Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BREMEN

  БРÉМЕН – АФР-ин шм.-г.-индя шящяр. Бремерщафен ш. иля Бремен федерал яразисини тяшкил едир. Ящ. 546,5 мин (2012). Везер чайы сащилиндя, Шимал дянизинин 100 км-лийиндя ири порт (Б.–Бремерщафен порт говшаьынын йцк дювриййяси илдя тягр. 50 млн. т; АФР-дя Щамбургдан сонра икинъи йердядир). Автомобил вя д.й. йцкда-шымаларынын мцщцм говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.

                                     Бремен шящяринин панорамы.


     Б.-ин тарихи Бюйцк Карл тяряфиндян сакслар табе олундугдан сонра онлара христианлыьы гябул етдирмяк мягсядиля 787 илдя Бремен йепископлуьунун йарадылмасындан башлайыр. 845 илдян архийепископлуг, Скандинавийанын христианлашдырылмасы цзря миссионер фяалиййятинин ясас мяркязи (“Шимал Ромасы”) иди. 1186 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 13 ясрдя архийепископ щакимиййятиндян азад олунмушдур; шящярин идаряси патрисиатын ялиня кечмишдир (1918 илядяк давам етмишдир). 1358 илдян Щанзанын цзвц иди. 1522–23 иллярдя Реформасийайа гошулмушдур. 1646 илдян империйа шящяри олмушдур. Отузиллик мцщарибядян (1618–48) сонра Исвечин, 1715 илдя ися Щанноверин тяркибиня гатылмышдыр. Мцгяддяс Рома империйасынын сцгутундан (1806) сонра “Щан- занын азад шящяри Бремен” адланмышдыр. 1810–13 иллярдя Франса империйасынын тяркибиндя (Ашаьы Везер деп-тинин инз. мяркязи), 1815 илдян Алман иттифагынын, 1867 илдян ися Шимали Алманийа Иттифагынын цзвц иди. Австрийа-Пруссийа мцщарибясиндя (1866) Австрийанын тяряфиндя мцщарибяйя гошулмушдур. 1871 илдя мцттяфиг дювлят гисминдя Алманийа империйасынын тяркибиня гатылмышдыр. 19 ясрин сонларында Алманийанын мцстямлякячилик експансийасында мцщцм рол ойнамышдыр. 20 ясрин яввялляриндя ингилаби щярякатын мяркязляриндян бири олмушдур. 1919 илин йанварында Бремен совет республикасы гурулмушдур (1919 илин февралында сцгут етмишдир). 1945–49 иллярдя Алманийанын АБШ ишьал зонасына дахил иди. Шящярин мяркязи орта ясрляр шящяр истещкамлары (848 илдян сонра тикилмишдир; 11–13 ясрлярдя йенидян инша едилмишдир) йериндя мейдана эялмиш даиряви кцчяляр системи иля ящатя олунмушдур. 14 ясрдя Б. шящяр диварлары щцдудундан кянара чыхмыш, 15 ясрдя Маркт-платс (Базар мейданы) баш мейданы там формалашмышдыр. Мемарлыг абидяляриндян: Мцг. Пйотр баш килсяси (11–16 ясрляр), Мцг. Стефан (11 яср), Мцг. Мартин вя Либфрауенкирхе килсяляри (щяр икиси 13–14 ясрляр); 13 ясря аид монастырлар; Базар мейданында готик Ратуша (1405–10, 1608–12 иллярдя йенидян тикилмишдир, мемар Л. фон Бентщайм) вя онун гаршысында Б.-ин мцстягиллик символу олан Роландын (1404) щейкяли (щяр ики абидя Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир); Тиъарят палатасы (Шцттинг таъир эилдийасынын кечмиш бинасы; 1425, 1537–39 иллярдя йенидян тикилмишдир, мемар И. дер Бушенер; фасад 1594, мемар фон Бентщайм), Тиъарят еви (1618) горунуб сахланылмышдыр. 1802 илдя гядим гала диварлары сюкцлмцш, йериндя булварлар вя баьлар салынмышдыр. 19 ясрин сону – 20 яср абидяляри арасында Мцг. Мартин неоготик килсяси (мемарлар Е. Скотланд вя А. Рунэе), бургомистр Шмидтин Хатиря килсяси (1885), сяъиййяви “Бремер щаус” цслубунда йашайыш евляри ансамбллары вар. Ряссам емалатханалары, о ъцмлядян експрессионист мемар Б. Хютэерин, ряссам П. Модерзон-Беккерин еви (щазырда музейдир) вя диэяр биналары йерляшян Бюттхерштрассе кцчяси (кечмишдя сяняткарларын яняняви мяскяни) 20 ясрин 1-ъи йарысында йенидян гурулмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя шящяр бюйцк даьынтылара мяруз галмышдыр. “Бремен мусигичиляри” щейкялтярашлыг групу (1951, щейкялтяраш Э. Маркс) мцщарибядянсонракы Б.-ин юзцнямяхсус емблеминя чеврилмишдир. Шящярдя ун-т (1971); Кунстщалле шякил галерейасы (1823; гядим Авропа сяняткарлары, 19–20 ясрляр инъясяняти), Б.-ин тарих вя мядяниййяти музейи (Фоке-музей, 1900), щейкялтяраш Э.Марксын ев-музейи, Етнографийа музейи (1896), “Везербург йени музейи” сярэи залы, “Универсум” елми мяркязи, Дювлят Бремен Театры, дюрд юзял театр вя с. фяалиййят эюстярир. Бундеслига чемпиону (1965, 1988, 1993, 2004) олмуш “Вердер” футбол клубу Алманийадакы ян эцълц клублардан биридир.

