Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BREMENLİ Adam

  БРЕМЕНЛИ Адам (Адам вон Бремен) (? – 1081 илдян сонра) – Шимали Ал- манийа салнамячиси. Онун гялямя алдыьы “Щамбург килсяси йепископларынын ямялляри” (тягр. 1075) адлы ясяри 10–11 ясрляр Шимали вя Шярги Авропанын тарихи цзря мцщцм мянбядир. Ясярин “Шималдакы адаларын тясвири” адланан дюрдцнъц китабы даща гиймятлидир. Бурада Балтикайаны вя Скандинавийа халгларына аид етнографик мялуматларла йанашы Шимали Америка сащилляринин викингляр тяряфиндян истиласы илк дяфя гейд олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BREMENLİ Adam

  БРЕМЕНЛИ Адам (Адам вон Бремен) (? – 1081 илдян сонра) – Шимали Ал- манийа салнамячиси. Онун гялямя алдыьы “Щамбург килсяси йепископларынын ямялляри” (тягр. 1075) адлы ясяри 10–11 ясрляр Шимали вя Шярги Авропанын тарихи цзря мцщцм мянбядир. Ясярин “Шималдакы адаларын тясвири” адланан дюрдцнъц китабы даща гиймятлидир. Бурада Балтикайаны вя Скандинавийа халгларына аид етнографик мялуматларла йанашы Шимали Америка сащилляринин викингляр тяряфиндян истиласы илк дяфя гейд олунмушдур.

  BREMENLİ Adam

  БРЕМЕНЛИ Адам (Адам вон Бремен) (? – 1081 илдян сонра) – Шимали Ал- манийа салнамячиси. Онун гялямя алдыьы “Щамбург килсяси йепископларынын ямялляри” (тягр. 1075) адлы ясяри 10–11 ясрляр Шимали вя Шярги Авропанын тарихи цзря мцщцм мянбядир. Ясярин “Шималдакы адаларын тясвири” адланан дюрдцнъц китабы даща гиймятлидир. Бурада Балтикайаны вя Скандинавийа халгларына аид етнографик мялуматларла йанашы Шимали Америка сащилляринин викингляр тяряфиндян истиласы илк дяфя гейд олунмушдур.