Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRESLAVL SÜLH MÜQAVİLƏSİ

  БРЕСЛÁВЛ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯСИ (1742) – Австрийа иля Пруссийа арасында 1-ъи Силезийа мцщарибясиня (бах Силезийа мцщарибяляри 1740–1742; 1744–45) сон гоймуш илкин мцгавиля. Ийунун 11-дя Бреславлда Б.Британийанын васитячилийи иля баьланмышдыр. Ашаьы вя Йухары Силезийа (Тешен, Троппау вя Фридек истисна ол- магла), щямчинин Глатс графлыьы Пруссийайа верилди. Б.с.м.-нин мцддяалары 1742 ил 28 ийул тарихли Берлин сцлщ трактаты иля тясдиг олунду. 1743 ил нойабрын 23-дя Русийа замин гисминдя Б.с.м.-ня гошулду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRESLAVL SÜLH MÜQAVİLƏSİ

  БРЕСЛÁВЛ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯСИ (1742) – Австрийа иля Пруссийа арасында 1-ъи Силезийа мцщарибясиня (бах Силезийа мцщарибяляри 1740–1742; 1744–45) сон гоймуш илкин мцгавиля. Ийунун 11-дя Бреславлда Б.Британийанын васитячилийи иля баьланмышдыр. Ашаьы вя Йухары Силезийа (Тешен, Троппау вя Фридек истисна ол- магла), щямчинин Глатс графлыьы Пруссийайа верилди. Б.с.м.-нин мцддяалары 1742 ил 28 ийул тарихли Берлин сцлщ трактаты иля тясдиг олунду. 1743 ил нойабрын 23-дя Русийа замин гисминдя Б.с.м.-ня гошулду.

  BRESLAVL SÜLH MÜQAVİLƏSİ

  БРЕСЛÁВЛ СЦЛЩ МЦГАВИЛЯСИ (1742) – Австрийа иля Пруссийа арасында 1-ъи Силезийа мцщарибясиня (бах Силезийа мцщарибяляри 1740–1742; 1744–45) сон гоймуш илкин мцгавиля. Ийунун 11-дя Бреславлда Б.Британийанын васитячилийи иля баьланмышдыр. Ашаьы вя Йухары Силезийа (Тешен, Троппау вя Фридек истисна ол- магла), щямчинин Глатс графлыьы Пруссийайа верилди. Б.с.м.-нин мцддяалары 1742 ил 28 ийул тарихли Берлин сцлщ трактаты иля тясдиг олунду. 1743 ил нойабрын 23-дя Русийа замин гисминдя Б.с.м.-ня гошулду.