                                           Бремен. Базар мейданы.


     20 ясрдя Б.-ин игтисадиййаты шящярин хариъи игтисади ялагяляринин тясири алтында формалашмышдыр: о, Алманийанын континентал Авропанын диэяр дювлятляри иля тиъарят ялагяляриндя мцщцм, Б.Британийа, АБШ вя бир сыра диэяр юлкялярля тиъарятдя ися ясас рол ойнамышдыр. Б. юлкядя эямигайырманын (ири тярсаняляр: “Бремер Вулкан АГ” вя “АГ Везер”) вя гара металлурэийанын (“Клюкнер АГ” там тсиклли комбинаты, идхал олунан дямир филизини истифадя едир) (21 ясрин яввялляриндя щяр ики сащя бющран кечирир), щямчинин йейинти сянайесинин ясас мяркязляриндян биридир. 1970-ъи иллярдян хидмят сферасынын, щямчинин елмтутумлу вя йцксяктехнолоэийалы сащялярин ящямиййяти кяскин сурятдя артмышдыр. Радио-електроника, авиасийа, космик-ракет сянайеси даща динамик инкишаф едир. Б.-дя “Сименс” вя “Вулкан-Крупп Атлас” ширкятляринин електротехника вя радиоелектроника мцяссисяляри, “Мессершмитт-Бюлков-Блом” (МББ; “аеробус” типли тяййарялярин йыьылмасы, 3,5 миндян чох ишчи) тяййарягайырма з-ду йерляшир. Йейинти сянайеси ящямиййятли дяряъядя идхал олунан мящсулларын емалы цзря ихтисаслашышдыр (гящвя, какао, чай, чялтик, тцтцн вя с.); балыг консервляри вя пивя истещсалы да инкишаф етмишдир. Йцнэцл (памбыг парча, ъут; идхал олунан хаммал истифадя едилир), кимйа-яъзачылыг, полиграфийа, тикиш, аьаъ емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ишляйян ящалинин бюйцк щиссяси хидмят сферасында (тиъарят, няглиййат вя рабитя, малиййя вя кредит, сыьорта бизнеси, ишэцзар хидмятляр, ЕТТКИ вя тящсил, информасийа хидмятляри, мядяниййят, щямчинин дювлят идарячилийи сектору) чалышыр.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BREMEN

  БРÉМЕН – АФР-ин шм.-г.-индя шящяр. Бремерщафен ш. иля Бремен федерал яразисини тяшкил едир. Ящ. 546,5 мин (2012). Везер чайы сащилиндя, Шимал дянизинин 100 км-лийиндя ири порт (Б.–Бремерщафен порт говшаьынын йцк дювриййяси илдя тягр. 50 млн. т; АФР-дя Щамбургдан сонра икинъи йердядир). Автомобил вя д.й. йцкда-шымаларынын мцщцм говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.

