Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRENNER Sidney

  BRÉNNER (Brenner) Sidney (д.13.1.1927, CAR, Эermisтon) – ingilis molekulyar bioloqu, Nobel mцkafatы лауреаты (C. Salsтon vя R. Xorviтslя birlikdя, 2002). Yohannesburqda (CAR) Vitvatersrand Уn- tini (1951) bitirmiшdir. 1951–54 иллярдя vя 1956 il-dяn Bюyцk Britaniyada (Kembric), 1992 ildяn ABШ-да iшlяmiшdir. Genetik kodun mцяyyяn edilmяsi иля баьлы тядгигатларда iшtirak etmiш, informasiyanы DNT-dяn zцlala юtцrяn vasitячi-RNT-нин (mяlumat, yaxud matrisa RNT) olmasыnы sцbut etmiшdir. Torpaq qurdu nematodu (Caenorhabaditis elegans) genomunun vя онун inkiшafыnыn ayrы-ayrы яrhяlяляриnin genetik tяnzimlяnmяsinin юyrяnilmяsi цzrя iшlяrин tяшяbbцsкары vя rяhbяrи олмушдур. 1992–2002 illяrdя fuqu balыьы genomunun xяritяlяшdirilmяsiня даир tяdqiqatlara rяhbяrlik etmiшdir. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRENNER Sidney

  BRÉNNER (Brenner) Sidney (д.13.1.1927, CAR, Эermisтon) – ingilis molekulyar bioloqu, Nobel mцkafatы лауреаты (C. Salsтon vя R. Xorviтslя birlikdя, 2002). Yohannesburqda (CAR) Vitvatersrand Уn- tini (1951) bitirmiшdir. 1951–54 иллярдя vя 1956 il-dяn Bюyцk Britaniyada (Kembric), 1992 ildяn ABШ-да iшlяmiшdir. Genetik kodun mцяyyяn edilmяsi иля баьлы тядгигатларда iшtirak etmiш, informasiyanы DNT-dяn zцlala юtцrяn vasitячi-RNT-нин (mяlumat, yaxud matrisa RNT) olmasыnы sцbut etmiшdir. Torpaq qurdu nematodu (Caenorhabaditis elegans) genomunun vя онун inkiшafыnыn ayrы-ayrы яrhяlяляриnin genetik tяnzimlяnmяsinin юyrяnilmяsi цzrя iшlяrин tяшяbbцsкары vя rяhbяrи олмушдур. 1992–2002 illяrdя fuqu balыьы genomunun xяritяlяшdirilmяsiня даир tяdqiqatlara rяhbяrlik etmiшdir. 

  BRENNER Sidney

  BRÉNNER (Brenner) Sidney (д.13.1.1927, CAR, Эermisтon) – ingilis molekulyar bioloqu, Nobel mцkafatы лауреаты (C. Salsтon vя R. Xorviтslя birlikdя, 2002). Yohannesburqda (CAR) Vitvatersrand Уn- tini (1951) bitirmiшdir. 1951–54 иллярдя vя 1956 il-dяn Bюyцk Britaniyada (Kembric), 1992 ildяn ABШ-да iшlяmiшdir. Genetik kodun mцяyyяn edilmяsi иля баьлы тядгигатларда iшtirak etmiш, informasiyanы DNT-dяn zцlala юtцrяn vasitячi-RNT-нин (mяlumat, yaxud matrisa RNT) olmasыnы sцbut etmiшdir. Torpaq qurdu nematodu (Caenorhabaditis elegans) genomunun vя онун inkiшafыnыn ayrы-ayrы яrhяlяляриnin genetik tяnzimlяnmяsinin юyrяnilmяsi цzrя iшlяrин tяшяbbцsкары vя rяhbяrи олмушдур. 1992–2002 illяrdя fuqu balыьы genomunun xяritяlяшdirilmяsiня даир tяdqiqatlara rяhbяrlik etmiшdir.