Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAH BİN ƏBDÜLQADİR MÜNŞİ 

  АБДУЛЛÁЩ БИН ЯБДЦЛГАДИР МЦНШИ  [ (1796, Малакка – 1854, Мяккя)]  – Малаййа тарихчиси, ядиб вя маарифчи. Ясярляриндя дюврцнцн сийаси щадисяляриндян, феодал юзбашыналыьындан бящс етмишдир. Малаййа дилиндя бядии нясрин банисидир. “Абдуллащ щаггында щекайя“ (1849), “Абдуллащын Ъиддяйя дяниз сяйащяти щаггында щекайя“ (1854) вя с. ясярлярин мцяллифидир. Малаййа ядяби дилинин инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAH BİN ƏBDÜLQADİR MÜNŞİ 

  АБДУЛЛÁЩ БИН ЯБДЦЛГАДИР МЦНШИ  [ (1796, Малакка – 1854, Мяккя)]  – Малаййа тарихчиси, ядиб вя маарифчи. Ясярляриндя дюврцнцн сийаси щадисяляриндян, феодал юзбашыналыьындан бящс етмишдир. Малаййа дилиндя бядии нясрин банисидир. “Абдуллащ щаггында щекайя“ (1849), “Абдуллащын Ъиддяйя дяниз сяйащяти щаггында щекайя“ (1854) вя с. ясярлярин мцяллифидир. Малаййа ядяби дилинин инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр.

  ABDULLAH BİN ƏBDÜLQADİR MÜNŞİ 

  АБДУЛЛÁЩ БИН ЯБДЦЛГАДИР МЦНШИ  [ (1796, Малакка – 1854, Мяккя)]  – Малаййа тарихчиси, ядиб вя маарифчи. Ясярляриндя дюврцнцн сийаси щадисяляриндян, феодал юзбашыналыьындан бящс етмишдир. Малаййа дилиндя бядии нясрин банисидир. “Абдуллащ щаггында щекайя“ (1849), “Абдуллащын Ъиддяйя дяниз сяйащяти щаггында щекайя“ (1854) вя с. ясярлярин мцяллифидир. Малаййа ядяби дилинин инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр.