Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVERKAMP

  ÁВЕРКАМП (Аверъамп) Щендрик (25.1.1585, Амстердам –  15.5.1634,  Кампен) – щолланд бойакары. Анадан лал доьулмушдур. Кампенли Лал лягяби иля танынмасы бунунла ялагядардыр. Ряссамлыьы Амстердамда П. Исааксдан юйряндийи ещтимал олунур. Юмрцнцн чох щиссясини Кампендя йашамышдыр. Йарадыъылыьына фламанд манйерист мянзяря ясярляринин (Г. ван Конинксло вя б.) эцълц тясири олмушдур. Еркян дювр йарадыъылыьы цчцн мцхтялиф рянэлярля ишлянмиш ясярляр характерикдир. Йеткин йарадыъылыг дюврцндя ися хырда тяфяррцатлар сахланылмагла мящарятля шахталы думаны якс етдирян рянэ-щава вящдятиня наил олмушдур. Жанры мянзяря иля цзви сурятдя бирляшдиряряк шящяр ящлинин асудя вахтларыны (буз цзяриндя мцхтялиф яйлянъяляр) ъанлы сящнялярля тясвир етмишдир. А.-нын хейли график ирси (гравцра цчцн рясмляр,  ескизляр)  галмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVERKAMP

  ÁВЕРКАМП (Аверъамп) Щендрик (25.1.1585, Амстердам –  15.5.1634,  Кампен) – щолланд бойакары. Анадан лал доьулмушдур. Кампенли Лал лягяби иля танынмасы бунунла ялагядардыр. Ряссамлыьы Амстердамда П. Исааксдан юйряндийи ещтимал олунур. Юмрцнцн чох щиссясини Кампендя йашамышдыр. Йарадыъылыьына фламанд манйерист мянзяря ясярляринин (Г. ван Конинксло вя б.) эцълц тясири олмушдур. Еркян дювр йарадыъылыьы цчцн мцхтялиф рянэлярля ишлянмиш ясярляр характерикдир. Йеткин йарадыъылыг дюврцндя ися хырда тяфяррцатлар сахланылмагла мящарятля шахталы думаны якс етдирян рянэ-щава вящдятиня наил олмушдур. Жанры мянзяря иля цзви сурятдя бирляшдиряряк шящяр ящлинин асудя вахтларыны (буз цзяриндя мцхтялиф яйлянъяляр) ъанлы сящнялярля тясвир етмишдир. А.-нын хейли график ирси (гравцра цчцн рясмляр,  ескизляр)  галмышдыр.

  AVERKAMP

  ÁВЕРКАМП (Аверъамп) Щендрик (25.1.1585, Амстердам –  15.5.1634,  Кампен) – щолланд бойакары. Анадан лал доьулмушдур. Кампенли Лал лягяби иля танынмасы бунунла ялагядардыр. Ряссамлыьы Амстердамда П. Исааксдан юйряндийи ещтимал олунур. Юмрцнцн чох щиссясини Кампендя йашамышдыр. Йарадыъылыьына фламанд манйерист мянзяря ясярляринин (Г. ван Конинксло вя б.) эцълц тясири олмушдур. Еркян дювр йарадыъылыьы цчцн мцхтялиф рянэлярля ишлянмиш ясярляр характерикдир. Йеткин йарадыъылыг дюврцндя ися хырда тяфяррцатлар сахланылмагла мящарятля шахталы думаны якс етдирян рянэ-щава вящдятиня наил олмушдур. Жанры мянзяря иля цзви сурятдя бирляшдиряряк шящяр ящлинин асудя вахтларыны (буз цзяриндя мцхтялиф яйлянъяляр) ъанлы сящнялярля тясвир етмишдир. А.-нын хейли график ирси (гравцра цчцн рясмляр,  ескизляр)  галмышдыр.