Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVARLI GƏMİ

  АВАРЛЫ ЭЯМИ – аварларла щярякятя эятирилян эями. Бязи А.э.-ляр йелкянля вя йа асма мцщяррикля тяъщиз едилир. Дяниз вя чай А.э.-ляри гядим дюврлярдян истифадя олунур. Щяля  Гядим Мисирдя  чохаварлы гайыглар ишлядилирди. Финикийада, сонралар ися Гядим Йунаныстан, Карфаэен вя Ромада ири А.э.-ляр (трийер вя с.) дцзялдилирди. Бу эямилярин ясасында 7 ясрдя галера йаранмышды. Сонралар А.э. йелкянли эямилярля явяз олунду. Дяниз вя чай А.э.-ляри эямичиликдя, идманда вя мцхтялиф мягсядлярля (кичик вятяэя, хиласетмя эямиляри вя с.) истифадя едилир. Эямичиликдя аз ишлядилян А.э.-ляр мцхтялиф тяйинатлы  олур.  Бунлардан  гондоланы  вя  диэяр гайыглары (бцтюв,  щава иля долдурулан вя йа йыьылыб-ачылан) эюстярмяк олар.

   

                           Венесийа гондолалары.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVARLI GƏMİ

  АВАРЛЫ ЭЯМИ – аварларла щярякятя эятирилян эями. Бязи А.э.-ляр йелкянля вя йа асма мцщяррикля тяъщиз едилир. Дяниз вя чай А.э.-ляри гядим дюврлярдян истифадя олунур. Щяля  Гядим Мисирдя  чохаварлы гайыглар ишлядилирди. Финикийада, сонралар ися Гядим Йунаныстан, Карфаэен вя Ромада ири А.э.-ляр (трийер вя с.) дцзялдилирди. Бу эямилярин ясасында 7 ясрдя галера йаранмышды. Сонралар А.э. йелкянли эямилярля явяз олунду. Дяниз вя чай А.э.-ляри эямичиликдя, идманда вя мцхтялиф мягсядлярля (кичик вятяэя, хиласетмя эямиляри вя с.) истифадя едилир. Эямичиликдя аз ишлядилян А.э.-ляр мцхтялиф тяйинатлы  олур.  Бунлардан  гондоланы  вя  диэяр гайыглары (бцтюв,  щава иля долдурулан вя йа йыьылыб-ачылан) эюстярмяк олар.

   

                           Венесийа гондолалары.

  AVARLI GƏMİ

  АВАРЛЫ ЭЯМИ – аварларла щярякятя эятирилян эями. Бязи А.э.-ляр йелкянля вя йа асма мцщяррикля тяъщиз едилир. Дяниз вя чай А.э.-ляри гядим дюврлярдян истифадя олунур. Щяля  Гядим Мисирдя  чохаварлы гайыглар ишлядилирди. Финикийада, сонралар ися Гядим Йунаныстан, Карфаэен вя Ромада ири А.э.-ляр (трийер вя с.) дцзялдилирди. Бу эямилярин ясасында 7 ясрдя галера йаранмышды. Сонралар А.э. йелкянли эямилярля явяз олунду. Дяниз вя чай А.э.-ляри эямичиликдя, идманда вя мцхтялиф мягсядлярля (кичик вятяэя, хиласетмя эямиляри вя с.) истифадя едилир. Эямичиликдя аз ишлядилян А.э.-ляр мцхтялиф тяйинатлы  олур.  Бунлардан  гондоланы  вя  диэяр гайыглары (бцтюв,  щава иля долдурулан вя йа йыьылыб-ачылан) эюстярмяк олар.

   

                           Венесийа гондолалары.