Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAH İBN SƏİD MƏHƏMMƏD 

  АБДУЛЛÁЩ ИБН СЯИД МЯЩЯММЯД [ (1843 вя йа 1846– 24.11.1899)] – Суданлы Мещдинин юлцмцндян сонра мцстягил Судан дювлятинин щакими вя хялифяси [1885–98]. А. мещдичилярин мяркязляшдирилмиш дювлятини эцъляндиряряк гцввятли орду йаратмышдыр. Инэилис мцстямлякячиляриня гаршы мцгавимят щярякатына (1896–98) башчылыг етмишдир. Омдурман вурушмасында (1898, сентйабр) инэилисляр галиб эялдикдян сонра партизан щярякатына гошулараг дюйцшлярин бириндя щялак олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAH İBN SƏİD MƏHƏMMƏD 

  АБДУЛЛÁЩ ИБН СЯИД МЯЩЯММЯД [ (1843 вя йа 1846– 24.11.1899)] – Суданлы Мещдинин юлцмцндян сонра мцстягил Судан дювлятинин щакими вя хялифяси [1885–98]. А. мещдичилярин мяркязляшдирилмиш дювлятини эцъляндиряряк гцввятли орду йаратмышдыр. Инэилис мцстямлякячиляриня гаршы мцгавимят щярякатына (1896–98) башчылыг етмишдир. Омдурман вурушмасында (1898, сентйабр) инэилисляр галиб эялдикдян сонра партизан щярякатына гошулараг дюйцшлярин бириндя щялак олмушдур.

  ABDULLAH İBN SƏİD MƏHƏMMƏD 

  АБДУЛЛÁЩ ИБН СЯИД МЯЩЯММЯД [ (1843 вя йа 1846– 24.11.1899)] – Суданлы Мещдинин юлцмцндян сонра мцстягил Судан дювлятинин щакими вя хялифяси [1885–98]. А. мещдичилярин мяркязляшдирилмиш дювлятини эцъляндиряряк гцввятли орду йаратмышдыр. Инэилис мцстямлякячиляриня гаршы мцгавимят щярякатына (1896–98) башчылыг етмишдир. Омдурман вурушмасында (1898, сентйабр) инэилисляр галиб эялдикдян сонра партизан щярякатына гошулараг дюйцшлярин бириндя щялак олмушдур.