Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXEOSİATLAR

  (Аръщаеоъйатща)– нясли кясилмиш онурьасыз щейванлар типи; сцнэярляря  йахындыр. Dцнйанын бцтцн бюлэяляринин Кембри чюкцнтцляриндян 1200-дян  артыг  нювц  мялумдур.  Уз.  1–3 см   (бязи   формалары  1 м-ядяк),   гядящ, нимчя,  йахуд  торба  шяклиндя,  ящянэли скелети мясамяли, адятян, икидиварлы олмушдур. Дянизлярдя 50 м-ядяк дяринликдя, тяк-тяк, бязян дя колонийаларла йашамыш, рифляр ямяля эятирмишдир. Пассив филтраторлардыр. Алт Кембри дюврцнц юйрянмяк цчцн ясас газынтыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXEOSİATLAR

  (Аръщаеоъйатща)– нясли кясилмиш онурьасыз щейванлар типи; сцнэярляря  йахындыр. Dцнйанын бцтцн бюлэяляринин Кембри чюкцнтцляриндян 1200-дян  артыг  нювц  мялумдур.  Уз.  1–3 см   (бязи   формалары  1 м-ядяк),   гядящ, нимчя,  йахуд  торба  шяклиндя,  ящянэли скелети мясамяли, адятян, икидиварлы олмушдур. Дянизлярдя 50 м-ядяк дяринликдя, тяк-тяк, бязян дя колонийаларла йашамыш, рифляр ямяля эятирмишдир. Пассив филтраторлардыр. Алт Кембри дюврцнц юйрянмяк цчцн ясас газынтыдыр.

  ARXEOSİATLAR

  (Аръщаеоъйатща)– нясли кясилмиш онурьасыз щейванлар типи; сцнэярляря  йахындыр. Dцнйанын бцтцн бюлэяляринин Кембри чюкцнтцляриндян 1200-дян  артыг  нювц  мялумдур.  Уз.  1–3 см   (бязи   формалары  1 м-ядяк),   гядящ, нимчя,  йахуд  торба  шяклиндя,  ящянэли скелети мясамяли, адятян, икидиварлы олмушдур. Дянизлярдя 50 м-ядяк дяринликдя, тяк-тяк, бязян дя колонийаларла йашамыш, рифляр ямяля эятирмишдир. Пассив филтраторлардыр. Алт Кембри дюврцнц юйрянмяк цчцн ясас газынтыдыр.