Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAH CÖVDƏT

  АБДУЛЛАЩ ЪЮВДЯТ (1869, Малатйа,  Ярябэир  –  1932,  Истанбул)  –  тцрк йазычысы, нашир вя журналист. Истанбулда щярби-тибби тящсил алмышдыр. Сийаси эюрцшляриня эюря Гярби Траблися сцрэцн едилмиш, бир мцддят бурада щяким ишлямишдир. Даща сонра Авропайа эетмиш, Ъеневрядя тцрк вя франсыз дилляриндя “Османлы” гязетини чыхармышдыр. Султан Ябдцлщямидин тяклифи иля бир мцддят Вйанадакы тцрк сяфирлийиндя щяким ишлямишдир. Османлы дювлятини тянгид едян йазыларына эюря ишдян чыхарылмыш вя щябс олунмушдур. 1904 илдя Ъеневрядя няшриййат йаратмыш вя “Иътищад” журналыны няшр етмяйя башламышдыр. 1905 илдя Гащиряйя эетмиш, 1909 илин яввялляриндя журналын редаксийасыны вя няшриййаты Истанбула кючцрмцшдцр. “Дилмяст-и Мювлана” ясярини Ъялаляддин Румийя щяср етмишдир. Франсыз дилиндя йаздыьы шеирляри 5 китабчада топланмышдыр. Шярг ядябиййатындан Юмяр Хяййамын рцбаилярини, У. Шекспир (6 драмыны), Ф.Шиллер, Ъ.Байрон вя б. Авропа  йазычы вя шаирляринин ясярлярини тцрк дилиня тяръцмя етмишдир. А.Ъ. тиббя даир китаблар (“Корлуьу тюрядян сябябляр вя онун профилактикасы” вя с.) да йазмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAH CÖVDƏT

  АБДУЛЛАЩ ЪЮВДЯТ (1869, Малатйа,  Ярябэир  –  1932,  Истанбул)  –  тцрк йазычысы, нашир вя журналист. Истанбулда щярби-тибби тящсил алмышдыр. Сийаси эюрцшляриня эюря Гярби Траблися сцрэцн едилмиш, бир мцддят бурада щяким ишлямишдир. Даща сонра Авропайа эетмиш, Ъеневрядя тцрк вя франсыз дилляриндя “Османлы” гязетини чыхармышдыр. Султан Ябдцлщямидин тяклифи иля бир мцддят Вйанадакы тцрк сяфирлийиндя щяким ишлямишдир. Османлы дювлятини тянгид едян йазыларына эюря ишдян чыхарылмыш вя щябс олунмушдур. 1904 илдя Ъеневрядя няшриййат йаратмыш вя “Иътищад” журналыны няшр етмяйя башламышдыр. 1905 илдя Гащиряйя эетмиш, 1909 илин яввялляриндя журналын редаксийасыны вя няшриййаты Истанбула кючцрмцшдцр. “Дилмяст-и Мювлана” ясярини Ъялаляддин Румийя щяср етмишдир. Франсыз дилиндя йаздыьы шеирляри 5 китабчада топланмышдыр. Шярг ядябиййатындан Юмяр Хяййамын рцбаилярини, У. Шекспир (6 драмыны), Ф.Шиллер, Ъ.Байрон вя б. Авропа  йазычы вя шаирляринин ясярлярини тцрк дилиня тяръцмя етмишдир. А.Ъ. тиббя даир китаблар (“Корлуьу тюрядян сябябляр вя онун профилактикасы” вя с.) да йазмышдыр.

  ABDULLAH CÖVDƏT

  АБДУЛЛАЩ ЪЮВДЯТ (1869, Малатйа,  Ярябэир  –  1932,  Истанбул)  –  тцрк йазычысы, нашир вя журналист. Истанбулда щярби-тибби тящсил алмышдыр. Сийаси эюрцшляриня эюря Гярби Траблися сцрэцн едилмиш, бир мцддят бурада щяким ишлямишдир. Даща сонра Авропайа эетмиш, Ъеневрядя тцрк вя франсыз дилляриндя “Османлы” гязетини чыхармышдыр. Султан Ябдцлщямидин тяклифи иля бир мцддят Вйанадакы тцрк сяфирлийиндя щяким ишлямишдир. Османлы дювлятини тянгид едян йазыларына эюря ишдян чыхарылмыш вя щябс олунмушдур. 1904 илдя Ъеневрядя няшриййат йаратмыш вя “Иътищад” журналыны няшр етмяйя башламышдыр. 1905 илдя Гащиряйя эетмиш, 1909 илин яввялляриндя журналын редаксийасыны вя няшриййаты Истанбула кючцрмцшдцр. “Дилмяст-и Мювлана” ясярини Ъялаляддин Румийя щяср етмишдир. Франсыз дилиндя йаздыьы шеирляри 5 китабчада топланмышдыр. Шярг ядябиййатындан Юмяр Хяййамын рцбаилярини, У. Шекспир (6 драмыны), Ф.Шиллер, Ъ.Байрон вя б. Авропа  йазычы вя шаирляринин ясярлярини тцрк дилиня тяръцмя етмишдир. А.Ъ. тиббя даир китаблар (“Корлуьу тюрядян сябябляр вя онун профилактикасы” вя с.) да йазмышдыр.