                                     Бремен шящяринин панорамы.


     Б.-ин тарихи Бюйцк Карл тяряфиндян сакслар табе олундугдан сонра онлара христианлыьы гябул етдирмяк мягсядиля 787 илдя Бремен йепископлуьунун йарадылмасындан башлайыр. 845 илдян архийепископлуг, Скандинавийанын христианлашдырылмасы цзря миссионер фяалиййятинин ясас мяркязи (“Шимал Ромасы”) иди. 1186 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 13 ясрдя архийепископ щакимиййятиндян азад олунмушдур; шящярин идаряси патрисиатын ялиня кечмишдир (1918 илядяк давам етмишдир). 1358 илдян Щанзанын цзвц иди. 1522–23 иллярдя Реформасийайа гошулмушдур. 1646 илдян империйа шящяри олмушдур. Отузиллик мцщарибядян (1618–48) сонра Исвечин, 1715 илдя ися Щанноверин тяркибиня гатылмышдыр. Мцгяддяс Рома империйасынын сцгутундан (1806) сонра “Щан- занын азад шящяри Бремен” адланмышдыр. 1810–13 иллярдя Франса империйасынын тяркибиндя (Ашаьы Везер деп-тинин инз. мяркязи), 1815 илдян Алман иттифагынын, 1867 илдян ися Шимали Алманийа Иттифагынын цзвц иди. Австрийа-Пруссийа мцщарибясиндя (1866) Австрийанын тяряфиндя мцщарибяйя гошулмушдур. 1871 илдя мцттяфиг дювлят гисминдя Алманийа империйасынын тяркибиня гатылмышдыр. 19 ясрин сонларында Алманийанын мцстямлякячилик експансийасында мцщцм рол ойнамышдыр. 20 ясрин яввялляриндя ингилаби щярякатын мяркязляриндян бири олмушдур. 1919 илин йанварында Бремен совет республикасы гурулмушдур (1919 илин февралында сцгут етмишдир). 1945–49 иллярдя Алманийанын АБШ ишьал зонасына дахил иди. Шящярин мяркязи орта ясрляр шящяр истещкамлары (848 илдян сонра тикилмишдир; 11–13 ясрлярдя йенидян инша едилмишдир) йериндя мейдана эялмиш даиряви кцчяляр системи иля ящатя олунмушдур. 14 ясрдя Б. шящяр диварлары щцдудундан кянара чыхмыш, 15 ясрдя Маркт-платс (Базар мейданы) баш мейданы там формалашмышдыр. Мемарлыг абидяляриндян: Мцг. Пйотр баш килсяси (11–16 ясрляр), Мцг. Стефан (11 яср), Мцг. Мартин вя Либфрауенкирхе килсяляри (щяр икиси 13–14 ясрляр); 13 ясря аид монастырлар; Базар мейданында готик Ратуша (1405–10, 1608–12 иллярдя йенидян тикилмишдир, мемар Л. фон Бентщайм) вя онун гаршысында Б.-ин мцстягиллик символу олан Роландын (1404) щейкяли (щяр ики абидя Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир); Тиъарят палатасы (Шцттинг таъир эилдийасынын кечмиш бинасы; 1425, 1537–39 иллярдя йенидян тикилмишдир, мемар И. дер Бушенер; фасад 1594, мемар фон Бентщайм), Тиъарят еви (1618) горунуб сахланылмышдыр. 1802 илдя гядим гала диварлары сюкцлмцш, йериндя булварлар вя баьлар салынмышдыр. 19 ясрин сону – 20 яср абидяляри арасында Мцг. Мартин неоготик килсяси (мемарлар Е. Скотланд вя А. Рунэе), бургомистр Шмидтин Хатиря килсяси (1885), сяъиййяви “Бремер щаус” цслубунда йашайыш евляри ансамбллары вар. Ряссам емалатханалары, о ъцмлядян експрессионист мемар Б. Хютэерин, ряссам П. Модерзон-Беккерин еви (щазырда музейдир) вя диэяр биналары йерляшян Бюттхерштрассе кцчяси (кечмишдя сяняткарларын яняняви мяскяни) 20 ясрин 1-ъи йарысында йенидян гурулмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя шящяр бюйцк даьынтылара мяруз галмышдыр. “Бремен мусигичиляри” щейкялтярашлыг групу (1951, щейкялтяраш Э. Маркс) мцщарибядянсонракы Б.-ин юзцнямяхсус емблеминя чеврилмишдир. Шящярдя ун-т (1971); Кунстщалле шякил галерейасы (1823; гядим Авропа сяняткарлары, 19–20 ясрляр инъясяняти), Б.-ин тарих вя мядяниййяти музейи (Фоке-музей, 1900), щейкялтяраш Э.Марксын ев-музейи, Етнографийа музейи (1896), “Везербург йени музейи” сярэи залы, “Универсум” елми мяркязи, Дювлят Бремен Театры, дюрд юзял театр вя с. фяалиййят эюстярир. Бундеслига чемпиону (1965, 1988, 1993, 2004) олмуш “Вердер” футбол клубу Алманийадакы ян эцълц клублардан биридир.

