Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BULANLAR

  БУЛАНЛАР – Чиндя Йуннан яйалятинин ъ.-г.-индя халг. Сайлары 85 мин няфярдир (1995). Дилляри Австроасийа дил аилясинин палаунгва групуна дахилдир. Диндарлары буддистдир. Антроположи типляриня вя диэяр яламятляриня эюря Б. Шярги Щималайын ян гядим халгларындан биридир. Чин тарихи мянбяляриндя (е.я. 1-ъи минилликдян) Б.-ын яъдадлары пулар, пуженляр, пуманлар, пулалар вя с. кими гейд едилир. 7 ясрдян Тибет-Бирма халглары тяряфиндян дцзянликлярдян сыхышды- рылмышлар. Ещтимал ки, пуларын айры-айры груплары наси, исзу вя сзинпо (качинляр) халгларынын тяркибиня гатылмышлар. Б. 20 ясрин орталарында тала якинчилийи (ясасян таро), овчулуг вя Лансансзйанда балыгчылыгла мяшьул олурдулар. Бир нечя аилянин йашадыьы йортаъясаслы евляр сахланылмышдыр.


  Яняняви эейимли эянъ буланлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BULANLAR

  БУЛАНЛАР – Чиндя Йуннан яйалятинин ъ.-г.-индя халг. Сайлары 85 мин няфярдир (1995). Дилляри Австроасийа дил аилясинин палаунгва групуна дахилдир. Диндарлары буддистдир. Антроположи типляриня вя диэяр яламятляриня эюря Б. Шярги Щималайын ян гядим халгларындан биридир. Чин тарихи мянбяляриндя (е.я. 1-ъи минилликдян) Б.-ын яъдадлары пулар, пуженляр, пуманлар, пулалар вя с. кими гейд едилир. 7 ясрдян Тибет-Бирма халглары тяряфиндян дцзянликлярдян сыхышды- рылмышлар. Ещтимал ки, пуларын айры-айры груплары наси, исзу вя сзинпо (качинляр) халгларынын тяркибиня гатылмышлар. Б. 20 ясрин орталарында тала якинчилийи (ясасян таро), овчулуг вя Лансансзйанда балыгчылыгла мяшьул олурдулар. Бир нечя аилянин йашадыьы йортаъясаслы евляр сахланылмышдыр.


  Яняняви эейимли эянъ буланлар.

  BULANLAR

  БУЛАНЛАР – Чиндя Йуннан яйалятинин ъ.-г.-индя халг. Сайлары 85 мин няфярдир (1995). Дилляри Австроасийа дил аилясинин палаунгва групуна дахилдир. Диндарлары буддистдир. Антроположи типляриня вя диэяр яламятляриня эюря Б. Шярги Щималайын ян гядим халгларындан биридир. Чин тарихи мянбяляриндя (е.я. 1-ъи минилликдян) Б.-ын яъдадлары пулар, пуженляр, пуманлар, пулалар вя с. кими гейд едилир. 7 ясрдян Тибет-Бирма халглары тяряфиндян дцзянликлярдян сыхышды- рылмышлар. Ещтимал ки, пуларын айры-айры груплары наси, исзу вя сзинпо (качинляр) халгларынын тяркибиня гатылмышлар. Б. 20 ясрин орталарында тала якинчилийи (ясасян таро), овчулуг вя Лансансзйанда балыгчылыгла мяшьул олурдулар. Бир нечя аилянин йашадыьы йортаъясаслы евляр сахланылмышдыр.


  Яняняви эейимли эянъ буланлар.