Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRDA

  БРДА – Полшада чай. Висла чайынын сол голу. Уз. 217 км, щювзясинин сащ. 4,7 мин км2. Поморйе эюллцк яразисиндя ахыр. Ортаиллик су сярфи 31 м3/сан-дир. Мянсябиндян 10 км йухарыда, Быдгош ш.-ндян башлайан канал Висла чайы иля Нотетс чайыны (Одра чайы щювзяси) бирляшдирир. Аьаъ ахыдылыр. СЕС вар. Мянсябиндян 15 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRDA

  БРДА – Полшада чай. Висла чайынын сол голу. Уз. 217 км, щювзясинин сащ. 4,7 мин км2. Поморйе эюллцк яразисиндя ахыр. Ортаиллик су сярфи 31 м3/сан-дир. Мянсябиндян 10 км йухарыда, Быдгош ш.-ндян башлайан канал Висла чайы иля Нотетс чайыны (Одра чайы щювзяси) бирляшдирир. Аьаъ ахыдылыр. СЕС вар. Мянсябиндян 15 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.

  BRDA

  БРДА – Полшада чай. Висла чайынын сол голу. Уз. 217 км, щювзясинин сащ. 4,7 мин км2. Поморйе эюллцк яразисиндя ахыр. Ортаиллик су сярфи 31 м3/сан-дир. Мянсябиндян 10 км йухарыда, Быдгош ш.-ндян башлайан канал Висла чайы иля Нотетс чайыны (Одра чайы щювзяси) бирляшдирир. Аьаъ ахыдылыр. СЕС вар. Мянсябиндян 15 км мясафядя эямичилийя йарарлыдыр.