                                           Бремен. Базар мейданы.


     20 ясрдя Б.-ин игтисадиййаты шящярин хариъи игтисади ялагяляринин тясири алтында формалашмышдыр: о, Алманийанын континентал Авропанын диэяр дювлятляри иля тиъарят ялагяляриндя мцщцм, Б.Британийа, АБШ вя бир сыра диэяр юлкялярля тиъарятдя ися ясас рол ойнамышдыр. Б. юлкядя эямигайырманын (ири тярсаняляр: “Бремер Вулкан АГ” вя “АГ Везер”) вя гара металлурэийанын (“Клюкнер АГ” там тсиклли комбинаты, идхал олунан дямир филизини истифадя едир) (21 ясрин яввялляриндя щяр ики сащя бющран кечирир), щямчинин йейинти сянайесинин ясас мяркязляриндян биридир. 1970-ъи иллярдян хидмят сферасынын, щямчинин елмтутумлу вя йцксяктехнолоэийалы сащялярин ящямиййяти кяскин сурятдя артмышдыр. Радио-електроника, авиасийа, космик-ракет сянайеси даща динамик инкишаф едир. Б.-дя “Сименс” вя “Вулкан-Крупп Атлас” ширкятляринин електротехника вя радиоелектроника мцяссисяляри, “Мессершмитт-Бюлков-Блом” (МББ; “аеробус” типли тяййарялярин йыьылмасы, 3,5 миндян чох ишчи) тяййарягайырма з-ду йерляшир. Йейинти сянайеси ящямиййятли дяряъядя идхал олунан мящсулларын емалы цзря ихтисаслашышдыр (гящвя, какао, чай, чялтик, тцтцн вя с.); балыг консервляри вя пивя истещсалы да инкишаф етмишдир. Йцнэцл (памбыг парча, ъут; идхал олунан хаммал истифадя едилир), кимйа-яъзачылыг, полиграфийа, тикиш, аьаъ емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ишляйян ящалинин бюйцк щиссяси хидмят сферасында (тиъарят, няглиййат вя рабитя, малиййя вя кредит, сыьорта бизнеси, ишэцзар хидмятляр, ЕТТКИ вя тящсил, информасийа хидмятляри, мядяниййят, щямчинин дювлят идарячилийи сектору) чалышыр.


