Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRENSTED Yohannes


  BRENSTED (Brønstedt) Yoщannes Nikolaus (22.2.1879, Norveч, Vardю – 17.12.1947, Kopenhagen) – Данимарка фizik-kimyaчысы, Daнимарка Kral Elmляр Cяmiyyяtinin цzvц (1914 ildяn). Kopenhagen Уn-tini bitirmiш (1902), орада дярс демишдир (1908 ildяn prof.). Kopenhagendя Ali Texniki Mяktяbin Fizikа- Kimya Иn-tуnun direktorу iшlяmiшdiр (1930–47). Яsas iшlяri kimyяvi kinetika, kataliz vя mяhlullarыn termodinamikasыna аиддир. Б.-ин iшlяyib hazыrlадыьы turшu vя яsasларын proton нязярийясиня эюря turшu protonун donoru, яsas isя akseptorudur (1923). Turшu-яsas kataliz nяzяriyyяsini (1929) inkiшaf etdirмишdiр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRENSTED Yohannes


  BRENSTED (Brønstedt) Yoщannes Nikolaus (22.2.1879, Norveч, Vardю – 17.12.1947, Kopenhagen) – Данимарка фizik-kimyaчысы, Daнимарка Kral Elmляр Cяmiyyяtinin цzvц (1914 ildяn). Kopenhagen Уn-tini bitirmiш (1902), орада дярс демишдир (1908 ildяn prof.). Kopenhagendя Ali Texniki Mяktяbin Fizikа- Kimya Иn-tуnun direktorу iшlяmiшdiр (1930–47). Яsas iшlяri kimyяvi kinetika, kataliz vя mяhlullarыn termodinamikasыna аиддир. Б.-ин iшlяyib hazыrlадыьы turшu vя яsasларын proton нязярийясиня эюря turшu protonун donoru, яsas isя akseptorudur (1923). Turшu-яsas kataliz nяzяriyyяsini (1929) inkiшaf etdirмишdiр.

  BRENSTED Yohannes


  BRENSTED (Brønstedt) Yoщannes Nikolaus (22.2.1879, Norveч, Vardю – 17.12.1947, Kopenhagen) – Данимарка фizik-kimyaчысы, Daнимарка Kral Elmляр Cяmiyyяtinin цzvц (1914 ildяn). Kopenhagen Уn-tini bitirmiш (1902), орада дярс демишдир (1908 ildяn prof.). Kopenhagendя Ali Texniki Mяktяbin Fizikа- Kimya Иn-tуnun direktorу iшlяmiшdiр (1930–47). Яsas iшlяri kimyяvi kinetika, kataliz vя mяhlullarыn termodinamikasыna аиддир. Б.-ин iшlяyib hazыrlадыьы turшu vя яsasларын proton нязярийясиня эюря turшu protonун donoru, яsas isя akseptorudur (1923). Turшu-яsas kataliz nяzяriyyяsini (1929) inkiшaf etdirмишdiр.