна) вя Брест (Беларус) шящярляри Б.-ун сащилиндядир.


  Буг чайы. Лвов (Украйна).

  BUQ


  БУГ, Гярби Буг – Полша, Украйна вя Беларус яразиляриндя чай (хейли щиссяси сярщяд хятти бойу узаныр). Висла чайынын саь голу. Уз. 831 км, щювзясинин сащ. 73,5 мин км2. Подол йцксяклийиндян башланыр. Ясасян, Мазоветс-Подлйас овалыьы иля ахыр. Гар вя йаьыш сулары иля гидаланыр. Йазда эурсулудур, тез-тез дашгынлар олур. Ортаиллик су сярфи мянсябиндя 332 м3/сан- дир. Декабрын ахырындан мартын икинъи йарысынадяк бузла юртцлц олур. Ясас голлары: Мухаветс, Нарев. Днепр-Буг каналы вя диэяр чайлар Б.-у Днепр чайы, Август каналы ися Неман чай системляри иля бирляшдирир. Аьаъ ахыдылыр. Мянсябиндян 315 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр. Червоноград (Украйна) вя Брест (Беларус) шящярляри Б.-ун сащилиндядир.


  Буг чайы. Лвов (Украйна).