  BREMEN

  БРÉМЕН – АФР-ин шм.-г.-индя шящяр. Бремерщафен ш. иля Бремен федерал яразисини тяшкил едир. Ящ. 546,5 мин (2012). Везер чайы сащилиндя, Шимал дянизинин 100 км-лийиндя ири порт (Б.–Бремерщафен порт говшаьынын йцк дювриййяси илдя тягр. 50 млн. т; АФР-дя Щамбургдан сонра икинъи йердядир). Автомобил вя д.й. йцкда-шымаларынын мцщцм говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.

                                     Бремен шящяринин панорамы.


     Б.-ин тарихи Бюйцк Карл тяряфиндян сакслар табе олундугдан сонра онлара христианлыьы гябул етдирмяк мягсядиля 787 илдя Бремен йепископлуьунун йарадылмасындан башлайыр. 845 илдян архийепископлуг, Скандинавийанын христианлашдырылмасы цзря миссионер фяалиййятинин ясас мяркязи (“Шимал Ромасы”) иди. 1186 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 13 ясрдя архийепископ щакимиййятиндян азад олунмушдур; шящярин идаряси патрисиатын ялиня кечмишдир (1918 илядяк давам етмишдир). 1358 илдян Щанзанын цзвц иди. 1522–23 иллярдя Реформасийайа гошулмушдур. 1646 илдян империйа шящяри олмушдур. Отузиллик мцщарибядян (1618–48) сонра Исвечин, 1715 илдя ися Щанноверин тяркибиня гатылмышдыр. Мцгяддяс Рома империйасынын сцгутундан (1806) сонра “Щан- занын азад шящяри Бремен” адланмышдыр. 1810–13 иллярдя Франса империйасынын тяркибиндя (Ашаьы Везер деп-тинин инз. мяркязи), 1815 илдян Алман иттифагынын, 1867 илдян ися Шимали Алманийа Иттифагынын цзвц иди. Австрийа-Пруссийа мцщарибясиндя (1866) Австрийанын тяряфиндя мцщарибяйя гошулмушдур. 1871 илдя мцттяфиг дювлят гисминдя Алманийа империйасынын тяркибиня гатылмышдыр. 19 ясрин сонларында Алманийанын мцстямлякячилик експансийасында мцщцм рол ойнамышдыр. 20 ясрин яввялляриндя ингилаби щярякатын мяркязляриндян бири олмушдур. 1919 илин йанварында Бремен совет республикасы гурулмушдур (1919 илин февралында сцгут етмишдир). 1945–49 иллярдя Алманийанын АБШ ишьал зонасына дахил иди. Шящярин мяркязи орта ясрляр шящяр истещкамлары (848 илдян сонра тикилмишдир; 11–13 ясрлярдя йенидян инша едилмишдир) йериндя мейдана эялмиш даиряви кцчяляр системи иля ящатя олунмушдур. 14 ясрдя Б. шящяр диварлары щцдудундан кянара чыхмыш, 15 ясрдя Маркт-платс (Базар мейданы) баш мейданы там формалашмышдыр. Мемарлыг абидяляриндян: Мцг. Пйотр баш килсяси (11–16 ясрляр), Мцг. Стефан (11 яср), Мцг. Мартин вя Либфрауенкирхе килсяляри (щяр икиси 13–14 ясрляр); 13 ясря аид монастырлар; Базар мейданында готик Ратуша (1405–10, 1608–12 иллярдя йенидян тикилмишдир, мемар Л. фон Бентщайм) вя онун гаршысында Б.-ин мцстягиллик символу олан Роландын (1404) щейкяли (щяр ики абидя Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир); Тиъарят палатасы (Шцттинг таъир эилдийасынын кечмиш бинасы; 1425, 1537–39 иллярдя йенидян тикилмишдир, мемар И. дер Бушенер; фасад 1594, мемар фон Бентщайм), Тиъарят еви (1618) горунуб сахланылмышдыр. 1802 илдя гядим гала диварлары сюкцлмцш, йериндя булварлар вя баьлар салынмышдыр. 19 ясрин сону – 20 яср абидяляри арасында Мцг. Мартин неоготик килсяси (мемарлар Е. Скотланд вя А. Рунэе), бургомистр Шмидтин Хатиря килсяси (1885), сяъиййяви “Бремер щаус” цслубунда йашайыш евляри ансамбллары вар. Ряссам емалатханалары, о ъцмлядян експрессионист мемар Б. Хютэерин, ряссам П. Модерзон-Беккерин еви (щазырда музейдир) вя диэяр биналары йерляшян Бюттхерштрассе кцчяси (кечмишдя сяняткарларын яняняви мяскяни) 20 ясрин 1-ъи йарысында йенидян гурулмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя шящяр бюйцк даьынтылара мяруз галмышдыр. “Бремен мусигичиляри” щейкялтярашлыг групу (1951, щейкялтяраш Э. Маркс) мцщарибядянсонракы Б.-ин юзцнямяхсус емблеминя чеврилмишдир. Шящярдя ун-т (1971); Кунстщалле шякил галерейасы (1823; гядим Авропа сяняткарлары, 19–20 ясрляр инъясяняти), Б.-ин тарих вя мядяниййяти музейи (Фоке-музей, 1900), щейкялтяраш Э.Марксын ев-музейи, Етнографийа музейи (1896), “Везербург йени музейи” сярэи залы, “Универсум” елми мяркязи, Дювлят Бремен Театры, дюрд юзял театр вя с. фяалиййят эюстярир. Бундеслига чемпиону (1965, 1988, 1993, 2004) олмуш “Вердер” футбол клубу Алманийадакы ян эцълц клублардан биридир.

