Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BULAQATLAR


  БУЛАГАТЛАР – кечмишдя ян ири бурйат тайфаларындан бири. 17 ясрин 30–40-ъы илляриндя, русларын эялишиндян яввял Ангара чайы щювзясиндя йашайан Б. 30 нясилдян ибарят иди. Йашадыглары яразийя (Ангара чайынын голларына) эюря Унга, Аса, Ида вя Куда групларына бюлцнцрдцляр. 17 ясрдя сайлары тягр. 8–9 мин няфяр иди. 17 ясрин сону – 18 ясрин яввялляриндя Б.-ын бир щиссяси Байкал эюлцнцн архасына, Селенга чайы щювзясиня кючмцшдц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BULAQATLAR


  БУЛАГАТЛАР – кечмишдя ян ири бурйат тайфаларындан бири. 17 ясрин 30–40-ъы илляриндя, русларын эялишиндян яввял Ангара чайы щювзясиндя йашайан Б. 30 нясилдян ибарят иди. Йашадыглары яразийя (Ангара чайынын голларына) эюря Унга, Аса, Ида вя Куда групларына бюлцнцрдцляр. 17 ясрдя сайлары тягр. 8–9 мин няфяр иди. 17 ясрин сону – 18 ясрин яввялляриндя Б.-ын бир щиссяси Байкал эюлцнцн архасына, Селенга чайы щювзясиня кючмцшдц.

  BULAQATLAR


  БУЛАГАТЛАР – кечмишдя ян ири бурйат тайфаларындан бири. 17 ясрин 30–40-ъы илляриндя, русларын эялишиндян яввял Ангара чайы щювзясиндя йашайан Б. 30 нясилдян ибарят иди. Йашадыглары яразийя (Ангара чайынын голларына) эюря Унга, Аса, Ида вя Куда групларына бюлцнцрдцляр. 17 ясрдя сайлары тягр. 8–9 мин няфяр иди. 17 ясрин сону – 18 ясрин яввялляриндя Б.-ын бир щиссяси Байкал эюлцнцн архасына, Селенга чайы щювзясиня кючмцшдц.