                                           Бремен. Базар мейданы.


     20 ясрдя Б.-ин игтисадиййаты шящярин хариъи игтисади ялагяляринин тясири алтында формалашмышдыр: о, Алманийанын континентал Авропанын диэяр дювлятляри иля тиъарят ялагяляриндя мцщцм, Б.Британийа, АБШ вя бир сыра диэяр юлкялярля тиъарятдя ися ясас рол ойнамышдыр. Б. юлкядя эямигайырманын (ири тярсаняляр: “Бремер Вулкан АГ” вя “АГ Везер”) вя гара металлурэийанын (“Клюкнер АГ” там тсиклли комбинаты, идхал олунан дямир филизини истифадя едир) (21 ясрин яввялляриндя щяр ики сащя бющран кечирир), щямчинин йейинти сянайесинин ясас мяркязляриндян биридир. 1970-ъи иллярдян хидмят сферасынын, щямчинин елмтутумлу вя йцксяктехнолоэийалы сащялярин ящямиййяти кяскин сурятдя артмышдыр. Радио-електроника, авиасийа, космик-ракет сянайеси даща динамик инкишаф едир. Б.-дя “Сименс” вя “Вулкан-Крупп Атлас” ширкятляринин електротехника вя радиоелектроника мцяссисяляри, “Мессершмитт-Бюлков-Блом” (МББ; “аеробус” типли тяййарялярин йыьылмасы, 3,5 миндян чох ишчи) тяййарягайырма з-ду йерляшир. Йейинти сянайеси ящямиййятли дяряъядя идхал олунан мящсулларын емалы цзря ихтисаслашышдыр (гящвя, какао, чай, чялтик, тцтцн вя с.); балыг консервляри вя пивя истещсалы да инкишаф етмишдир. Йцнэцл (памбыг парча, ъут; идхал олунан хаммал истифадя едилир), кимйа-яъзачылыг, полиграфийа, тикиш, аьаъ емалы сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ишляйян ящалинин бюйцк щиссяси хидмят сферасында (тиъарят, няглиййат вя рабитя, малиййя вя кредит, сыьорта бизнеси, ишэцзар хидмятляр, ЕТТКИ вя тящсил, информасийа хидмятляри, мядяниййят, щямчинин дювлят идарячилийи сектору) чалышыр.